Mala i srednja preduzeća - ekonomika i organizacija poslovanja

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
VS1 Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 5,344
Pridružen: Aug 2009
Poruka: #1
Mala i srednja preduzeća - ekonomika i organizacija poslovanja
Uvod

Mala i srednja (Small and Middle Enterprise – SME) preduzeća se pojavljuju kao nosioci glavnih razvojnih pravaca svake zemlje. Tokom poslednjih nekoliko decenija uočava se da su manja preduzeća u ekspanziji i da postaju sve više konkurentna. Mala preduzeća su usmerena na određene delove tržišta i potrošače, fleksibilnija su, reaguju brže na šanse i pretnje, raspolažu sa više specifičnih tehnoloških i tržišnih znanja, imaju snažniju vezu između individualnih napora i uspeha preduzeća i inovativnija su. Njihova fleksibilnost posebno dolazi do izražaja u periodima usporavanja privredne aktivnosti i recesije. Novija istraživanja nedvosmisleno upućuju na zaključak da mala preduzeća predstavljaju značajnu pokretačku snagu ekonomskog rasta i da su značajan izvor preduzetničkih ideja i inovacija.
Male poslovne organizacije su već dugo prisutne u razvijenim privredama, a nov su fenomen u bivšim socijalističkim zemljama. Mala preduzeća su važna za procese privatizacije i liberalizacije. Ona su takođe svojim razvojem i zapošljavanjem svakako i faktor stabilizacije.
Na početku novog milenijuma, našu zemlju u privrednom smislu determiniše razvoj upravo malih kao i srednjih preduzeća, koja svojim značajem direktno utiču na procese restuktuiranja i tranzicije nasleđene privredne strukture u savremenu tržišnu ekonomiju. SME predstavljaju sisteme koji su sami po sebi fleksibilniji, a samim tim i efikasniji u tržišnom nastupu.
Jedan od najvažnijih uslova koji su uticali na razvoj malih i srenjih preduzeća, jeste proces ekonomske i vlasničke transformacije domaće privrede. Moguće je uočiti određene podprocese koji uobličavaju proces tranzicije. Ovi podprocesi su: privatizacija, liberalizacija, restruktuiranje, institucionalizacija i stabilizacija. Sam proces tranzicije, predstavlja prvi korak približavanju svetskim tokovima. Razvoj koncepta otvorene ekonomije u našoj privredi podrazumeva prihvatanje određenih standarda i načina poslovanja koji važe u svetu. Globalizacija svetske privrede i razvoj informatičke tehnologije doveli su do razvoja preduzetničke kulture, kreativnosti i inovacija. Razvoj sektora malih i srednjih preduzeća je veoma bitan za privatizaciju jer omogućava njeno ubrzavanje. Takođe omogućava i razvoj domaćeg privatnog kapitala. Ekonomske reforme u našoj zemlji promovišu preduzetništvo kao osnovu sopstvenog opstanka i razvoja. Agenti ovih promena su upravo inovativni preduzetnici, tj. mala i srednja preduzeća.
U malom biznisu tražen je spasonosni ventil za zapošljavanje hiljada radnika koje je neminovno prestrukturiranje privrede ostavljalo bez posla.
Ono što takođe karakteriše malu privredu jeste relativno niska specijalizacija upravljačkih i poslovnih funkcija.
Uspešno funkcionisanje ma koje organizacije i uspešno upravljanje nekom organizacijom i njenim procesima nezamislivi su bez odgovarajućih podataka, informacija i znanja.
Upravljanje organizacijom i njenim procesima u informatičkoj eri veoma se razlikuje od upravljanja organizacijom i njenim procesima u industrijskoj eri. U informtičkoj eri raste značaj intelektualnih resursa u odnosu na materijalne. Posebno važan vid intelektualne imovine jesu informacije i znanja.
Mali privredni subjekti su značajni izvori inovacija, koje u slučaju ako se pokažu kao uspešne, mogu da dovedu ne samo do njegovog snažnog razvoja, nego doprinose prosperitetu cele privrede. Mala privreda ima veoma važnu ulogu u lokalnom i regionalnom razvoju.
U današnjim uslovima privređivanja, mala preduzeća postaju generatori na području inovacija. Tako su u malim kapacitetima nikla ponuđena rešenja visoke tehnologije, naročito na području personalnoh računara (hardware i software). Pored računara značajan je doprinos malih preduzeća u razvoju robotike, telekomunikacija i bioinženjeringa.
Uticaj kompjutera na današnje poslovno okruženje je ogroman. Kompjuteri doprinose produktivnosti i profesionalizmu. Kompjuterska tehnologija igra važnu ulogu u obezbeđivanju prednosti u odnosu na jaku konkurenciju. U savremenoj epohi znanje i informacije su osnovni faktori rasta produktivnosti.

Informatička tehnologija utiče na stvaranje novog društveno-ekonomskog okruženja poznatog pod imenom elektronska privreda, digitalna privreda i privreda znanja.

Informacioni sistemi imaju veoma značajnu ulogu u savremenim organizacijama, obrađuju podatke i obezbeđuju informacije i znanje za poslovne operacije i za rešavanje poslovnih problema u organizaciji.

Preduzećima je danas dostupan širok asortiman kompjuterskih programa. Informacione tehnologije i informacioni sistemi su korenito izmenili i transformisali poslovanje organizacija. Oni neposredno utiču na strategiju organizacije, poslovno planiranje, odlučivanje o tome koji proizvodi i usluge će se proizvoditi. Takođe, postoji neposredan uticaj i veza između informacionog sistema, pravila i procedura koje organizacija koristi, sa integracijom organizacije u svoju okolinu, i sa unutrašnjom integracijom organizacije


1 Struktuiranje i funkcionisanje malog i srednjeg preduzeća

1.1 Šta su mala i srednja preduzeća?


U savremenoj privredi, posebno u razvijenim zemljama, definisanje pojma malog preduzeća nije ni malo jednostavno. Ovo naročito zbog toga, što utvrđivanje da li je jedno preduzeće malo, srednje ili veliko zavisi od niza faktora koji se uz to razlikuju po zemljama i sektorima. Zbog toga, ni u zapadnoevropskim, a ni u svetskim razmerama, ne postoji jedinstven pristup definisanju tog pojma. U najvećem broju zemalja koriste se dva osnovna kriterijuma za kategorizaciju preduzeća po veličini, a to su:
- broj zaposlenih i
- investirani kapital ili bruto prihod.
Na osnovu ovih kriterijuma svaka zemlja može da definiše šta je to malo, srednje ili veliko preduzeće u određenim privrednim delatnostima.
Teorija i praksa mnogih zemalja u svetu, različito i najčešće nepotpuno, definišu malo preduzeće. Ovo je pre svega uslovljeno specifičnostima njihovog društveno-ekonomskog razvoja, karakterom svojine nad sredstvima za proizvodnju, političkim stavovima i opredeljenjima kao i postignutim stepenom privredne razvijenosti. Takođe se javljaju i određeni sinonimi pojma malog preduzeća, a to su: ekonomija malog obima, privredni subjekti malog obima i sl.
U zapadnoevropskim ekonomijama, recimo u Velikoj Britaniji u mala preduzeća se ubrajaju sva industrijska preduzeća do 200 zaposlenih, u građevinarstvu do 25 zaposlenih. U Francuskoj se u mala industrijska preduzeća najčešće ubrajaju ona sa 6 do 50 zaposlenih, ponekad i do 100 pa čak i 200 zaposlenih, a u srednja od 51 do 500 radnika. U ovoj zemlji se pri utvrđivanju malog ili srednjeg preduzeća polazi od godišnjeg prihoda. U Austriji ne postoji jedinstveni pristup definisanju zanatskog, malog i srednjeg preduzeća, ali najčešće je to 40 radnika.
U SAD, mala preduzeća su ona koja zapošljavaju do 500 radnika, izrazito personalizovana, rukovođena i kontrolisana od strane vlasnika.
Skoro sve zemlje Azije i Dalekog Istoka su od davnina poznate po tradicionalno razvijenom zanatstvu i domaćoj radinosti. U Koreji, mala preduzeća su ona u kojima je zaposleno do 200 radnika sa izuzetkom rudarstva i transporta gde se uzima do 300 radnika i sa kapitalom oko 112 hiljada USD ili manje.
U Kini se pod malim preduzećima podrazumevaju ona do 100 zaposlenih ili 50 i manje za trgovinu i druge uslužne delatnosti. Za Indiju je specifično da se umesto pojma malog preduzeća upotrebljavaju mnogi sinonimi kao što su: seoska privreda, sitna kućna pivreda ili domaća radinost, a ponegde čak i pojam mala mašina.

1.2 Kriterijumi podele na domaćem tržištu

Po našim zakonskim propisima preduzeća se razvrstavaju u mala, srednja i velika u zavisnosti od :
- prosečnog broja zaposlenih
- ukupnog prihoda
- vrednosti imovine na dan sastavljanja finansijskih izveštaja u poslednjoj poslovnoj godini
Na osnovu postavljenih kriterijuma, mala preduzeća su ona koja u poslednjoj poslovnoj godini ispunjavaju najmanje dva od sledećih kriterijuma:
1) da je prosečan broj zaposlenih do 50;
2) da je godišnji prihod manji od 2.500.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti;
3) da je prosečna vrednost imovine manja od 1.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti;
4) ukoliko je broj zaposlenih u malom preduzeću ispod 10, ovakvo preduzeće naziva se mikro preduzeće.

1.3 Prednosti malih i i srednjih preduzeća

Značaj malih i srednjih preduzeća ogleda se u prednostima koje imaju u odnosu na poslovanje velikih preduzeća. Razlikujemo prednosti ekonomske i socijalne prirode.
Ekonomske prednosti malih i srednjih preduzeća:
- tržišna i tehnološka fleksibilnost;
- bolje uočavanje tržišnih šansi;
- povećanje ponude i zaposlenosti;
- logistička podrška velikim preduzećima;
- relativno laka implementacija savremenih menadžment koncepata koji su u funkciji povećanja produktivnosti poslovanja (sistem kvaliteta, reinženjering) i povećanje produktivnosti znanja;
- razvoj etno-biznisa;
- razvoj mreže lokalnih preduzeća;
- međusobna ekonomska saradnja malih i srednjih preduzeća podstiče razvoj.
Prednosti socijalne prirode:
- veće zadovoljstvo i bolje zadovoljavanje potreba zaposlenih u malim i srednjim preduzećima;
- razvoj preduzetničkog duha u privredi;
- uspostavljanje boljih odnosa sa partnerima u poslovnom lancu;
- doprinos razvoju ekonomske zajednice;
- zapošljavanje posebnih kategorija (penzioneri, domaćice...)
-
1.4 Tendencije razvoja malih i srednjih preduzeća

Danas se u uslovima savremenog privređivanja, mala i srednja preduzeća pojavljuju kao nosioci glavnih razvojnih pravaca svake zemlje. Mala preduzeća su važna za procese privatizacije i liberalizacije. Ona su takođe svojim razvojem i zapošljavanjem određenog broja ljudi svakako i faktor stabilizacije.
Male poslovne organizacije su već dugo prisutne u razvijenim privredama, a nov su fenomen u bivšim socijalističkim zemljama. Početak tranzicije i razvoj malih i sradnjih preduzeća ima veliku uzročno posledičnu vezu.
Zvaničan stav Evropske Unije, u odnosu na prosperitet njenih građana, je da on neposredno zavisi od razvoja malih i srednjih preduzeća. U 16 zemalja Evropske Unije je registrovano 16 miliona malih firmi po navodima glavne statističke agencije za praćenje razvoja SME. Od ovoga broja čak oko 15 miliona otpada na male firme, odnosno oko 70% su tzv. mikro preduzaća sa manje od 10 zaposlenih radnika, 6% pripada malim firmama sa 10-49 radnika, a samo 1% su tzv. srednja preduzeća.
U ovome prostoru SME zapošljavaju preko 60% ukupne radne snage (69 miliona ljudi).
SME su takođe pokazala veću vitalnost, u poslednjoj ekonomskoj krizi, po pitanju statusa zaposlenih od velikih firmi. U ranijim krizama je bio obrnut slučaj.
Treba imati u vidu da su od 19,3 miliona preduzeća u Evropi, 99,8% mala i srednja, koja zapošljavaju 66% radno aktivnog stanovništva i ostvaruju 54% ukupnog obrta.
Prema nama dostupnim podacima u 70-tim godinama 60-80% ukupnog broja firmi u razvijenom svetu otpada na tzv. malu privredu.

Sadržina
Uvod 3
1 Struktuiranje i funkcionisanje malog i srednjeg preduzeća 5
1.1 Šta su mala i srednja preduzeća? 5
1.2 Kriterijumi podele na domaćem tržištu 5
1.3 Prednosti malih i i srednjih preduzeća 6
1.4 Tendencije razvoja malih i srednjih preduzeća 6
1.5 Mala versus velika preduzeća 7
1.6 Specifičnosti malih i srednjih preduzeća 8
1.7 Mesto i uloga u svetu 8
1.8 Mesto i uloga malih preduzeća u Republici Srbiji 10
1.9 Razvoj malih preduzeća u Republici Srbiji 11
1.10 Karakteristike upravljanja malim preduzećima 12
1.11 Osnovna ograničenja bržem razvoju SME i preduzetništva 13
Zaključak 14
Literatura: 14


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
10:36 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Ekonomski parametri kvaliteta poslovanja GSP derrick 0 1,534 26-02-2014 12:32 AM
zadnja poruka: derrick
  Ličnost i organizacija derrick 0 1,286 26-02-2014 12:18 AM
zadnja poruka: derrick
  Organizacija poslovne funkcije planiranja u preduzeću derrick 0 1,859 25-02-2014 11:55 PM
zadnja poruka: derrick
  Promocija preduzeća derrick 0 2,143 25-02-2014 03:36 PM
zadnja poruka: derrick
  Tipovi menadžmenta preduzeća derrick 0 1,117 14-09-2013 03:18 PM
zadnja poruka: derrick

Skoči na forum: