Pojam, vrste i uloga hartija od vrednosti

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
Vesnica Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,567
Pridružen: May 2010
Poruka: #1
Pojam, vrste i uloga hartija od vrednosti
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz berzanskog poslovanja.

Pod hartijama od vrednosti, podrazumevaju se pismene isprave (čija je sadržina određena zakonom i drugim propisima) koje u sebi sadrže neko građasko-imovinsko pravo,a postojanje tog prava je u bliskoj vezi sa postojanjem same pismene isprave. U članu 234. Zakona o obligacionim odnosima je definisana hartija od vrednosti kao pismena isprava kojom se njen izdavalac obavezuje da ispuni obavezu koja je upisana na takvoj pismenoj ispravi njenom zakonitom imaocu. Iz ovakve zakonske definicije hartija od vrednosti, proizilaze sledeći elementi hartija od vrednosti:

1).da je hartija od vrednosti pismena isprava;
2).da ona sadrži pismenu obavezu izdavaoca i
3).da se pismena obaveza upisana u hartiji od vrednosti mora izvršiti njenom zakonitom imaocu.

Iz napred navedenog, proizilazi da je u hartiji od vrednosti, kao pismenoj ispravi, inkorporisano određeno pravo, koje se može prenositi, pošto se i sama hartija od vrednosti prenosi (negocijabilnost). Tako se putem negocijabilnosti olakšava prenos prava, bilo putem prodaje, zaloge i sl. Ovo iz razloga što hartija od vrednosti spada u telesne pokretne ! stvari, pa se sa njenim prenosom, kao pokretne telesne stvari, ostvaruju i prava iz hartije. Tako se prava iz hartije, koja su najčešće po svojoj prirodi obligaciono-pravne (najčešće, i kao zahtev da se isplati odredeni novčani iznos, ili zahtev da se učini neka činidba, imovinskog karaktera), sjedinjuju sa pravom na hartiju, koje je po svojoj prirodi stvarno-pravne prirode (i to kao pravo svojine ili pravo zaloge ). Neki autori ukazuju na niz nedostataka zakonske definicije pojma hartije od vrednosti, koja je data u čl. 234. Zakona o obligacionim odnosima, pa se ističe da se kod hartija od vrednosti ne može raditi o svakoj vrsti obaveze (već prvenstveno o onoj koja je imovinskog karaktera). U principu su određene da služe prometu imovinskih prava i najvećim delom taj je promet olakšan načinom kako se prenose.
U tom pogledu razlikujemo:

1. Hartije koje glase na donosioca, a to znači da se pretpostavlja da onaj koji hartiju poseduje ima pravo da njome, pa prema tome i pravom koje ona utelovljuje, i raspolaže. Prenose se prostom predajom.
2. Hartije po naredbi, glase na ime, ali uz dodatak ’’po naredbi’’ ispred imena, odnosno ’’ili po njegovoj naredbi’’ iza imena, što znači da je to lice ovlašćeno da naredi da se obaveza ima ispuniti nekom drugom licu, ovaj opet da naredi da se to učini nekom trećem licu itd.
3. Hartije na ime (ili rekta-hartije) prenose se prema opštim pravnim propisima, raznim ugovorima, nasleđem itd. Promet njima je utoliko otežan, obzirom da se prenos mora dokazati.

Hartijama od vrednosti ne smatraju se novčanice, poštanske, taksene i druge marke, kao ni isprave koje su sačinjene kao dokaz nekog potraživanja (zaključnice, priznanice i dr.). Hartije od vrednosti odlikuje činjenica što je pravo sadržano u ispravi tesno povezano sa postojanjem hartije od vrednosti. To istovremeno ukazuje da pravo iz hartije od vrednosti ne može da se koristi bez njenog prezentiranja. Ovo načelo inkorporacije ima veliku praktičnu primenu.

Bitni sastojci hartija od vrednosti

Hartije od vrednsti moraju sadržavati određene bitne sastojke, baš iz razloga strogosti forme, sa upozorenjem zakonodavca da ove isprave, koje ne sadrže sve bitne sastojke koje zahteva Zakon o obligacionim odnosima, ne mogu važiti kao hartije od vrednosti.

Radi se o sledećim bitnim elementima:
1. označenje vrste hartije od vrednosti;
2. firmi, odnosno nazivu i sedištu, tj. imenu i prebivalištu izdavaoca hartije od vrednosti;
3. firmi, odnosno nazivu ili imenu lica na koje, odnosno po čijoj naredbi hartija od vrednosti glasi ili označenje da ona glasi na donosioca;
4. tačnom označenju obaveze izdavaoca koja proizilazi iz hartije od vrednosti;
5. mestu i datumu izdavanja hartija od vrednosti, a kod onih koje se izdaju u seriji i njen serijski broj i
6. potpisu izdavaoca hartije od vrednosti, odnosno faksimilu potpisa izdavaoca koje se izdaju u seriji.

Zakon o obligacionim odnosima predviđa, da se mogu posebnim zakonima - kao zakonima lex specijalis da pojedine hartije od vrednosti mogu odrediti i drugi bitni sastojci. Isprava, koja ne sadrži bilo koji od navedenih bitnih sastojaka, ne može se smatrati hartijom od vrednosti. Takođe, i hartije od vrednosti koje su izdate u seriji, koje ne sadrže bilo koji bitni sastojak nemaju pravno dejstvo.

II. Vrste hartija od vrednosti

Postoji više vrsta hartija od vrednosti koja su poznata u pravnoj teoriji i te su podele date po različitim kriterijumirna. Tako se od strane nekih autora, govori o podeli hartija od vrednosti s obzirom:

1. na prirodu inkorporisanog prava, Podela hartije od vrednosti s obzirom na prirodu inkorporiranog prava; - stvarno pravne hartije od vrednosti su one koje u sebi sadrže neko stvarno pravo, kao što su pravo svojine ili zaloge. Ovo pravo se odnosi na pokretne stvari, a može se odnositi i na nepokretne stvari, - obligaciono-pravne hartije od vrednosti su one koje u sebi sadrže tranžbeno-obligaciona pravo zakonitog poverioca u odnosu na dužnika. Tu spadaju: menice, ček, kreditno pismo, trgovačka uputnica itd., - hartije sa pravom učešća se još nazivaju korporacijskim papirima i tu spadaju akcije koje izdaju akcionarska društva.

2. prema načinu određivanja imaoca prava, hartije od vrednosti na ime su one u kojima je korisnik isprave izričito označen u hartiji od vrednosti, mogu se prenositi samo putem građansko-pravne cesije, pa je cirkulacija ovih hartija od vrednosti vrlo otežana, - hartije po naredbi su one kod kojih je njihov korisnik imalac prava označen u samoj ispravi. On nalogom može da odredi neko treće lice kao korisnik hartije od vrednosti; - hartije na donosioca nemaju unapred određenog korisnika, već izdavalac hartije od vrednosti preuzima obavezu prema svakom licu prezentom ovih isprava ili ovakvih hartija od vrednosti postoji klauzula “plativo donosiocu”; -mešovite hartije od vrednosti postoje u slučajevima kada jedan deo hartije od vrednosti glasi na imeili po naredbi, a drugi deo glasi na donosioca.

3. prema načinu nastajanja prava, konstitutivne hartije od vrednosti su one kod kojih se sa izdavanjem stvara neko pravo sadržano u hartijama (menica); - nekonstutivne hartije od vrednosti su one koje je prilikom izdavanja hartije inkorporirano pravo korisnika isprave koje je i pre postojalo ( teretnica, skladičnica, polisa transporta i dr.).

4. prema vezi u odnosu na osnovni posao, kauzalne hartije od vrednosti su one koje su neposredno vezane sa osnovnim poslom; skladišnica i ugovor o skladištenju, teretnice i dr., - apstraktne hartije od vrednosti su one kod kojih nije moguće utvrditi vezu između hartije od vrednosti sa osnovnim poslovima (menica).

5. prema karakteru potraživanja, novčane hartije od vrednosti su one koje se odnose na novčana potraživanja (menica, ček, akcija); - robne hartije od vrednosti su one koje se odnose na robno potraživanje (teretnica, skladišnica i dr.).

6. prema roku dospelosti, kratkoročne hartije od vrednosti su: komercijalni i blagajnički zapis, ček i – dugoročne hartije od vrednosti su one kojima je rok dospeća duži od godinu dana: akcije, obveznice i dr.

7. prema mestu izdanja i mestu ispunjenja, hartije od vrednosti u unutrašnjem prometu – u međunarodnom prometu. Postoji i podela hartija od vrednosti prema našim pozitivnim zakonskim normama.

Pored toga, može se govoriti i o vrstama hartije od vrednosti koju podelu daje Zakon o obligacionim odnosima1551 i Zakon o hartijama od vrednosti. Tako se u smislu Zakona o obligacionim odnosima, pojavljuju: hartije na donosioca, na ime i po naredbi. U našoj zemlji status hartije od vrednosti imaju sledeće isprave:


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
09:38 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Vrste carina Dzemala 0 2,851 14-09-2011 09:43 PM
zadnja poruka: Dzemala
  Uloga festivala klasične muzike u Srbiji Dzemala 0 1,973 17-08-2011 07:14 PM
zadnja poruka: Dzemala
  lekcija 4 - Vrste reklama Dzemala 0 2,184 09-07-2011 12:17 PM
zadnja poruka: Dzemala
  lekcija 3 - Vrste brendova Dzemala 0 1,803 09-07-2011 12:16 PM
zadnja poruka: Dzemala
  Rana komunikacija i njezina uloga u učenju i razvoju djeteta Dzemala 0 1,614 23-06-2011 02:12 PM
zadnja poruka: Dzemala

Skoči na forum: