Konflikti - menadžment ljudskih resursa

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
derrick Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 3,096
Pridružen: Jul 2009
Poruka: #1
Konflikti - menadžment ljudskih resursa
KONFLIKTI
POJAM I DEFINICIJA


Iako su saznanja o konfliktima skromna i nedovoljno istražena, konflikti predstavljaju jednu od najznačajnijih tema kojom se bave filozofi, pisci i naučnici.
Savremeno društvo samo po sebi kontraverzno sa veoma burnim istorijskim dogadjajima svakako kreira model života i rada koji uslovljava veoma čestu pojavu konflikata kako u samoj ličnosti (sam sa sobom), tako i u odnosima pojedinca prema grupi i široj društvenoj zajednici. Tako da su konflikti prisutni u raznim oblicima: konflikti nacija, ideologija i političkih grupacija, zatim konflikti rasa i religija, grupni konflikti, kakvi su porodični, sukobi na radu, interpersonalni i sl.

Suštinska karakteristika bilo kog oblika konflikta medju ljudima jeste sukob interesa ili vrednosti suprotnih strana.

Štern (Stern, 1970) : » Konflikt se može posmatrati kao oblik suprotstavljanja dveju oprečnih strana; on se zasniva na nesaglasnosti ciljeva, želja ili vrednosti suprotnih strana...u njemu jedna od strana kontroliše ciljeve ili objekte koje žele obe strane.«
Iz definicije proizilazi da se u osnovi konflikta nalaze frustracije čovekovih osnovnih potreba. Konflikt nastaje u situacijama kada je ugroženo zadovoljenje odredjenih potreba. Sama različitost stavova, vrednosti i potreba ljudi ne dovodi nužno do pojave konflikta.

Zavisno od toga ko su nosioci sukobljenih interesa i vrednosti, konflikte delimo na lične, društvene i grupne.
Po R. Bojanoviću (Beograd, 1998.): »Prema tome da li su izmedju ili unutar ovih entiteta, delimo ih dalje na:

1. Unutar lične (intrapersonalne) i medjulične (interpersonalne)
2. Unutargrupne i medjugrupne
3. Unutardruštvene i medjudruštvene


Dojčova podela konflikata po sadržaju najbolje ukazuje da se radi o konfliktima interesa i vrednosti, te da su konflikti ili u ličnosti ili u grupi ili medju grupama:

1. Konflikti se javljaju oko kontrole nad sredstvima koja služe zadovoljavanju: kada nema ravnopravnosti u podeli moći i sredstava
2. Sukobi koji nastaju zbog razlika u preferencijama i averzijama aktivnosti – prema aktivnostima koje preferira jedna strana, javljaju se averzije kod druge strane
3. Konflikti koji nastaju usled razlika u vrednostima – problem oko rukovodjenja osnovnim vrednostima
4. Sukobi čiji su izvori u različitim ocenama šta je ispravno ili neispravno – ocena značaja
5. Sukobi koji nastaju medju pojedincima ili grupama oko uspostavljanja odnosa – npr. raspodela položaja..«DVA RAZLIČITA GLEDANJA NA KONFLIKTRazličite teorije polaze od različitih stanovišta vezanih za društvenu funkciju konflikta i njegovu konotaciju u smislu pozitivnog ili negativnog efekta na ponašanje pojedinca, grupe i društva u celini.

Najtingejl (Nightingale, 1974): »Sva gledišta o konfliktu uz nužna uprošćavanja, možemo svrstati u dve grupe. To su gledišta pluralista i gledište sa stanovišta medjuljudskih odnosa.«

(R. Bojanović, Beograd, 1998): »Pluralističko gledište o konfliktima proisteklo je iz filozofske doktrine pluralizma, čiji si predstavnici, filozofi i sociolozi, polazili od stava da društvo treba da bude organizovano na takav način da omogući ispoljavanje različitih interesa svojih članova. Ker i Foletova su medju prvima primenili političku teoriju pluralizma na izučavanje organizacionih konflikata. Foletova je zastupala stav da i organizacija treba da dozvoli ispoljavanje različitih interesa svojih članova na slobodan način i da članovi organizacije moraju preduzeti zajedničku odgovornost za funkcionisanje organizacije. Zato je, prema njenom gledištu, poželjno da se grupe unutar organizacije suprotstavljaju i da tamo ispoljavaju svoje interese i svoja gledišta o tome šta je dobro za organizaciju (navedeno, prema Najtingejlu).

Prema pluralističkom shvatanju, konflikt predstavlja neizbežan, čak i poželjan fenomen.

Suprotno, gledište sa stanovišta medjuljudskih odnosa prema kojem konflikt znači ometanje ili destrukciju normalnih i zdravih ljudskih odnosa, pa je stoga nepoželjan fenomen.«

UZROCI KONFLIKATA


Osnovni uzroci konflikata su nesaglasni interesi i vrednosti suprotnih strana (kao i kod nekih autora način rukovodjenja ili nezadovoljavajući način raspodele plata).
Neophodno je razlikovanje izmedju primarnih ili suštinskih i sekundarnih uzroka konflikata.
Primarni uzroci su oni koji neposredno dovode do pojave konflikata, a sekundarni čije se delovanje u krajnjoj liniji svodi na primarne uzroke.

Osnovne uzroke konflikata na radu čine različiti faktori.
Najopštiji uzroci konflikata su organizacioni, tehnološki i ekonomski uslovi rada koji podrazumevaju loše ekonomsko stanje, loše uslove rada, neadekvatnu podelu posla, niske lične dohotke. Svi ovi faktori dovode do frustracije zaposlenih i velike napetosti u medjuljudskim odnosima u organizaciji, što predstavlja pogodnu klimu za pojavu konflikata.
Takodje, loša saradnja, neadekvatan način odlučivanja i rukovodjenja, rivalstvo, kao i drugi medjuljudski faktori, predstavljaju izvor konflikata. (stalne pizme, pripisivanje pogrešaka, greške u komunikaciji, neprimerene kritike , nepoverenje i lične kritike)
Obzirom da svaki čovek ima svoju specifičnu strukturu ličnosti, neke osobe su više, a neke manje sklone stvaranju konflikata (patološke strukture: dominantne osobe, destruktivne osobe, negativisti, normalne osobe), tako da ova pojava takodje zavisi i od ličnosti pojedinca.
Svaki pojedinac ima svoje mišljenje, stavove i interese u radnoj grupi i organizaciji tako da ukoliko dodje do velike nesaglasnosti navedenih karakteristika medju članovima grupe, konflikt je neizbežan.

»Ako sveukupnost iznesenih organizacionih i ličnih faktora frustracija i konflikata želimo posmatrati i sa stanovišta podela na primarno i sekundarno, te na objektivno i subjektivno, tada postaje dovoljno evidentno da organizacioni spadaju pre svega u objektivne odnosno sekundarne, dok lični spadaju u subjektivne, tj. primarne faktore konflikata u timu.« (R. Dundjerović, Novi Sad, 2004)

KONSTRUKTIVNI I DESTRUKTIVNI KONFLIKTI


»Ideja pristalica pluralističke teorije jeste da je svaki konflikt konstruktivan, jer doprinosi iznošenju ideja i rešavanju problema. Konstruktivni su oni konflikti koji pospešuju traganje za rešenjima problema. Oni nužno podrazumevaju i rivalitet sukobljenih strana, često i antagonizam i odredjenu dozu netrpeljivosti, ali kada ista predje odredjenu granicu tada konflikt postaje destruktivan.
Destruktivne konflikte definišu sledeće bitne odlike:

1. grupa čiji su akteri u konfliktu ne uspeva da nalazi rešenje, ili su rešenja manje kvalitetna
2. članovi grupe su apatični ili pojačano agresivni jedni prema drugima; negativan emocionalni naboj
3. energija članova grupe vezana je za konflikt, a ne za radni učinak, što i objašnjava neefikasnost grupe«

(R. Bojanović, Beograd, 1998.)
2. ISTRAŽIVAČKI DEO


2.1. PROBLEM


Problem istraživanja je utvrditi kakav je odnos zaposlenih u državnoj instituciji prema konfliktnim situacijama i uočiti uzroke konflikata.
Obzirom da su konflikti svakodnevna pojava u ličnom i profesionalnom životu pojedinaca i grupa i direktno utiču na produktivnost i efektivnost rada, ovim istraživanjem ćemo pokušati da odgovorimo na pitanja koja se tiču odnosa zaposlenih prema konfliktu i uzrocima koji dovode do konfliktnih situacija i predložiti eventualna rešenja.
U periodu tranzicije promene se dešavaju i u državnim institucijama i dodatno utiču na odnos prema konfliktnim situacijama, stoga treba utvrditi koji aspekti utiču na kreiranje stavova prema konfliktima i utvrditi na kom nivou su konflikti najčešći.


PREDMET

Predmet analize su zaposleni u jednoj državnoj instituciji u Pančevu i njihovi stavovi i ponašanje u konfliktnim situacijama, kao i otkrivanje najčešćih uzroka konflikata i nivoa na kojem oni nastaju.


CILJ

Cilj istraživanja je utvrditi kakvi su stavovi i koji su uzroci konflikata u državnoj institiuciji. Na osnovu rezultata istraživanja utvrdiće se da li postoji potreba za implementacijom programa edukacije zaposlenih za sticanje veština u rešavanju konflikata ili je neophodno izvršiti reorganizaciju same institucije.


HIPOTEZE

H-0 Konflikt je destruktivan i nefunkcionalan

H-1 Uzroci konflikata su organizacioni uslovi rada

H-2 Konflikti su najčešći na relaciji menadžeri – izvršioci


METODE

U istraživanju će se koristiti metoda ispitivanja.
Plansko prikupljanje podataka unutar odobrenog uzorka ispitanika vršiće se posredno preko definisanog instrumenta- anketiranjem kandidata. Ovom metodom prikupiće se svi podaci od ličnih do stavova i mišljenja o konfliktima.

UZORAK


Uzorak će činiti dvadeset ispitanika struktuiranih po polu, godinama starosti, školskoj spremi, stažu u preduzeću i poziciji u organizaciji.


INSTRUMENTI

U istraživanju će se koristiti struktuirani upitnik. Upitnik je anoniman. Strukturu upitnika čine sledeći delovi:
-lični i demografski podaci o licu: pol, godine starosti, školska sprema, staž u preduzeću, pozicija u organizaciji
-posebni deo: pitanja vezana za ličnu ocenu sopstvenog rada, iskorišćenost radnog potencijala, radnu atmosferu u firmi, odnose sa kolegama i pretpostavljenima, stavove prema konfliktu i uzrocima konflikta.

Koristiće se pitanja zatvorenog tipa sa 3 do 6 alternativa.


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
11:04 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Konflikti na relaciji turista - domaćin derrick 0 1,257 08-08-2013 08:57 AM
zadnja poruka: derrick
  Internacionalni menadzment ljudskih resursa Vesnica 0 2,537 11-05-2010 05:35 PM
zadnja poruka: Vesnica
  Trziste kapitala i prirodnih resursa Vesnica 0 2,818 10-05-2010 10:48 PM
zadnja poruka: Vesnica
  Slozena alokacija resursa Vesnica 0 1,686 09-05-2010 12:01 PM
zadnja poruka: Vesnica
  Obezbeđenje resursa Autor1 0 1,783 18-04-2010 12:42 AM
zadnja poruka: Autor1

Skoči na forum: