Budžet

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
VS1 Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 5,344
Pridružen: Aug 2009
Poruka: #1
Budžet
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Osnovni instrument finansiranja javnih rashoda u svim savremenim državama je budžet, a u nekim zemljama i jedini. U budžetskoj teoriji postoje brojne definicije budžeta , jer se radi o kompleksnoj finansijskoj instituciji, pomoću koje država ostvaruje mnoge ekonomske, finansijske, političke i socijalne ciljeve. Klasično shvatanje budžeta zasniva se na tvrdnji da je budžet akt kojim se predviđaju i odobravaju, unapred i za određeni period vremena, prihodi i rashodi države.

Nešto više o tome sta je budžet , koja su njegova osnovna obeležja, principi i vrste može se saznati u narednom tekstu u odeljcima 3, 4 i 5 .

O donošenju i izvršenju, i kontroli izvršavanja budžeta u kratkim crtama obrazloženo je u odeljcima 6 i 7 teksta koji sledi.


POJAM BUDŽETA

Budžet je osnovni dokument za finansiranje državnih funkcija u svakoj državi.U zavisnosti od načina definisanja države, državnih funkcija i obaveza države, budžet se u teoriji definiše kao pravni akt ili zakon.
U našem sistemu , budžet je zakon koji se priprema i usvaja u „paketu” sa drugim zakonima.Značaj budžeta ogleda se i u tome sto budžet nije samo akt za finansiranje državnih funkcija, vec država preko instrumenata fiskalne politike i instrumenata raspodele sredstava ostvaruje i političku,ekonomsku i socijalnu funkciju.
Da bi se došlo do optimalnog sistema finansiranja funkcija , neophodno je poći od teorijskih osnova koje definišu državne funkcije, obaveze države i izvore finansiranja .Kada se utvrde funkcije i obaveze ,dolazi se do prihoda i izvora prihoda .Sve savremene države imaju pravni akt za finansiranje državnih funkcija, a to je najčešće državni budžet.Da bi država mogla da izvršava poslove vezane ze njenu nadležnost, neophodna su joj sredstva.
Izvori finansiranja državnih funkcija su uglavnom prihodi koje država ostvaruje od privrede, stanovništva i domaćih i inostranih zajmova.
Budžet kao državni akt treba da obezbedi finansiranje države u toku čitave budžetske godine.Otuda treba ukazati na cilj koji se želi postići budžetom i na znacaj koji budžet ima.
Osnovni ciljevi budžeta se mogu definisati kao odnos prema budžetu koji se mora postići i to : budžet je pregled javnih prihoda i javnih rashoda za jedan budući period ; da se za funkcionisanje države pribave sredstva koja su potrebna za vršenje državnih poslova ; kao jedan od najvažnijih ciljeva budžeta je iskazivanje svih državnih prihoda i državnih rashoda.
Budžet ima ekonomsko-finansijski i politički značaj .Ekonomsko-finansijski značaj se ogleda u sledećem : budžet obezbeđuje i formalan red u državnim finansijama tako sto uređuje ravnotežu između javnih prihoda i javnih rashoda ; budžet treba da obezbedi redovno , ali umereno fiskalno opterećenje; budžet treba da stvori povoljne uslove za emisiju zajmova.
Politički značaj državnog budžeta je u sledećem : budžet je u osnovi politički i ekonomski program vlade ; budžet je moćno sredstvo pomoću koga predstavničko telo utiče na rad državne administracije; politički život parlamenta se ispoljava u postupku usvajanja budžeta.
Veoma kompleksnu definiciju budžeta dao je profesor Perić , povezujući ga sa produkcionim odnosima u društvu. „ budžet je osnovna finansijska institucija svake političko – teritiorijalne zajednice kojom se planski predviđaju novčani rashodi i prihodi shodno karakteru produkcionih odnosa za neposredne i perspektivne zadatke i koju sankcioniše predstavničko telo.” Ovom definicijom prof. Perić povezuje državni budžet , njegovu strukturu prihoda i rashoda sa produkcionim odnosima u društvu.
Inače, sam termin „ budžet ” prvi put je upotrebljen u francuskom zakonodavstvu 1806. godine da bi se njime označio državni budžet. Sama reč budžet, čiji je koren „ bouge ” i „ bougette ” , francuskog je porekla, i označavala je kožnu torbu. Ova reč prodrla je u finansijsku praksu Engleske pošto je dobila svoje prenosno značenje. Do toga je došlo tako što je ministar finansija, prilikom podnošenja zahteva parlamentu za odobravanje sredstava, otvarao kožnu torbu (budget) u kojoj je nosio taj zahtev i iz nje ga vadio, da bi ga pročitao pred parlamentom. Taj akt nazvan je „ otvaranjem budžeta ” i tako je reč budžet prihvaćena u finansijskoj praksi skoro svih država.

FINANSIJSKA I EKONOMSKA OBELEŽJA BUDŽETA

Svaka savremena država ,radi izvršavanja ustavom i zakonima utvrđenih zadataka i funkcija , mora raspolagati određenim finansijskim sredstvima, što znači, mora imati redovne i trajne izvore prihoda kojima će finansirati obavljanje tih zadataka .
Da bi se finansiranje ovih zadataka vršilo organizovano i planski, moraju se utvrditi potrebe (javne potrebe ) koje treba podmiriti, i finansijska sredstva kojima će se one podmiriti. Potrebe ( javni rashodi ) se predviđaju u budžetu , po pravilu , pojedinačno i prema nameni. Sredstva (javni prihodi ) predviđaju se po izvorima ,a utvrđuje se i visina do koje treba da se prikupe . Budžet je prema tome , u prvom redu finansijski instrument, namenjen za finansiranje zadataka i funkcija državnih organa, u kome se utvrđuju izvori prihoda i javni rashodi. Pored finansijskih obeležja prikupljanja i uravnoteženja prihoda i rashoda, budžet ima i veoma značajna ekonomska obeležja i karakteristike, koja se ogledaju u uticaju koji on ima na proizvodnju, raspodelu, razmenu i potrošnju.
Budžet je jedan od najznačajnijih instrumenata preraspodele nacionalnog dohotka. On predstavlja fond sredstava izdvojenih iz nacionalnog dohotka , kojim se određuje dalja namena ovih sredstava raspodeljenih na lične , materijalne i često investicione rashode.-Ta nova raspodela znatno utiče na proizvodnju i potrošnju dobara .Uticaj budžetskih prihoda na privredna kretanja ispoljava se neposrednim i posrednim putem. Neposrednim putem tako što se u budžetu predviđaju sredstva za neposredno ulaganje u privredu , čija je posledica povećanje proizvodnje.Posredan uticaj na proizvodnju ogleda se u tome što budžetom predviđaju sredstva za razne nabavke , radove i usluge, usled čega budžet ima ulogu potrošača. Budžet je često veliki potrošač određene robe, kao što su vojna oprema i naoružanje,što izaziva povećanje ove proizvodnje.
Poreska intervencija u oblasti privrede prihvaćena je kao neminovna posledica fiskalne politike koja se izražava kroz budžet. Poreski intervencionizam , kao mera određene budžetske politike, ima danas mnogo pristalica.


BUDŽETSKI PRINCIPI ( NAČELA )

Budžetski principi ili budžetska načela su osnovna pravila kojih se treba pridržavati prilikom izrade, donošenja i izvršenja budžeta. Ona su nastala kao rezultat borbe i stalnog nastojanja parlamenta da ograniči pravo vladara, kako prilikom uvođenja obaveze plaćanja raznih dažbina, tako i prilikom utvrđivanja namene njihovog trošenja.
Budžetski principi mogu se podeliti na :
• Formalno – statične i
• Dinamičko – materijalne.
Prvi se odnose na sadržaj i oblik budžeta , a drugi na sastavljanje i izvršenje budžeta.

FORMALNO – STATIČKI BUDŽETSKI PRINCIPI

Formalno – statički budžetski principi su :
• Princip budžetskog jedinstva,
• Princip budžetske potpunosti i
• Princip preglednosti (jasnoce)


Princip budžetskog jedinstva

Primena ovog principa zahteva da svi javni prihodi i rashodi u budžetu budu prikazani u jednom budžetu. Na taj način dobija se celovit uvid predstavničkog tela ( parlamenta ) u stanje državnih finansija, čime se obezbeđuje uticaj parlamenta na finansijsku privredu zemlje. Princip budžetskog jedinstva omogućuje da se lakše i uspešno prevaziđe često velika razlika između potreba za javnim rashodima i ekonomskih mogućnosti zemlje da se ti rashodi mogu pokriti. O principu budžetskog jedinstva govori se ne samo kada su u pitanju budžeti užih politicko – teritorijalnih jedinica uključeni u budžet šire političko – teritorijalne jedinice, u jedinstveni opštedržavni budžet, već i onda kada su javni prihodi i rashodi pojedine političko – teritorijalne jedinice obuhvaćeni samo u njenom posebnom, vlastitom budžetu koji nije deo budžeta šire političko – teritorijalne jedinice.
Tokom vremena praktični razlozi i povećana mogućnost da se ostvare neki od ciljeva budžetske politike, doveli su do promena , odnosno do isticanja zahteva za postojanjem više budžeta ( budžetski pluralizam ) , kao i za finansiranjem nekih javnih potreba ne samo putem budžeta, nego i primenom drugih finansijskih instrumenata ( finansijskih programa, javnih fondova i sl. ) pojava budžetskog pluralizma ili sistema specijalnih budžeta u savremenim javnim finansijama objašnjava se povećanom ekonomskom aktivnošću države i specifičnom ulogom budžeta u ostvarivanju ciljeva ekonomske politike zemlje. Kao specijalni budžet pojavili su se u praksi dvojni budžeti, aneksni i autonomni budžeti. Savremena teorija pojavu dvojnih budžeta objašnjava potrebom postojanja redovnog i kapitalnog budžeta. Redovni budžet sadrži redovne prihode ( od redovnih dažbina i od javne privrede ) i rashode za tekuću delatnost državnih organa. Međutim, kapitalni ili investicioni budžet sadrži prihode od zajmova i ostale vanredne prihode, a njegovi rashodi obično idu na investicije. Aneksni budžeti idu uz budžet kao njihov prilog i služe za podmirenje onih potreba koje nisu istovremeno i potrebe državnih organa. Najčešće se donose za državna preduzeća koja vrše određenu javnu službu , kao što su : železnica, pošte, radio, televizija i sl. Postoje i državna preduzeća monopolističkog karaktera, kao što su fabrike duvana, šećera, soli, i sl. Autonomni budžeti su slični aneksnim budžetima , a razlika između njih je u tome sto aneksni budžet odobrava predstavničko telo, dok autonomni budžet donose organi upravljanja korisnika sredstva, koji je ovlašćen na sastavljanje takvog budžeta .

Princip budžetske potpunosti
Princip budžetske potpunosti podrazumeva da se u budžetu iskazuju svi prihodi i rashodi države , koji mogu biti prikazani u punom iznosu ( bruto budžet ), ili u neto iznosu, kada se prethodno prebiju budžetski prihodi od rashoda , tako da se u budžetu prikazuje višak prihoda nad rashodima ( neto-budžet ). Primena neto budžeta ne omogućuje predstavničkom telu da ima potpun uvid u finansijsku delatnost države , dok primena bruto budžeta obezbeđuje kontrolu parlamenta pri raspolaganju javnim prihodima i njihovom racionalnom trošenju.
U teoriji i praksi data je prednost bruto nad neto budžetom , tako da danas preovladava u praksi nacelo bruto budžeta. Međutim, i pored primene bruto budžeta u nekim se budžetskim sistemima susrećemo s pojavom da su prihodi i rashodi pojedinih korisnika , odnosno pojedinih delatnosti dati u budžetu u neto iznosima.

Princip budžetske preglednosti
Princip budžetske preglednosti ili princip jasnoce budžeta obezbeđuje se tako da se prihodi i rashodi u budžetu grupišu na jedinstven način i to prihodi prema izvorima , a rashodi prema njihovoj nameni. Prilikom grupisanja budžetskih prihoda i rashoda primenjuju se utvrđeni klasifikacioni brojevi koji su jedinstveni za sve budžete, kako užih, tako i širih političko – teritorijalnih jedinica. Podela javnih prihoda u budžetu može biti prema tome od koga se ti prihodi ubiraju ( oporezivanjem, ubiranjem doprinosa, taksa ) , primenom kog poreskog oblika se ubiraju ( porez na promet, porez na imovinu, porez na promet nekretnina i sl. ) itd.


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
05:50 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Budžet grada Pančeva za 2010.godinu VS1 0 1,497 01-06-2010 05:53 PM
zadnja poruka: VS1
  Budžet Evropske Unije VS1 0 3,571 17-04-2010 05:23 PM
zadnja poruka: VS1
  Budžet VS1 0 5,101 17-04-2010 05:18 PM
zadnja poruka: VS1

Skoči na forum: