Diplomski radovi

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
derrick Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 3,082
Pridružen: Jul 2009
Poruka: #1
Diplomski radovi
Uloga strategijskog menadžmenta u oblikovanju organizacije poljoprivrednog gazdinstva
Teorija radne vrednosti i subjektivistička teorija vrenosti
Dužnička kriza i metode rešavanja dužničke krize
Analiza finansijskih pokazatelja iz perspektive BSC – a preduzeća „Majevica – pumpe i cisterne\" AD Bačka Palanka
Godišnji zaključak sa osvrtom na finansijske organizacije
„Uloga merdžera i akvizicija u formulisanju i implementaciji strategije kod preduzeća\"
Razvoj multilateralnog sistema od RATT do STO
Pokazatelji poslovanja preduzeća „Bačka\" Vrbas
Obuka i trening zaposlenih u oblasti marketinga
Nelojalna konkurencija – primer
Ciljevi obračuna troškova posmatrano s aspekta bilansiranja zaliha i rezultata.
Runde multilateralnih trgovinskih pregovora sa osvrtom na doha ciklus.
Razvoj strukture kanala marketinga i kompleksnih distributivnih aranžmana.
Radna snaga u funkciji ekonomske efikasnosti.
INDIKATORI STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI SUBJEKTA KULE.
Sastavljanje finansijskih izveštaja u preduzeću „Potisje Kanjiža\" AD Kanjiža.
Privatizacija banaka u Srbiji.
Koncepti, principi i vrednosti objektno orijentisanog razvoja.
Prekogranična saradnja Republike Srbije do 2020. godine
Uspešno sprovođenje strategijskog menadžmenta preduzeća.
Preduzetnička sklonost diplomiranih mladih.
Analiza i dizajn delokruga rada u javnom preduzeću.
Računovodstveno obuhvatanje i stepen harmonizacije i izveštavanja o stalnim sredstvima u preduzeću.
Svetska banka i zemlje u razvoju.
Zasavica – model etno, ekološkog, seoskog, manifestacionog i gastromonskog turizma
Planiranje i obračun troškova po ciljnim troškovima
Zaštićena javna dobra na teritoriji Sremske Mitrovice
Komparativna analiza stilova rukovođenja
Analiza kretanja indeksa cena u Republici Srbiji primenom ekonometrijskih metoda
Upravljanje kvalitetom kao osnova za uvećanje konkurentske prednosti u proizvodnim i uslužnim delatnostima
Izveštaj o novčanim tokovima
Iskustva i pravci razvoja elektronske trgovine
Specifični aspekti razvoja menadžera
Povratak industrije u Srbiju između želja i mogućnosti
Uticaj socijalne politike na smanjenje siromaštva
Proces regionalizacije automobilske industrije u EU
Karakteristike forenzičke revizije
Analiza i projektovanje informacionog podsistema planiranja proizvodnje u a.d. „Mitex\" Stara Moravica
Tekuća imovina – bitan segment privređivanja poslovnog subjekta
Izazovi uvođenja obaveznog privatnog penzijskog osiguranja Srbije
Ocena ekonomske efikasnosti Metanolsko sirćetnog kompleksa
Tendencije u razvoju oblika proizvodne i poslovne saradnje preduzeća
Neparametarska analiza strukture potrošačke korpe u 2009. godini
Komparativna analiza postojećih B2B rešenja na teritoriji Republike Srbije. Tržište računarske opreme
Istraživanje i modeliranje vremenskih serija na primeru finansijskih podataka
Kreiranje plana i programa revizije
Testiranje i selekcija zaposlenih
Cloud Computing – novi oblik
Organizacija i funkcionisanje evropske centralne banke
Strane direktne investicije kao faktor razvoja
Moguće strategije u funkciji očuvanja konkurentske prednosti
Ocena ekonomske efikasnosti spoljnotrgovinskih preduzeća
Tržište obveznica i njegove karakteristike
Pregovaranje putem interneta
Poreska politika u funkciji finansijskog menadžmenta sa osvrtom na Veterinarski institut „Zrenjanin\"
Ekonomska uspešnost preduzeća sa posebnim osvrtom na javna preduzeća
Marketing komuniciranje u BIG CHICK u Malom Iđošu
Zadovoljstvo zaposlenih u opštinskoj upravi Čoka
Kretanje radne snage na tržištu rada u Srbiji u periodu ekonomske krize
Rizici u bankarskom poslovanju
Razvoj i organizacija tradicionalnih tržišnih institucija
Značaj društvene odgovornosti u odnosu prodavac -
Ocjena efikasnosti multinacionalnih kompanija
Anticipativno obračunavanje kamata
Ekonomska diplomatija – razvoj i perspektive
Cefta i trgovinski sporazum sa Ruskom federacijom
Uloga CASE alata u razvoju informacionog sistema
Lyoness kao nova forma uticaja na međunarodne ekonomske odnose
Ocena vodnog resursa na teritoriji opštine Sombor
Investiciona kalkulacija izgradnje pogona za proizvodnju hladno-ceđenih jestivih ulja
Uticaj elektronskog poslovanja na marketing finansijskih usluga
Međunarodni institut za unifikaciju privatnog prava (UNIDROIT) sa sedištem u Rimu
Teorija i modeli ponašanja potrošača u sferi kulture i umetnosti
Nula otpad – primer Novi Zeland
Učesnici kanala marketinga u preduzeću FKL u Temerinu
Ugovor o posredovanju
Klimatske promene i njihov uticaj na poljoprivredu
Upravljanje troškovima u funkciji efikasnosti FAP korporacije
Kompenzacija, cesija i asignacija kao alternativni oblici plaćanja
Javne nabavke u opštini Vrbas
Teorijska shvatanja o bilansu
Ekonometrijsko modeliranje, veze međuzavisnosti prometa robnih grupa u Srbiji
Izvori gotovine poslovnog subjekta i njihov značaj za poslovanje
Pozicija centralne banke na deviznom tržištu
Relacije unutrašnje trgovine i spoljnotrgovinskog prometa u Srbiji –Ekonometrijska istraživanja
Marketing i ekonomska efikasnost preduzeća
Efikasnost vodoprivrednog sistema u Srbiji
Konceptualni okvir oporezivanja i uspostavljanja ekonomske efikasnosti
Sistemske uloge unutar SWIFT mreže
Uticaj promotivne poruke na potrošača
Uloga portfolia proizvoda u kreiranju marketing strategije
Beneficije u Srbiji i drugim zemljama
Donošenje menadžerskih odluka na osnovu istraživanja tržišta
Monetarna politika i ekonomski oporavak u Srbiji
Privatni investicioni fondovi – oblik alternativnog ulaganja na brzorastućim tržištima
FER trgovina
Ekološki subjekti opštine Bačka Palanka
Različiti pristupi u implementaciji eCRM - a
Implementacija pokazatelja dinamike vremenske serije u turizmu
Ciljevi obračuna troškova posmatrano s aspekta bilansiranja zaliha i rezultata.
Runde multilateralnih trgovinskih pregovora sa osvrtom na doha ciklus.
Razvoj strukture kanala marketinga i kompleksnih distributivnih aranžmana.
Radna snaga u funkciji ekonomske efikasnosti.
INDIKATORI STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI SUBJEKTA KULE.
Sastavljanje finansijskih izveštaja u preduzeću „Potisje Kanjiža\" AD Kanjiža.
Privatizacija banaka u Srbiji.
Koncepti, principi i vrednosti objektno orijentisanog razvoja.
Prekogranična saradnja Republike Srbije do 2020.godine
Uspešno sprovođenje strategijskog menadžmenta preduzeća.
Preduzetnička sklonost diplomiranih mladih.
Analiza i dizajn delokruga rada u javnom preduzeću.
Računovodstveno obuhvatanje i stepen harmonizacije i izveštavanja o stalnim sredstvima u preduzeću.
Svetska banka i zemlje u razvoju.
Zasavica – model etno, ekološkog, seoskog, manifestacionog i gastromonskog turizma
Planiranje i obračun troškova po ciljnim troškovima
Proces regionalizacije automobilske industrije u EU
Karakteristike forenzičke revizije
Analiza i projektovanje informacionog podsistema planiranja proizvodnje u a.d.
„Mitex\" Stara Moravica
Tekuća imovina – bitan segment privređivanja poslovnog subjekta
Izazovi uvođenja obaveznog privatnog penzijskog osiguranja Srbije
Ocena ekonomske efikasnosti Metanolsko sirćetnog kompleksa
Tendencije u razvoju oblika proizvodne i poslovne saradnje preduzeća
Neparametarska analiza strukture potrošačke korpe u 2009.
godini
Komparativna analiza postojećih B2B rešenja na teritoriji Republike Srbije.
Tržište računarske opreme
Istraživanje i modeliranje vremenskih serija na primeru finansijskih podataka
Kreiranje plana i programa revizije
Testiranje i selekcija zaposlenih
Cloud Computing – novi oblik
Organizacija i funkcionisanje evropske centralne banke
Strane direktne investicije kao faktor razvoja
Moguće strategije u funkciji očuvanja konkurentske prednosti
Ocena ekonomske efikasnosti spoljnotrgovinskih preduzeća
Tržište obveznica i njegove karakteristike
Pregovaranje putem interneta
Poreska politika u funkciji finansijskog menadžmenta sa osvrtom na Veterinarski institut „Zrenjanin\"
Ekonomska uspešnost preduzeća sa posebnim osvrtom na javna preduzeća
Marketing komuniciranje u BIG CHICK u Malom Iđošu
Zadovoljstvo zaposlenih u opštinskoj upravi Čoka
Kretanje radne snage na tržištu rada u Srbiji u periodu ekonomske krize
Rizici u bankarskom poslovanju
Razvoj i organizacija tradicionalnih tržišnih institucija
Organizacija i raspored radnog vremena po alternativnim metodama rada.
Karakteristike i pravci reforme sistema u Srbiji.
Bezbednost i zdravlje zaposlenih na primeru JP „Železnice Srbije\".
Bilans stanja kao osnovni finansijski izveštaj.
Odlike vrhunskih prodavaca.
Softverska podrška poslovnog procesa „Krediti u komercijalnim bankama\".
Komparacija agilnih metodologija LEAN i SCRUM.
Finansijski izveštaji u kontekstu odlučivanja.
Uticaj konkurentskih strategija na pozicioniranje proizvoda na tržištu.
Poreska politika u Srbiji .
Inoviranje turističke ponude opštine Žabalj.
Ocena ekonomske efikasnosti preduzeća Dragolj DOO.
Preduzeće u globalizovanoj ekonomiji.
Ocena ekonomske efikasnosti JKP \"Standard\" , Vrbas.
Primena trgovinske politike u poslovnim modelima elektronske trgovine.
Turizam velikih gradova - Amsterdam.
Kamatna stopa kao regulator odnosa na finansijskom tržištu.
Formulisanje strategije na primeru AIESECa.
Motivacioni modeli i tehnike u menadžmentu na primeru kompanije „Swisslion – Takovo\".
Razvoj prerađivačke industrije Srbije.
Planiranje ljudskih resursa.
Mere i instrumenti (mehanizmi) regionalne politike.
Organi zemljoradničke zadruge.
Planiranje ljudskih resursa u funkciji strategijskog planiranja na nivou kompanije.
Upotreba centara procene (AC) u procesu selekcije.
Održiva trgovina.
Upravljanje konfliktima u grupi.
Strategijski značaj PR funkcije u preduzeću.
Olap analitičko rešenje za praćenje proizvodnje i potrošnje vode.
Poljoprivreda u funkciji proizvodnje biodizela.
Moralno posredovanje poslovanja.
Filozofski pristup moralnim dilemama.
Energetska zavisnost Srbije i njen uticaj na tekući bilans.
Glad u svetu – uzroci i posledice.
Merchandising aktivnosti u prometu duvanskih proizvoda.
Funkcije i značaj nacionalne službe za zapošljavanje u sprovođenju aktivne i pasivne politike na tržištu rada.
Efekti devalvacije na platni bilans.
Razvoj WEB rešenja i sistema za upravljanje sadržajem.
Merenje i upravljanje stresom na radu.
Regionalizacija kao faktor ekonomskog razvoja Srbije.
Marketing logistika i regulativa transporta.
Uticaj strategija zasnovanih na resursima na razvojnu politiku preduzeća
Uticaj strategije povezane i nepovezane diverzifikacije na perspektivu razvoja preduzeća.
Strategije oporavka i izlaska iz krize kao jedan od mogućih pravaca razvoja preduzeća.
Benchmarking – osnovni instrument menadžmenta na putu ka poslovnoj izvrsnosti.
Poslovno – potrošački B2C model u uslovima globalnog elektronskog tržišta.
Primena statističkih metoda i ekonometrijskih modela u analizi i predviđanju grupe.
Organizacija i funkcionisanje trgovine na veliko i malo u Republici Srbiji.
Instrumenti politike bilansa.
Uticaj eksternog okruženja na izbor strategije preduzeća.
Značaj inovativne delatnosti na rast i razvoj preduzeća.
Agilni razvoj softvera primenom LEAN metodologije.
Priroda, uzroci i rešavanje konflikta u kanalima marketinga.
Dinamička analiza Republike Srbije po sektorima SMTK za period od 2001 – 2009 godine.
Fiskalna kriza u zemljama Evrozone.
Marketing istraživanje za lansiranje novih proizvoda na bazi kukuruza.
Razvoj OLAP analitičkog rešenja platnih kartica.
Analiza uspešnosti poslovanja DOO „DAFAR\" Zrenjanin.
Održivi privredni rast i povećanje zaposlenosti u Srbiji.
Dokumentacija i njena cirkulacija kao instrument efikasne organizacije računovodstvene funkcije.
Regionalne ekonomske razlike u Srbiji sa osvrtom na zaposlenost i zarade.
Reinženjering i ljudski resursi.
Regionalna razvojna strategija Banata.
Energija u funkciji ekonomske efikasnosti.
Impulsivne kupovine.
Depresija vs recesija – analoške razlike.
Ekološki subjekti na teritoriji opštine Zrenjanin.
Politika Evropske Unije u oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija.
Razvoj informacionog podsistema magacinskog poslovanja u DOO „Pionir\" Beograd.
Pokazatelji poslovanja preduzeća „Simpro\" d.o.o.
Koncept nove industrijske politike Republike Srbije.
Osnovne pretpostavke izgradnje finansijskih izveštaja.
Strategija lokalnog razvoja opštine Šid.
Faktori ekonomije preduzeća u globalizovanoj ekonomiji.
Knjigovodstveno obuhvatanje zalihe robe u trgovinskom preduzeću „A&S UNION\" DOO Subotica.
Zeleni troškovi.
Ekonomsko finansijska kriza u Irskoj.
Primena trenda u analizi uvoza Republike Srbije.
Trgovinski sporazumi i životna sredina.
Definisanje strategije preduzeća u uslovima globalizacije.
Selekcija menadžera.
Bazelski komitet za superviziju banaka.
Dinamička analiza troškova života.
Sistem kompenzacije u Domu zdravlja u Senti.
Strategijsko upravljanje ljudskim resursima.
Strategija održivog razvoja Republike Srbije.
Međunarodni sajmovi kozmetike – primer parfema.
SCRUM metodologija u agilnom razvoju.
Proizvodnja, potrošnja i izvoz krompira.
Ulazne strategije za međunarodnu ekspanziju.
Teorije ekonomske uspešnosti preduzeća i njihovi modeli.
Značaj podataka iz finansijskih izveštaja za potrebe raznih korisnika.
Računovodstveno obuhvatanje specijalnih mesta troškova u preduzeću koje se bavi šumarstvom.
Evropska unija i njena politika proširivanja – slučaj BiH.
Internacionalizacija usluga putem franšizinga.
Uloga opština u lokalnom ekonomskom razvoju.


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
04:55 AM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  besplatniseminarski.com - besplatni seminarski i maturski radovi derrick 0 16,724 18-04-2014 11:33 PM
zadnja poruka: derrick
  Seminarski radovi derrick 0 6,737 26-11-2012 04:54 AM
zadnja poruka: derrick
  Gotovi seminarski radovi na maturskiradovi.net derrick 0 6,227 10-11-2012 05:34 PM
zadnja poruka: derrick
  Gotovi seminarski radovi iz masinstva - spiskovi derrick 0 6,129 16-04-2012 12:18 AM
zadnja poruka: derrick
  Gotovi seminarski radovi iz masinstva - spiskovi derrick 0 8,194 16-04-2012 12:14 AM
zadnja poruka: derrick

Skoči na forum: