Pojam, predmet, metod i ciljevi finansijskog planiranja

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
Vesnica Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,567
Pridružen: May 2010
Poruka: #1
Pojam, predmet, metod i ciljevi finansijskog planiranja
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz menadžmenta.

Finansijski menadžment se može posmatrati:
1)kao naučna disciplina – proučava upravljanje finansijama u preduzeću, tesno je povezan sa računovodstvom i ekonomijom. Razvio se iz nauke o finansijama tokom prošlog veka, naročito 20-ih godina. Tada se, sa razvojem akcionarskih društava i ekspanzijom finansijskih tržišta, pojavio veliki broj naučnih radova iz ove oblasti.
2)kao funkcija preduzeća – obuhvata aktivnosti preduzeća koje se odnose na sticanje, finansiranje i upravljanje imovinom, pri čemu je glavni zadatak obezbeđenje stalnih izvora finansiranja. Upravljanje finansijama se vrši preko upravljanja novčanim tokovima; finansijskom delatnošću se upravlja na osnovu poznavanja ekonomije, finansijskog prava i sl; finansijski menadžment obuhvata planiranje, organizaciju, motivaciju, kontrolu i sl.
Finansijski menadžment ima posebno mesto u sistemu menadžmenta, zato što su finansije tesno povezane sa upravljanjem, tehnologijom, resursima, kadrovima itd. Greške u finansijskom menadžmentu mogu da dovedu do negativnih posledica u ovim oblastima; s druge strane, često se izvori finansijskih problema nalaze upravo u ovim oblastima.
U našoj zemlji, kao i u drugim zemljama u tranziciji, finansijski menadžment tek dobija pravi značaj, dok je u zemljama tržišne privrede odavno postao značajna naučna disciplina i praktična delatnost.

Predmet finansijskog menadžmenta

Predmet finansijskog menadžmenta po tradicionalnom principu bio je problem pribavljanja kapitala, odnosno pasiva bilansa stanja, što nije davalo odgovor na pitanje da li prduzeće ulaže capital u sigurnu alternative.Finansijska funkcija je samo sprovodila odluke, koje su
donosili drugi. Ovaj pristup nije dovoljno obuhvatan.
Krajem 50-ih godina, usled naglog ekonomskog rasta i brzih tehnoloških promena, veliki uspon doživljavaju finansijske institucije kao što su penzioni fondovi i osiguravajuće organizacije. Zato je porasla i odgovornost menadžera: prema akcionarima i kreditorima (ulozi), zaposlenima (plate), državi (porezi), dobavljačima (naplata). Menadžeri su zainteresovani za uspeh preduzeća jer im to obezbeđuje veće plate, a i zato što su često akcionari. Nastala je potreba za korišćenjem naučnih metoda u donošenju finansijskih odluka i razvijen je savremeni pristup finansijskom menadžmentu.
Za razliku od tradicionalnog pristupa, savremeni pristup finansijskom menadžmentu polazi od naglog ekonomskog rasta i tehnoloških promena, što je uslovilo da izuzetno poraste značaj ogovornosti menadžera za uspeh preduzeća. On se pored problema nabavke kapitala bavi i aktivom i pasivom bilansa stanja.
Finansijski menadžment treba da obezbedi odgovore na tri važna pitanja:
•Koju vrstu sredstava preduzeće treba da pribavi?
•Koliki ukupan obim sredstava preduzeće treba da ima?
•Kako potrebna sredstva treba da budu finansirana?

Uloga finansija u procesu reprodukcije


Finansije predstavljaju sveukupnost odnosa nastalih u procesu stvaranja novčanih fondova privrednih subjekata i države, i njihovog korišćenja u cilju reprodukcije, podsticanja i zadovoljenja socijalnih potreba.
Proces reprodukcije se sastoji iz četiri faze: proizvodnje, razmene, raspodele i potrošnje. Finansijski resursi se stvaraju u stadijumu proizvodnje, kada nastaje nova vrednost, međutim realno gledano finansijski resurs nastaje samo u stadijumu razmene, kada se novostvorena vrednost realizuje.
Finansije se dele na tri oblasti: finansije privrednih subjekata, osiguranje i državne finansije. Unutar svake je moguće izdvajati posebne grupe. Svaka oblast je specifična, ali one zajedno obrazuju finansijski sistem jedne države. Njihova povezanost se ostvaruje posredstvom institucija bankarskog sistema.

Prema izvorima stvaranja finansijski resursi dele se na:
a)one koje se obrazuju na osnovu sopstvenih sredstava, deoničarski kapital, akcionarski kapital i sl.
b)one koji su na finansijskom tržištu rezultat operacija hartijama od vrednosti
c)one koje se ponovo raspodeljuju, budžetske subvencije, naknade osiguranja..

Mogu se izdvojiti (mada ne potpuno precizno) tri osnovna ciklusa delatnosti preduzeća:
•Investicioni ciklus – sadrži povratnu povezanost investicionih (ulaganje finansijskih resursa) i deinvesticionih (izvlačenje dobiti) operacija preduzeća;
•Ciklus tekućih operacija – sadrži povratnu povezanost operacija za snabdevanje, proizvodnju i plasman (u nekim preduzećima teško je odvojiti investicione od tekućih operacija);
•Novčani ciklus – operacije koje su povezane sa upravljanjem slobodnim novčanim sredstvima preduzeća: pokrivanje kratkoročnih finansijskih potreba preduzeća korišćenjem kredita.

Finansijski sistem preduzeća i uticaj cena na finansijski menadžment

Finansijska sredstva su preduzeću neophodna za njegovo:
1.osnivanje – potreban je početni novac, kojim će se obezbediti neophodni činioci proizvodnje;
2.poslovanje – treba finansirati tekuće poslovanje, obrtna sredstva, solventnost i rentabilnost;
3.razvoj – da bi se omogućio razvoj, potrebno je obezbediti nova ulaganja.
Sve poslovne odluke preduzeća imaju finansijske implikacije (pozitivne ili negativne). Sve faze poslovnog procesa (nabavka, proizvodnja, prodaja, finansiranje) treba posmatrati sa finansijskog aspekta. Sva imovina i izvori finansiranja, prihodi i rashodi i novčani tokovi prate se i iskazuju novčano. Zarade, porezi, dividende i druge obaveze isplaćuju se u novcu. Zato je preduzeće FINANSIJSKI SISTEM.
CENA je ekonomski instrument zahvaljujući kome vrednost proizvoda dobija novčani izraz i postaje objekat raspodele. To je jedan od osnovnih faktora koji utiču na dalji proces raspodele: od cene zavisi kojom će količinom novčanih sredstava preduzeće raspolagati; u okviru cene određuju se proporcije buduće raspodele.
Cena preko ponude i tražnje utiče na obim finansijskih izvora i finansijskih tokova: što je viša cena, manja je tražnja (osim kod najneophodnije robe i kod robe specijalne potražnje).
Cena utiče na period obrta kapitala i kreditni rizik: određivanjem određenog nivoa cene može se ubrzavati ili usporavati obrt kapitala; prilikom kretanja robe (ili fin. instrumenta) od proizvođača (eminenta) ka potrošaču (investitora), rizik od kvarenja ili gubitka se može preuzeti ili predati.

Glavni finansijski cilj preduzeća


Osnovni cilj finansijskog menadžmenta na nivou države je učvršćivanje sistema socijalnih odnosa – da slojevi društva ne budu u nedozvoljenom stanju. Zato prilikom donošenja finansijskih odluka treba: proceniti njihove posledice, nastojati da se smanje troškovi njihove realizacije i sl.
Glavni finansijski cilj preduzeća je maksimalizacija profita. Za akcionare je osnovni cilj maksimalizacija njihove imovine. To se postiže povećanjem tržišne vrednosti akcija. Postoje tri glavne odluke od kojih zavisi da li će se povećati ili smanjiti vrednost akcija, a time i preduzeća:
1.Odluka o investiranju (ulaganju) u materijalnu/finansijsku imovinu utiče na strukturu imovine u aktivi. Ako su ulaganja sigurna i rentabilna, dovešće do povećanja tržišne vrednosti akcija.
2.Odlukom o finansiranju se definiše struktura finansiranja preduzeća, tj. način pribavljanja sredstava za pokriće svih obaveza: iz sopstvenih ili tuđih, dugoročnih ili kratkoročnih izvora.
3.Odluka o dividendi i zadržanom dobitku – ako su veće dividende, veća je i tražnja za akcijama; zadržani dobitak povećava trajni kapital preduzeća, koji se može koristiti za investiranje.
Ove tri odluke su međuzavisne. Treba težiti njihovoj optimalnoj kombinaciji u odnosu na glavni cilj – maksimalizaciju profita, a da se pri tom ne ugrozi opstanak preduzeća.Često se kao način maksimilizacije profita zagovara maksimilizacija zarade po akciji,što nije prikladan cilj.

Sporedni finansijski ciljevi preduzeća


Sporedni ciljevi su: maksimalizacija neto dobitka u dugom roku i jačanje finansijske snage.
Neto dobitak je deo bruto dobitka (umanjen za kamate i poreze) koji ostaje preduzeću na raspolaganju. Neto dobitak se u akcionarskim društvima deli na:
•dividendni dobitak – iz koga se isplaćuju dividende,
•zadržani dobitak – povećava trajni kapital, koristi se za finansiranje razvoja, pokrivanje gubitaka
•rezerve – za pokriće poslovnog i finansijskog rizika.
Maksimalizacija ukupnog dobitka nije najbolje rešenje, jer ako se taj dobitak npr. investira, akcionari od njega neće imati koristi. Cilj je maksimalizacija neto dobitka što se postiže maksimalizacijom prihoda, minimalizacijom troškova i minimalizacijom poreza.

Finansijsku snagu čine kvantitativna i kvalitativna komponenta:
Kvantitativna finansijska snaga – obim i vrednost imovine. Ona zahteva: usklađenost osnovnih sredstava sa poslovnim zadatkom (da ne bi bilo neiskorišćenih kapaciteta), usklađenost osnovnih i obrtnih sredstava (da ne bi došlo do zastoja); usklađenost kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, usklađenost sopstvenog i tuđeg kapitala, očuvanje finansijske ravnoteže.
Kvalitet finansijske snage čini trajna sposobnost: plaćanja obaveza u roku (solventnost), kratkoročnog i dugoročnog finansiranja (tekućeg poslovanja i razvoja), ulaganja u materijalnu i finansijsku imovinu, zadovoljenja finansijskih potreba radnika, menadžera i države; očuvanje i povećanje imovine vlasnika.
Kvalitet finansijske snage je primaran, jer uslovljava mogućnost poslovanja, dok kvantitet uslovljava obim poslovanja.

Organizacija finansijskog menadžmenta

U malim i srednjim preduzećima finansijska delatnost se obavlja u drugim sektorima: u knjigovodstvu, informatičkoj službi i sl. U velikim preduzećima, finansijska delatnost je jasno raspodeljena između finansijske, informatičke i kontrolne službe.
Organizovati znači stvoriti neku organizacionu strukturu. Izbor organizacione strukture finansijskog menadžmenta zavisi od velikog broja faktora, kao što su: veličina organizacije, delatnost, tržište, tehnologija koja se koristi, vreme za dobijanje proizvoda, vreme za donošenje odluka, informacioni sistem, tip menadžmenta u preduzeću, organizaciona kultura i organizaciono-pravna forma preduzeća.
Ovi faktori različito utiču i na sadržaj delatnosti finansijskog menadžmenta. Delatnost finansijskog menadžmenta može da bude strukturisana na sledeći način:
1) opšta finansijska analiza i planiranje;
2) obezbeđivanje preduzeća finansijskim resursima (upravljanje izvorima sredstava); i
3) raspodela finansijskih resursa (investiciona politika i upravljanje aktivom).
8. Klasifikacija odluka fin. men; Suprotnost interesa i ciljeva u akcionarskom društvu

Polazeći od efikasnosti, varijante odluka i sistema mogu biti:
•Obične – efikasnost odgovara normama za tu privrednu granu. Postoje tri tipa ovih varijanti: neefikasna varijanta (ne omogućava da se problem reši), racionalna (omogućava) i optimalna.
•Sinergijske – kad se prihvate, efikasnost naglo raste. Sinergijska rešavanja se javljaju npr. kod razrade novih tehnologija. U finansijskom menadžmentu se sinergijski efekat odlučivanja zove efekat poluge.
•Asinergijske – dovode do smanjenja efikasnosti (npr. zbog kašnjenja u izvršavanju odluka).
Ako preduzeće želi da poveća obim proizvodnje, da obnovi materijalnu bazu i sl. mora da investira. Na donošenje odluke o investiranju utiče: vrednost projekta, vrsta investicije, rizik, uticaj na rentabilnost i sl.
Postoje sledeće raspodele investicija:
1.Prostorna – ako postoji nekoliko nez. projekata za koje nema resursa, treba stvoriti inv. portfelj;


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
12:18 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Organizacija poslovne funkcije planiranja u preduzeću derrick 0 2,587 25-02-2014 11:55 PM
zadnja poruka: derrick
  Tehnike planiranja derrick 0 1,497 14-09-2013 03:20 PM
zadnja poruka: derrick
  Pojam, definicija i tipovi modela odlučivanja derrick 0 3,213 18-01-2013 05:22 PM
zadnja poruka: derrick
  PREDMET PROUČAVANJA FINANSIJA Maja 0 2,566 23-01-2012 12:20 PM
zadnja poruka: Maja
  Pojam i uloga logistike u proizvodnim procesima Maja 0 2,626 18-01-2012 04:30 PM
zadnja poruka: Maja

Skoči na forum: