Biogeografske odlike-Nacionalni park Lovcen

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
branko21 Nije na vezi
Junior Member
**

Poruka: 1
Pridružen: Sep 2009
Poruka: #1
Biogeografske odlike-Nacionalni park Lovcen
Univerzitet u Beogradu Geografski fakltetSeminarski rad iz predmeta:
Biogeografija i Zastita prirode Srbije


Tema:Biogeografske odlike Nacionalni park Lovcen

Asistent:Snezana Djurdjic Student:
Beograd, Decembar 2008

Sadrzaj:


- Uvod......................................................................................3
- Geografske odlike i poloyaj.................................................3
- Klimatske karakteristike......................................................4
- Geoloske karakteristike.......................................................5
- Karst Lovcena......................................................................5
- Oblici u karstu.....................................................................6
- Glacijalni reljef....................................................................6
- Glacijalni oblici...................................................................7
- Rezime.................................................................................7
Uvod:

Lovcen je tipicna planina Dinarskog sistema. Na njemu je zastupljen pravi tropski hloroklast, sa povrsinskim i podzemnim oblicima. Zato se on kao geomorfoloski objekat ne razlikuje od ostalih planina Dinarskog sistema kojem i sam pripada.
Geografske odlike i polozaj

Planina Lovcen se nalazi na jugozapadu Crne Gore. Prema orografskim i geotektonskim osobinama pripada primorskoj grupi planina Dinarskog sistema. Na severozapadu je ogranicena Bokokotorskim zalivom, na istoku sa Cetinskim poljem, na jugoistoku sa Skadarskim jezerom, na jugu Jadranskim morem. Najvisi vrhovi su Stirovnik 1749 m n.v i Jezerski vrh 1659 m n.v. Lovcen je klasicna karstna planina, sa jako razvijenim karstnim reljefom.Naj rasprostreniji tip zemljista su kalkomelanosoli,odnosno planinske crnice (M.Ljesevic2003g)
Kako ovaj tip predstavlj prvi stadijum u formiranju zemljista, zemlisni pokrivac je male debljine.Izuzetak su vrtace, uvale i drugi zaravljeni tereni gde moze dostici debljinu i do 1m, pa i vise.Vegetaciski pokrivac predstavljen je sumama planinske bukve na vecim i hrastovim sumama na manjim visinama, zajednica srednjetravnih subalpskih livada i nisko travnih alpskih pasnjaka (M.Ljesevic 2003g)
U podnoziju planine nalaze se razvijeni primorski turisticki centri poput Kotora, Tivta, Budve ali i prestonica Crne Gore Cetinje. Na samoj planini stalna naselja nalaze se u Njegoskom polju i na zapadnim i juznim padinama ka moru. Najvisi deo Lovcena cini Nacionalni park „Lovcen“, u okviru kojeg se na Jezerskom vrhu nalazi mauzolej Petru II Petrovicu Njegosu.

Klimatske karakteristike

Klimatske prilike u Crnoj Gori se menjaju i sa promenom geografske sirine i sa promenom apsolutne visine. Klima se menja iduci od obale Jadranskog mora koje Crnu Goru ogranicava sa jugozapadne strane, ka unutraasnjosti kopna, na sever i severoistok.
Najveci uticaj na klimu ima sam reljef Crne Gore, kao modifikator klimatskih uslova. Uticaj jadrana biobi dalekosezniji da se planine kao sto su na pr. Lovcen, Orjen Rumija u pojedinim delovima ne dizu vec od same obale pa do visine preko 1700m. Uticaj Jadrana je stoga usmeren na nize delove kao sto su doline Drima i Bojane, a preko Skadarskog jezera i u doline Morace, Zete i Rijeke Crnojevica.
Ove i druge promene uslovile su da je klima Crne Gore veoma raznolika, tj. menja se u granicama od nizijske do subalpske i od sredozemne do umereno kontinentalne.
Klima lovcena obrazlozena je na osnovu podataka sa meteoroloske stanice u Ivanovim koritima na 1350 m:
-Srednja godisnja temperatura vazduha iznosi 7,6 C
-U proseku vise od tri meseca u toku godine temperature vazduha su ispod nule
-U toku leta temperature se cesto spustaju i na samo 2-3 C
-Srednj godisnja amplituda temperature iznosi 16 C
-Srednja godisnja suma padavina iznosi 4614 mm
-Padavine se odlikuju pravilnim promenama sa minimumom u letnjim mesecima(jul), a maksimumom u poznoj jeseni(novembar, decembar)
-Padavine u cvrstom stanju javljju se u proseku oko 97 dana u toku godine
-Srednja maksimalna visina sneznog pokrivaca 121 cm a u vrtacama i zatvorenim mestima i po vise metara
-Velika kolicina padavina na Lovcenu moze se pripisati prisilnom uzdizanju vazduha koji pristize sa jugozapada i njegovom mehanickom zagrevanju, a potom i naglom hladjenju na velikim visinama

Srednje mesecne padavine (mm) na kisomernim stanicama za period 1960-1984. god.(M.Radovic, 199 god., 31)


Stanica-mesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 God.
Ivanova korita 434 460 742 472 128 198 74 46 94 300 694 972 4614
Mirac 276 228 240 213 144 95 59 96 158 206 312 298 2325
Njegosi 303 305 277 229 129 80 56 84 161 266 384 399 2672
Iz izlozenog se vidi da Lovcen ima modifikovani sredozemni pluviometrijski rezim i da u tom pogledu, po Kepenovoj klasifikaciji klimata, pripada klimatu Cs f(x) (M.Radovic, 1994 god. 33)
Leti se na lovcenu izluci jako malo padavina, pa je proces povrsinske karstifikacije tada u stagnaciji, izuzev dejstva biljaka na stensku masu na kojoj raste. Sa druge strane , zimi, kada je najveca kolicina padavina, karstifikacija se odvija uglavnom u dubljim slojevima stenske mase...
Geoloske karakteristike


Teren planine Lovcen odlikuje se interesantnom morfoloskom i geoloskom gradjom. Izgradjen je, najvecim delom od karbonatnih stena – krecnjaka i dolomita, a manjim od klasticnih i silicijskih stens trijasa, jure, krede i paleogena i kvartarnih tvorevina. Trijas je zastupljen sa dva odeljka – srednjim i gornjim. Od litoloskih clanova su zastupljeni, na najsirem prostoru, krecnjaci, dolomiticki krecnjaci i dolomiti, a na uzem roznaci, pescari i laporci, a u ladinskom katu i vulkanoklasti. Jurski sedimenti izgradjuju glavnu masu planine i njene juzne i severne i zapadne padine. Kvartovne tvorevine su zastupljene morenama i glaciofluvijalnim tvorevinama, koje ukazuju na zagleceravanje u doba dilivijuma. Po tektonskoj rezonanciji Crne Gore, teren ove planine, sa sirokom okolinom pripada strukturno-facijalnoj jedinici Visoki krs, koja je iz pravca severoistoka navucena preko zone Budva duz regionalne dislokacije(M.Mirkovic, 1994god., 24).Karst Lovcena


Karst planine Lovcen svrstava se u hlorokarst,jer su zastupljeni svi povrsinski i podzemni oblici karstne erozije, ali i fluviokarstni oblici, pa cak i pojave akumulacije bigra. Kao sto se vidi iz dela o geoloskoj gradji, Lovcen je krecnjacka planina prilicno homogenog sastava... Dokaz da je kompletna stenska masaq Lovcena zahvacena procesom karstifikacije su brojne vrulje, bocata vrela, ali i njaka kraska vrela (Skudre i Gudric u Kotorskom zalivu), dakle preko 1700 m debeli slojevi krecnjaka su karstifikovani. Znacajnu ulogu u procesu karstifikacije imala je i nekadasnja recna mreza na Lovcenu, koja je danas van funkcije tj. ne postoje povrsinski tokovi. Pleistocidna glacijalizacija, najverovatnije u toku Virma, zahvatila je i ovu planinu i ostavila malobrojne oblike, koji su kasnije posluzili za formiranje nekih karstnih oblika. Naravno, najvecu ulogu imala je voda, kojom Lovcen nije bogat u povrsinskom obliku, uz sadejstvo sa intenzivnom tektonskom aktivnoscu. Naime, na svim primorskim planinama se izlucuju velike kolicine padavina, u obliku kise, snega, grada ali sve te padavine brzo poniru u podzemlje zbog postojanja velikog broja pukotina i izbijaju u obliku jakih kraskih vrela na obalama Jadranskog mora. Danas, Lovcen jako oskudeva u hidroloskim pojavama. Razlog za to je potpuna karstifikacija stenske mase. Vecina izvora se javlja u podnoziju planine, i na njenim juznim i zapadnim padinama, gde ima i jedinih tokova. Od stalnih izvora treba pomenuti izvor u Vucijem dolu, Kamenica u Bostoru, izvore u Njegoskom polju, i jaka karstna vrela u Kotorskom zalivu.
Oblici u karstu


Lovcen je bogat svim povrsinskim i podzemnim karstnim oblicima u karstu. Rasprostranjenost ovih oblika uslovljena je razlicitim faktorima, medju kojima su naj vazniji geoloska osnova, geotektonska struktura, prekraski reljef (fosilna recna mreza, glacijalni oblici), kao i savremeni erozivni procesi.
Od povrsinskih oblika najzastupljenije su vrtace. Najvise je vrtaca levkastog i zdelastog oblika, najcesce metarskih dimenzija, dok najvece retko prelaze hektometarske dimenzije (levkaste vrtace u Popovim dolinama).
Polja u karstu su u visem delu Lovcena zastupljena sa Njegoskim poljem. Njegosko polje je tektonski predisponirano i cini nastavak jedne velike recne-jezerske doline koja se zavrsava sa Bokokotorskim zalivom, a preko Njegosa se nastavlj na povrs Stare Crne Gore.

Glacijalni reljefGlacijalni proces je imao znacajnu ulogu u stvaranju reljefa Lovcena. U toku pleistocena, najverovatnije za vreme glacijala virma, na Lovcenu je snezna granica bila na oko 1300 m n.v. Tada su najvisi delovi bili zahvaceni glacijacijom. Nije bilo velikih lednika, sto je bilo uslovljeno malom razlikom izmedju nadmorske visine najvisih vrhova i nadmorske visine snezne granice, kao i velikim nagibima padina. Lednici su se formirali na padinama sa malim nagibom i na mestima na kojima je pre glacijalni karstni proces oformio depresije pogodne za formiranje snezanika, a potom i lednika. Najocuvaniji tragovi glacijacije nalaze se severno od jezerskog vrha. To su tragovi Njegoskog lednika koji se kretao od Jezerskog vrha i Golisa u pravcu severo zapada ka Njegusima....
Od podzemnih oblika su zastupljene jame i pecine, Lovcen obiluje ovim oblicima, najvice zbog tektonske strukture koja je omogucila lak i brz prodor vode u rasedne povrsine i medjuslojne pukotine, a samim tim i intenzivniji proces karstivifakicije. Na pr. (jama Duboki Do(340m), Jama u Majstorima(388m), Mileseva pecina, Golubinja pecina i itd.).

Glacijalni obliciNa Lovcenu se zbog duzeg zadrzavanja snega na severnim i severozapadnim padinama javlja proces solifikacije. Oblici su uglavnom zapazeni na stranama uvala i vrtaca eksponiranih na severu i severozapadu, na mestima gde se nalazi deblji zemljisni prekrivac. Zapazeni su na padinama Vratna i Murakovca, u uvali Majstori. Na Mirkovcu je citava strana eksponirana severo zapadu pod procesom solifikacije, ali ne u vidu kompletnog klizenja padine, vec u vidu mnogobrojnih malih soliflukcionih klizista sa izrazenim trbusima i kliznim odsecima


Rezime


Planina Lovcen je tipicna karstna planina sa potpunim holokarstom, tj. svim karstnim oblicima. Pored karstnih oblika koji uglavnom cine reljef, javljaju se josh i glacijalni oblici u najvisem delu, a predpostavlja se da je pored dva postojalo jos dva lednika. Lovcen je nekad imao razvijenu recnu mrezu, koja se po karstifikaciji naj verovatnije preselila u podzemlje, tako da danas imamo jaka karstna vrela u podnoziju na obali mora. Od te stare hidrografske mreze ostale su brojne doline i visece doline. Danas je lovcen siromasan vodom, jer se i pored ogromne kolicine padavina 4614 mm koji se izlucuje godisnje, nista ne zadrzava na povrsini. Sve odlazi kroz pukotine i ponore i javlja se u obliku pomenutih vrela, sto dokazuje da je Lovcen karstifikovan u potpunosti: preko 1700 m debela stenska masa je karstifikovana. Savremeni proces karstifikacije je u ogromnoj meri uslovljen vegetacijom. Buduca istrazivanja treba da daju odgovore na postavljene hipoteze postojanju jos dva lednika, kao i da daju rezultate o intenzitetu savremene karstifikacije uslovljene vegetacijom...

http://www.maturskiradovi.net/eshop
12:06 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Vuk - Biogeografske odlike vrste Maja 0 1,685 19-07-2012 04:04 PM
zadnja poruka: Maja
  Biznis plan za Otvoreni Akva park u Bijeljini Maja 0 3,067 02-02-2012 01:55 PM
zadnja poruka: Maja
  Nacionalni park Tara Dzemala 0 2,138 22-06-2010 09:17 PM
zadnja poruka: Dzemala
  Nacionalni dohodak i njegova raspodela Vesnica 0 5,320 06-05-2010 11:17 PM
zadnja poruka: Vesnica
  Drustveni bruto proizvod, drustveni proizvod, nacionalni dohodak Vesnica 0 14,166 06-05-2010 04:22 PM
zadnja poruka: Vesnica

Skoči na forum: