Osnovne strukture podataka informacionog sistema banke

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
Vesnica Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,567
Pridružen: May 2010
Poruka: #1
Osnovne strukture podataka informacionog sistema banke
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz informacionih sistema.

Pod osnovnim strukturama podataka se podrazumevaju one strukture podataka koje proizilaze iz osnovnih poslova kojima se banka bavi, odnosno koji se u njenoj funkciji realizuju. To su, uglavnom, klase podataka koje proizilaze iz osnovnih poslova i radnih zadataka koje banka obavlja u procesu svog funkcionisanja i delovanja.
Osnovne strukture, odnosno klase podataka proizilaze iz: akta poslovne politike, plana i analize kamatnih stopa i tarifa naknada, depozita uzetih kredita, hartija od vrednosti, izveštaja o stepenu kreditne zaduženosti, adekvatnosti kapitala, sredstava fondova, deoničke (akcionarske) knjige, priliva i odliva sredstava, plasmana sredstava, multiplikatora, komisionih sredstava i plasmana, registara komintenata datih kredita privredi, instrumenata obezbeđenja plaćanja, likvidnosti - boniteta banke, priliva i odliva deviznih sredstava, deviznih računa (evidencija o posebnim poslovima sa inostranstvom), ino računa, računa stranih lica, ino garancija, ino kredita, izveštaja o datim kreditima i garancijama, deviznih instrumenata obezbeđenja plaćanja datih kredita građanima, dinarske i devizne štednje, prometa blagajne, izveštaja o menjačkim poslovima, evidencija amonentnih pošiljki, gotovine i plemenitih metala, računa kontnog plana i izveštaja iz knjigovodtstva.

Akta poslovne politike

Akta poslovne politike regulišu poslovna opredelenja banke za određeni period za ostvarenje njenih poslova. Akta mogu biti: opšta akta za formiranje principa organizacije, poslovne politike i strategije, odluka o osnivanju banke, statut, akta koja definišu kriterijume i merila za ostvarenje poslovne politike banke, mere i akcije godišnjeg plana za ostvarenje srednjoročnog plana, uslovi za prikupljanje i usmeravanje sredstava građana, politika kamatnih stopa, tarifa i naknada, odluke i zaključci poslovodstva.

Plan i analiza

Planovi predstavljaju skup relevantnih pokazatelja "planskih podataka" o razvoju banke i njenih osnivača - akcionara za određeni period. Sačinjavaju se za sve resurse, odnosno sve procese rada u banci i zasnivaju se na analizama i ocenama kretanja pojava u prethodnom planskom periodu i predviđanjima pojava u narednom periodu.
Analiza predstavlja postupak kojim se vrši raščlanjivanje neke celine (koja je predmet analize) na njene sastavne delove, da bi saznali njenu razvojnu tendenciju i njen uticaj na ostvarene rezultate. Pored metoda raščlanjivanja koristi se i metod upoređivanja kvantitativnih odnosa koji omogućava određena saznanja neophodna za donošenje odluke i preduzimanje mera u cilju ostvarenja što boljih rezultata u poslovanju.
Najznačajnije analize, u principu, mogu biti:
• analiza izvora prikupljenih i pribavljenih sredstava,
• analiza broja i strukture osnivača, deponenata, depozitara i sl.
• analiza mera kreditno-monetarne politike i ostalih resursa,
• analiza potreba i stanja sonovnih sredstava banke i sl.

Kamatne stope i tarife naknada

Kamatne stope predstavljaju brojčani - procentualni iznos cene kapitala za određeni vremenski period (obično godinu dana, a u novije vreme na mesečnom nivou).
Organizacioni deo koji se bavi ovim poslovima stvara sledeće klase podataka: aktivne kamatne stope i pasivne kamatne stope. Struktura podataka kod ovih klasa podataka je: vrsta kamatne stope, način iskazivanja (na godišnjem ili mesečnom nivou), visina kamatne stope i vreme važenja kamatne stope.

Depoziti

Depoziti predstavljaju određen iznos sredstava položen na račun kod banke, a radi ostvarivanja određenog interesa (kamate, kreditnog prava i dr.).
Poslovi vezani za depozite stvaraju sledeće klase podataka: depozit bez namene, depozit sa namenom, dinarski depoziti i devizni depoziti. Osnovna struktura podataka je: naziv komintenta koji je ugovorio depozit, matični broj komintenta, mesto i adresa komintenta, partija na kojoj se vodi komintent, račun na koji je uplaćen depozit, iznos depozita, datum uplate, kamatna stopa, rok dospeća, račun na koji se depozit uplaćuje i dr.
Uzeti krediti

Uzeti krediti predstavljaju ona novčana sredstva koja su neophodna za održavanje tekuće likvidnosti banke, odnosno kratkoročno zadovoljenje potreba komintenta za plasmanima. Uzeti krediti od Narodne banke imaju i drugu funkciju pored održavanja likvidnosti, a to je ekonomičnost jer su oni po pravilu dosta jeftiniji od onih na tržištu novca.
Uzeti krediti stvaraju sledeće klase podataka: krediti iz primarne emisije i krediti DFO. Osnovna struktura podataka je: matičNi broj kreditora, broj žiro računa, partija, iznos, kamata, rok dospeća i instrumenti plaćanja.

Hartije od vrednosti

Hartije od vrednosti su instrumenti plaćanja u obliku strogo formalnih pismenih isprava kojima se izdavalac obavezuje da ispuni - izvrši obavezu imovinskog karaktera upisanu na samoj hartiji, imaocu hartije ili licu naznačenom na hartiji.
Ovde se formiraju sledeće kategorije podataka: ček, menica, blagajnički zapis i obveznica. Osnovna struktura podataka je: broj računa, datum (izdavanja, prijema, naplate, indosiranja, preuzimanja, protesta, dospeća i upisa), matični broj izdavaoca, iznos, broj HOV, kamata, naknada, broj knjige rimesa, korisnik, matični broj trasanta, matični broj remitenta, matični broj avaliste, namena plaćanja, mesto izdavanja i valuta.

Adekvatnost kapitala

Adekvatnost kapitala predstavlja odnos neto kapitala i neto rizične aktive. Sastoji se od:
• osnivačkog kapitala,
• rezervnog fonda,
• ostalih fondova,
• dugoročnih rezervisanja,
• neraspoređene dobiti iz ranijih godina,
• dobiti iz tekućeg poslovanja,
• neto kapitala,
• ulaganja u banke i DFO,
• nepokrivenih gubitaka iz prethodnih godina,
• razgraničene negativne kursne razlike,
• rezervacija za potecijalne gubitke,
• gubitaka iz tekućeg poslovanja,
• neto rizične aktive.
Sve ovo predstavlja ukupnu ponderisanu aktivu umnoženu za potrebe rezervacije po potencijalnim gubicima, ulaganje u druge banke i DFO, gubitak iz ranijih godina i razgraničene negativne kursne razlike.

Sredstva fondova

Sredstva fondova predstavljaju najkvalitetniji i najskuplji kapital banke. Ona se formiraju i uvećavaju putem akcionarskog kapitala u fondu osnivača, odnosno iz dobiti banke u fond rezervi.
Osnovne kategorije podataka su: sredstva fonda osnivača - trajni kapital i sredstva fonda rezervi. Struktura podataka je: račun fonda, iznos sredstava, revalprizaciona grupa, datum uplate u fond i dr.

Knjiga akcija

Knjiga akcija sadrži obavezno podatke o emisiji koji se unose iz akata banke i dozvole za emisiju SIV-a, i to: datum odluke o emisiji, ukupan iznos na koji je raspisana emisija akcija, ukupan broj akcija i vrednost svake akcije, broj prodatih akcija i period u kome je izvršena prodaja.
Knjiga akcija sadrži sledeću strukturu podataka: redni broj akcije u knjizi akcija, alfa oznaku serije, serijski broj akcije, redni broj emisije, broj emisije kojoj pripada akcija, vrstu akcije, broj akcija koje zbirna akcija sadrži u sebi, datum upisa akcije, datum uplate akcije, datum prodaje akcije prvom vlasniku, prodata u poslovnoj jedinici banke, matični broj vlasnika i dr.
Sve promene oko akcije se dalje vode oko promene vlasnika. Imenik akcionara je prateća evidencija u koju se evidentiraju upravljačke akcije. Prioritetne akcije se predaju iz ruke u ruku. Prema podacima iz deoničke knjige se vrši obračun dividende po svakoj uplaćenoj deonici.
Dividenda se isplaćuje vlasniku po prioritetnim akcijama donosiocu, a po redovnim akcijama vlasniku akcije koji donese kupon akcije na realizaciju u banku.

Priliv i odliv dinarskih sredstava

Priliv i odliv dinarskih sredstava se prati i preko osnovnog računa banke - žiro računa. Čine ga sledeće grupe podataka: žiro račun 620, žiro račun 621, žiro račun 623, račun obavezne rezerve, računi izdvojenih sredstava, komisioni račun (748) i stanje obaveznog upisa blagajničkih zapisa. Svaka od napred navedenih kategorija sadrži sledeću strukturu podataka: broj računa, broj partije, iznos, datum i sl.
Preko računa 500, 501 i 503 kod ZOP-a se iskazuje stanje depozitnog novca (i promet) svih deponenata (ili delova njihobog računa) koji obavljaju poslovanje preko banke. Struktura podataka za račune depozitnog novca je: matični broj komintenta, naziv komintenta, mesto, broj žiro računa, šifra delatnosti, šifra oblika udruživanja, šifra teritorije - opštine, stanje računa i datum.

Plasmani sredstava

Izveštaj o plasmanu sredstava nastaje u procesu kreditiranja svih komintenata (privrede i građana). Iskazuju se kroz sledeće izveštaje:
Izveštaj o kratkoročnim plasmanima sadrži sledeće podatke:
• dinarski plasmani gde spadaju,
• kratkoročni krediti za selektivne namene,
• kratkoročni krediti za ostale namene,
• hartije od vrednosti,
• potraživanja iz međubankarskog poslovanja,


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
02:06 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Primena inteligntnih informacionih sistema u poslovanju derrick 0 2,094 07-09-2013 11:11 PM
zadnja poruka: derrick
  Primena SAP ERP informacionog sistema u kancelarijskom poslovanju derrick 0 2,569 07-09-2013 11:08 PM
zadnja poruka: derrick
  Primena informacionih sistema u kontekstu zahteva savremenog načina poslovanja Maja 0 2,060 20-08-2012 03:19 PM
zadnja poruka: Maja
  Projektovanje informacionih sistema 2 Maja 0 3,703 06-03-2012 08:09 AM
zadnja poruka: Maja
  Značaj sistema zatvorene televizije u ostvarivanju zaštite lica, imovine i poslovnih Dzemala 0 2,633 15-08-2011 02:33 PM
zadnja poruka: Dzemala

Skoči na forum: