Ekologija reciklaze otpada

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
Vesnica Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,567
Pridružen: May 2010
Poruka: #1
Ekologija reciklaze otpada
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz biologije i ekologije.

Ekološki menadžment je menadžment čije aktivnosti imaju ili mogu imati uticaj na zaštitu životne sredine, a defini e se i kao kontrola svih ljudskih aktivnosti koje mogu imati uticaj na životnu sredinu i na kvalitet životne sredine.

životna sredina se posmatra kao kompleks svih uticaja od strane ne ive prirode, fizičko hemijskih uslova sredine, klimatskih faktora koji deluju na dati organizam na mestu na kom živi. Prema enciklopediji: životna sredina je odr ivi razvoj.

Uno enje zaga uju ih materija i energije u životnu sredinu izazvano prirodnim procesima ili ljudskom delatnošću može imati tetno delovanje na kvalitet životne sredine kao i na zdravlje ljudi. Jedan od zagadjivača životne sredine jeste i otpad ne željeni materijal koji nastaje kao rezultat odre ene industrijske operacije ili kao out-put prcesa potro nje energije i dobara u doma instvima i drugim institucijama za kojim ne postoji ekonomska potra nja i koji mora biti odbačen.

Reciklaža

Reciklaža je postupak prerade onih otpadnih materija koje se mogu koristiti kao sekundarne sirovine u proizvodnji. Reciklaža omogu ava da se ve upotrebljena materija ponovo iskoristi ime se tede prirodni resursi i titi životna sredina. Recikla om se smanjuje potro nja odnosno racionalizuje se kori enje prirodnih resursa i smanjuje se koli ina otpada koji se mora sanitarno deponovati te se produ ava vek korišćenja sanitarnih deponija.

Reciklaža obuhvata više grupa aktivnosti:
-Primarna reciklaža: razdvajanje komponeneti vrstog otpada na izvoru (sortiranje)
Sekundarna reciklaža: centralizovano izdvajanje reciklabilnih komponenti iz dopremljenog
integralnog otpada u OMR postrojenju
-priprema tih materijala za ponovno korišćenje, ponovnu preradu ili za ponovnu proizvodnju i
-ponovno korišćenje, ponovnu preradu ili ponovnu proizvodnju istih proizvoda ili materijala i njihov plasman na tržištu.
Reciklaža kao jednokratno ili vi ekratno kori enje otpadnih materijala ili pojedinih njihovih komponenti kao zamene za komercijalne proizvode ili kao sirovina u industrijskim procesima, svoj osnovni cilj ostvaruje na dva na ina: izdvajanjem korisnih, upotrebljivih komponenti iz integralnog komunalnog vrstog otpada (KCO) i njihovom preradom, ili uklanjanjem zagadjujućih supstanci iz otpada i omogu avanjem njegovog ponovnog
korišćenja.

Zakon o zaštiti životne sredine ( Službeni glasnik republike Srbije , broj 135/04) uredjuje integralni sistem zaštite životne sredine kojim se obezbe uje ostvarivanje prava oveka na život i razvoj u zdravoj životnoj sredini i uravnote en odnos privrednog razvoja i životne sredine u Republici. Sistem zaštite životne sredine ine mere, uslovi i instrumenti za: odr ivo upravljanje, o uvanje prirodne ravnoteže, celovitosti, raznovrsnosti i kvaliteta prirodnih vrednosti i uslova za opstanak svih živih bića; sprečavanje, kontrolu, smanjivanje i sanaciju svih oblika zagađivanjaživotne sredine.

Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ( Službeni glasnik Republike Srbije ,broj 135/04) uredjue uslove, na in i postupak vr enja procene uticaja odre enih planova i programa na životnu sredinu, radi obezbe ivanja zaštite životne sredine i unapredjivanja održivog razvoja integrisanjem osnovnih na ela zaštite životne sredine u postupak pripreme i usvajanja planova i programa kojima se uspostavlja okvir za odobravanje budu ih razvojnih projekata u slede im oblastima: prostornog i urbanisti kog planiranja ili korišćenja zemlji ta, poljoprivrede, umarstva, ribarstva, lovstva, energetike, industrije, saobra aja, upravljanja otpadom, upravljanja vodama, telekomunikacija, turizma, o uvanja prirodnih stani ta i divlje flore i faune. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ( Službeni glasnik Republike Srbije , broj 135/04) uredjue postupak procene uticaja projekata koji mogu imati zna ajne uticaje na životnu sredinu, sadr aj studije o proceni uticaja na životnu sredinu, u e e zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u postupku odobravanja projekata i izdavanja saglasnosti na studiju o proceni uticaja, nadzor i druga pitanja od zna aja za procenu uticaja realizacije projekata na životnu sredinu. Zakon o integrisanom spre avanju i kontroli zaga ivanja životne sredine ( Službeni glasnik Republike Srbije , broj 135/04) uredjue uslove i postupak izdavanja integrisane dozvole za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti koja mogu imati negativne uticaje na zdravlje ljudi, životnu sredinu ili materijalna dobra, vrste aktivnosti i postrojenja, u e e zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u postupku izdavanja integrisane dozvole, nadzor i druga pitanja od zna aja za spre avanje i kontrolu zaga ivanja životne sredine.

Zakonodavstvo EU u oblasti otpada

Direktiva Saveta 75/442/EEC o otpadu (Okvirna direktiva)

Osnova za ovu Direktivu je Strategija EU o otpadu. Od zemalja lanica se zahteva da ustanove integralnu i adekvatnu mre u postrojenja za odlaganje, uzimaju i u obzir najbolje raspolo ive tehnologije koje ne uklju uju prevelike tro kove u odlaganju otpada. Zemlje lanice treba da izrade planove za upravljanje koji uzimaju u obzir, koli ine i poreklo otpada koji treba tretirati ili odlo iti, op te tehni ke zahteve, sve specijalne aran mane koji se odnose na sve specifi ne otpade, i odgovaraju e lokacije i postrojenja za odlaganje. Kompanije ili ustanove koje skladi te, tretiraju, ili odla u otpad za drugo lice, moraju obezbediti ovla enje od nadle nih organa koje se odnosi posebno na vrste i koli ine otpada koji treba daPORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
12:10 AM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Ekologija i zaštita tekućih voda Dzemala 0 5,084 23-07-2011 05:38 PM
zadnja poruka: Dzemala
  Ekologija i zastita zivotne sredine Dzemala 0 8,774 28-02-2011 02:15 AM
zadnja poruka: Dzemala
  Tretman industrijskog otpada Dzemala 0 3,420 09-10-2010 11:34 PM
zadnja poruka: Dzemala
  Načini ugrožavanja i spasavanja životne sredine - socijalna ekologija mat.dipl5 0 3,688 09-09-2010 04:12 PM
zadnja poruka: mat.dipl5
  Ekologija i zastita zivotne sredine Dzemala 0 3,027 21-08-2010 12:30 PM
zadnja poruka: Dzemala

Skoči na forum: