Kultura drustvo i pojedinca - sociologija

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
Autor1 Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,299
Pridružen: Aug 2009
Poruka: #1
Kultura drustvo i pojedinca - sociologija
Sadržaj

Sadržaj 1.
Uvod 2.
Dijalektičko shvatanje 3.
Društveni odnosi
Pojam i karakteristike društvenih odnosa 3.
Društvene grupe
Pojam i uloga društvenih grupa 4.
Funkcionalni podsistemi društvenog sistema 5.
DRUŠTVENE ZAJEDNICE
Globalne društvene zajednice 6.
Srodničke društvene zajednice 6.
Lokalne društvene zajednice 7.
POLITIKA I DRUŠTVO
Pojam, nastanak i uloga politike u društvu 8.
Društveni pokreti 9.
Pojam kulture i njena uloga u društvu 10.
Tipovi kulture 11.
Tvorevine kulture 13.
Zaključak 14.
Literatura 15.
Uvod

Zagovornici individualističkih socioloških teorija individualno-psiholoških, biheviorističkih, fenomenoloških i delom formalističkih, smatraju da društvo ne postoji izvan pojedinca. Ono je tek puki naziv, ime za različite privremene skupove pojedinaca, koji nastaju na bazi njihovog povezanog delovanja (ponašanja) koje proizilazi iz psihološke osnove pojedinca, ili pak iz dejstva spoljašnjih stimulanasa, nadražaja na njihovu psihu.
Nasuprot njima, zagovornici kolektivističkih teorija - klasičnih, a delom i savremenih funkcionalističkih teorija, smatraju da je ljudsko društvo samostalan deo objektivne stvarnosti, potpuno nezavisan od pojedinaca koji funkcioniše po posebnim, njemu imanentnim zakonitostima. Društvo je za njih realna celina, svojevrstan "kolektivan organizam" sastavljen iz harmonično povezanih nadličnih tvorevina - grupa, institucija, zajedničkih ideja, vrednosti i norme. Kao objektivna realnost višega reda, društvo različitim mehanizmima socijalizacije i društvene kontrole oblikuje mišljenje, volju i ponašanje pojedinaca. Bez društva i njegovog delovanja pojedinac bi, ističu zagovornici sociološkog kolektivizma, bio samo biološka jedinka.Dijalektičko shvatanje

Celovito sociološko razumevanje društva svakako mora poći od dijalektičkog teorijskog pristupa, ali se taj pristup mora stvaralački dalje razvijati i konkretizovati. To je neophodno, jer dijalektička koncepcija društva, čiji je začetnik bio Marks, nije od strane njegovih sledbenika teorijski adekvatno domišljena i razvijena. Većina njegovih sledbenika je u objašnjenju društvenih pojava i ljudskog društva gubila iz vida Marksovo dijalektičko polazište i priklanjala se u uprošćenoj shemi "baza i nadgradnja". To je rezultiralo "kvazidijalektičkom" koncepcijom društva, zasnovanom na ekonomskom determinizmu, koja gotovo u celosti potire ulogu subjekta, čoveka i ljudsku subjektivnost uopšte.

Društveni odnosi
Pojam i karakteristike društvenih odnosa


Društveni odnosi su, uz društveno delovanje osnova društvenog života ljudi. čovek, kao pojedinac, ne samo što ne može da dela,


nego ne može ni da opstane kao živo biće. Stoga je prinuđen da stupa u raznovrsne kontakte i veze sa drugim ljudima. Ukupnost tih veza u koje ljudi međusobno stupaju, radi obavljanja zajedničke delatnosti i održavanja individualnog i društvenog života, jesu društveni odnosi.
Suštinska karakteristika društvenih odnosa jeste ta da su veze koje se uspostavljaju između ljudi svesne veze. Za razliku od životinja koje uspostavljaju instinktivne veze, ljudi u međusobne odnose stupaju uglavnom svesno. Imajući u vidu ovu fundamentalnu činjenicu, Veber je društveni odnos definisao kao "ponašanja većeg broja osoba koja su po svom smisaonom sadržaju uzajamno podešena i time orijentisana". Društveni odnos se, dakle, sastoji u povezivanju ljudskih radnji, odnosno postupaka na bazi uzajamnog razumevanja, smisla i značenja tih radnji. Bez verovatnoće da će ljudi kao pojedinci međusobno shvatiti smisao i značenje svojih radnji i postupaka nemoguć je bilo kakav društveni odnos. Društveni odnos sastoji se "potpuno i isključivo, smatra Veber, u izgledima (verovatnoći - podvukao M.P.) da se društveno dela na neki (smisaono moguć način, bez obzira na čemu se zasnivaju ti izgledi)"
Iako je svesna interakcija (međudelovanje) osnova društvenih odnosa oni se ne mogu, kako to čini Veber, a, i mnogi savremeni sociolozi svesti na mentalnu interakciju pojedinaca. Svaka veza među ljudima pored psihološke ima i svoju društvenu dimenziju; manje ili više je uslovljena društvom. Društveni odnosi su, kao svesne veze među ljudima, s jedne strane društvenim normama i vrednostima, a sa druge strane objektivno datom situacijom, tj. odgovarajućom društvenom strukturom unutar koje se odnosi odvijaju.
Društvene norme, konvencije, običaji, moral i pravo neposredno utiču na društvene odnose. Oni manje više direktno propisuju šta konkretno ljudi treba da čine i kako da se ponašaju kada stupaju u međusobnu vezu. Za razliku od normi, društvene vrednosti posredno utiču na oblikovanje društvenih odnosa. One, kao društveni standardi delovanja i ponašanja, određuju ljudske potrebe i interese, a preko njih i sadržaje i forme društvenih odnosa. Na primer, u društvu u kome je novac osnovna ili jedna od glavnih vrednosti, sve veze među ljudima, manje ili više, biće prožete novčanim interesima.

Društvene grupe

Pojam i uloga društvenih grupa

Društveni život ljudi neposredno se odvija u društvenim grupama, a tek posredstvom njih u svim ostalim kolektivnim tvorevinama. Da bi ljudi uopšte mogli da žive prinuđeni su da se povezuju u raznovrsne grupe, a sve te grupe se međusobno dalje povezuju u jednu veliku i relativnu samodovoljnu grupu - ljudsko društvo. Dakle, društvene grupe su medij koji spaja pojedinca i globalno društvo. Svojim delovanjem one formiraju pojedine segmente društva i ugrađene su u sve podsisteme društvenog sistema, počev od ljudske reprodukcije, preko ekonomije do politike i kulture. Istovremeno, one svojim životnim delovanjem povezuju sve podsisteme u globalni društveni sistem. Društvene grupe deluju i u drugom smeru, one oblikuju pojedince koji im pripadaju od rođenja pa sve do smrti. U grupama različitih vrsta, posebno primarnim vrši se proces socijalizacije pojedinaca koji tim procesom od bioloških jedinki postaju samosvesna bića - ličnosti.
Društveni život ljudi odvija se u gotovo beskrajnom nizu društvenih grupa, počev od braka i porodice, preko lokalnih zajednica, nacija, klasa i političkih partija, pa sve do grupa vršnjaka, prijatelja i drugih. Postavlja se pitanje šta je to zajedničko ovim i drugim grupama, šta čini njihovu suštinu? U traganju za odgovorom na ovo pitanje nuđene su različite teorijske solucije. Tako su sociolozi fenomenološke orijentacije zajedničku svest grupe videli kao njeno suštinsko obeležje. T. Gajger ističe da se o društvenoj grupi može govoriti "kada je više ili mnogo ljudi međusobno tako povezano da se zajedno osećaju kao MI". Mak Iver, američki sociolog interakcionalističke orijentacije, smatra da je društvena grupa "svaki skup ljudi koji su dovedeni u neposredne međusobne odnose". Uviđajući slabosti Mak Iverovog određenja društvene grupe, drugi zagovornici interakcionalizma smatraju da je društvena grupa svaki skup od dva ili više lica koja su međusobno povezana neposrednim ili posrednim odnosom...

Funkcionalni podsistemi društvenog sistema

Funkcionalno srodne društvene grupe i institucije radi zadovoljavanja temeljnih potreba ljudi međusobno se povezuju u šire društvene komplekse koji predstavljaju funkcionalne podsisteme globalnog društva. U svakom globalnom društvu, počev od rodovskog do savremenog društva, oličenog u državi naciji, postoje četiri osnovna podsistema u okviru kojih se zadovoljavaju bazične potrebe ljudi i društva; to su: reproduktivni, ekonomski, politički i kulturni podsistem. Treba napomenuti da su u rodovskom društvu ovi podsistemi bili u začetku i nedovoljno međusobno izdiferencirani, međutim, sa razvojem društva oni se jasno diferenciraju i obličavaju kao posebne sfere društva.
Reproduktivni podsistem čine društvene grupe i institucije u okviru kojih se obezbeđuje ljudska reprodukcija koja je preduslov postojanja društva. Najvažnije društvene institucije, odnosno grupe koje čine temelj reproduktivnog podsistema globalnog društva jesu brak i porodica. Za njih se vezuju i mnoge druge institucije koje obezbeđuju ljudsku reprodukciju. Tako je, na primer, brak kao institucija povezan sa ustanovama veridbe, venčanja, darivanja i sl.
Ekonomski podsistem satkan je od gotovo beskrajnog spleta društvenih institucija i grupa. U okviru njih vrši se proizvodnja, razmena, i raspodela dobara i usluga kojima ljudi zadovoljavaju svoje materijalne i duhovne potrebe. Gotovo je nemoguće utvrditi koje su od tih ustanova i grupa važnije od ostalih, ali sa stanovišta formiranja strukture globalnog društva poseban značaj imaju ustanove poput: tehnologije, podele rada, svojine, tržišta, kao i proizvodnih organizacija.
Politički podsistem globalnog društva obuhvata najrazličitije društvene ustanove i grupe kojima se organizuje i usmerava društveni život ljudi. Centralna institucija političkog podsistema jeste država koja, na osnovu legitimiteta političke vlasti i monopola fizičke prinude, reguliše i usmerava glavne političke tokove u društvu. Pored države politički podsistem obuhvata i raznovrsne političke subjekte, počev od političkih stranaka, preko društvenih i političkih pokreta, nevladinih organizacija i drugih interesnih grupa koje učestvuju u vršenju političke vlasti, ili pak utiču na njeno delovanje.
Kulturni podsistem globalnog društva obuhvata splet kulturnih institucija, kao i duhovne kulturne tvorevine koje nastaju kao rezultat stvaralačkog delovanja pojedinaca i društvenih grupa u okviru tih institucija. Bazična kulturna ustanova jeste jezik.

DRUŠTVENE ZAJEDNICE

Globalne društvene zajednice

Društvene zajednice su skupine ljudi između kojih se vrši više društvenih procesa duže vremena, tako da su se ljudi u tim procesima zbližili i stvorili svoju posebnu kulturu, koja im omogućava lakšu i potpuniju komunikaciju. U drušvenim zajednicama izraženi su oblici neposredne društvenosti u primarnim društvenim grupama i oblici mehaničke solidarnosti gde se socijalna integracija i samoregulacija uspostavljaju dejstvom tradicije, morala, običaja i politike kao mehanizma integracije.

Srodničke društvene zajednice

Srodničke društvene zajednice zasnivaju se na krvnosrodničkom srodstvu. U takve zajednice ubrajaju se horda, rod i pleme.
Horda je nastala na nižem stupnju divljaštva u prvobitnoj zajednici iz čopora u kome su živele čovekolike životinje. Nastanak horde označava i početak društvenog života, pa time i nastanak ljudskog društva. Zato je horda najstariji oblik globalne društvene grupe. Sa hordom počinje preistorijski period ljudskog roda, prvobitna ljudska zajednica. Smatra se da je horda trajala nekoliko stotina hiljada godina. U hordi je čovek otpočeo svoj društveni život, obavljajući u njoj sve aktivnosti koje su bile potrebne za njegovu egzistenciju, kao i za egzistenciju čitave zajednice.


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
11:45 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Parlametarizam i njegov značaj za demokratsko društvo derrick 0 1,883 07-08-2013 10:19 PM
zadnja poruka: derrick
  Politička kultura demokratije derrick 0 1,578 04-08-2013 01:01 PM
zadnja poruka: derrick
  Rubrike Kultura u internet izdanjima dnevnih listova Večernje novosti, Politika i Bli derrick 0 2,292 08-02-2013 12:41 AM
zadnja poruka: derrick
  Gotovi seminarski radovi SOCIOLOGIJA Maja 0 5,559 11-03-2012 09:46 PM
zadnja poruka: Maja
  Društvo sa ograničenom odgovornošću Maja 0 2,274 02-02-2012 07:16 PM
zadnja poruka: Maja

Skoči na forum: