Печати и штамбиљи

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
derrick Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 3,087
Pridružen: Jul 2009
Poruka: #1
Печати и штамбиљи
Печати и штамбиљи

Законом о државном печату Републике Србије („Службени гласник РС“, број 101/07) уређује се употреба и изглед државног печата Републике Србије. Државни печат Републике Србије је округлог облика пречника 60 mm. У средини државног печата је велики грб Републике Србије. У кругу око грба исписује се назив Република Србија тако што се реч „РЕПУБЛИКА“ исписује изнад грба, а реч „СРБИЈА“ испод грба. Државни печат се израђује у три истоветна примерка и може бити израђен за добијање отиска у печатном воску и за суви отисак. Текст државног печата исписује се на српском језику ћириличким писмом великим штампаним словима.
Државни печат ставља се на одлуке Народне скупштине о проглашењу Устава Републике Србије и уставног закона, на акте о избору функционера који Народна скупштина врши непосредно на основу Устава, акте које потписује председник Републике у оквиру уставних овлашћења представљања Републике Србије у иностранству, указе о проглашењу закона, указе о постављењу и опозиву амбасадора, акте о додели одликовања, међународне уговоре које потпише председник Владе, акте Владе о постављењу и опозиву конзуларних представника као и на оригинале других аката за које је то одређено законом. Чување, употребу и евиденцију о употреби државног печата обезбеђују овлашћена лица Народне скупштине, председника Републике и Владе.
Законом о печату државних и других органа („Службени гласник РС“, број 101/07) уређује се намена, садржина, изглед и употреба печата које у вршењу послова из свог делокруга користе државни и други органи и имаоци јавних овлашћења.
Печат државних и других органа служи за потврђивање аутентичност јавне исправе и других аката којим државни и други органи и имаоци јавних овлашћења одлучују или службено опште са другим органима, правним лицима и грађанима.
Печат државних и других органа садржи назив и грб Републике Србије, назив односно име и седиште државног и другог органа или имаоца јавног овлашћења. Текст печата исписује се на српском језику ћириличним писмом. Текст печата исписује се и на језику и писму националних мањина уколико државни и други орган или ималац јавних овлашћења има седиште на територији на којој су у складу са законом, у службеној употреби и језик и писмо националних мањина.
Текст печата исписује се у концентричним круговима око грба Републике Србије.
Печат је округлог облика и израђује се од гуме, метала или другог одговарајућег материјала. Пречник печата који се исписује на српском језику ћириличним писмом износи 32 mm. Пречник печата који се исписује на српском језику ћириличним писмом и на језику и писму припадника националних мањина износи од 40 mm до 60 mm. Органи државне управе могу имати више примерака печата који морају бити истоветни по садржини и величини. Сваки примерак печата обележава се редним бројем, римском цифром која се ставља између грба Републике Србије и седишта органа. Број примерака печата одређује руководилац органа, односно овлашћено тело или орган. Орган може имати и један печат мањег пречника који не може бити мањи од 20 mm нити већи од 28 mm. Садржина печата мањег пречника је иста и исписана је на исти начин као и садржина печата.
Печат се чува и њиме рукује у службеним просторијама органа, а изузетно се може користити и ван службених просторија када треба извршити радње ван тих просторија. Руководилац органа односно овлашћено тело или орган, одлучује коме ће поверити чување и употребу печата. Лице коме је печат поверен на чување и употребу дужно је да печат чува на начин којим се онемогућава неовлашћено коришћење печата.
Пре набавке печата орган је дужан да прибави сагласност на садржину и изглед печата од министарства надлежног за послове управе, које је дужно да о захтеву за давање сагласности одлучи најкасније у року од три дана од дана подношења уредног захтева. Печат који је постао не одговарајући због истрошености, оштећења или промене уређења државних и других органа, односно престанак вршења јавних овлашћења ставља се ван употребе и комисијски се уништава. О комисијском уништавању печата обавештава се министарство надлежно за послове управе. Уколико дође до нестанка или губитка печата орган је дужан да о тој чињеници одмах обавести надлежно министарство и печат огласи неважећим у службеном гласилу Републике Србије. Печат се сматра неважећим од дана пријављивања његовог нестанка или губитка. Уколико нестали или изгубљени печат касније се пронађе он се на прописан начин уништава. Нестали или изгубљени печат замењује се на основу сагласности министарства надлежног за послове управе.
Печате израђују овлашћени привредни субјект - печаторезница. Овлашћење печаторезницама издаје министарство надлежно за послове унутрашњих послова. Печаторезница може израдити печат само ако је надлежни орган дао сагласност на садржину и изглед печата.
Отисак израђеног печата, податке о броју примерака печата и датуму почетка његове употребе орган је дужан да достави министарству надлежном за послове управе, односно органу аутономне покрајине у року од десет дана од дана израде печата. Орган надлежан за давање сагласности води евиденцију о печатима која садржи податке о сагласности за набавку печата, броју примерака печата, датуму почетка употребе печата, уништеним, несталим и изгубљеним печатима као и отисак печат.
Жиг је печат урезан у металу његов садржај није рељефан већ је утиснут. Жиг служи за печаћење утискивањем у печатни восак затворених службених пошиљки код којих је потребно обезбедити неповредивост. Жиг се израђује у утврђеном облику и величини урезивањем прописане садржине текста.
Штамбиљ је израђен од гуме и садржи краћи текст који се отискивањем може преносити на службене списе и акте као и печат. Штамбиљ се још користи за израду краћих списа, за стављање краћих клаузула, ознака, упозорења и сл.
Државни и други органи воде евиденцију о печатима, штамбиљима и жиговима који су у употреби. Евиденција се води на прописаном обрасцу који је прописан Упутством о канцеларијском пословању органа државне управе. Надзор над применом одредаба Закона о печату државних и других органа осим у делу који се односи на рад печаторезница, врши министарство надлежно за послове управе преко управне инспекције.
Пример:
СПИСАК ШТАМБИЉА, ПЕЧАТА И ЖИГОВА
(Формат 420 х 297 mm)
Редни број Набављен по акту Отисак штамбиља, печата и жигова Редни бр. печата Почетак употребе На употреби Стављен ван употребе Примедбе
број датум орган. једини. потпис радника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 031- 12.02.05 МП II 17.04.05 Управна инсп. Јовановић 21.01.2007 истрпшен
2 031- 17.04.06 МП XI 30.04.06 Управна инсп. Марковић
3 031- 14.06.07 МП XIII 01.07. 07 Управна инсп. Саматовић
4 031- 25.09.07 МП XVI 01.10.07 Управна инсп. Трифуновић

Распоред радних просторија

На зградама у којима су смештени органи државне управе истичу се назив органа, грб и застава републике Србије, а на одговарајућем месту унутар зграде истиче се распоред просторија органа државне управе док се на улазу у службену просторију истичу лична имена, функција или радно место лица које у њој ради (Закон о државној управи- члан 83. став 1.).
Радне просторије органа треба да су распоређене тако да је обезбеђено правилно и брзо пословање, а нарочито рад са странкама. Писарница треба да је смештена одмах код улаза у зграду. Уколико је то немогуће, треба је сместити на месту које је приступачно странкама. При томе треба водити рачуна да не буде удаљена од служби које имају честе контакте са њом.
На вратима појединих радних просторија треба да се налази назив унутрашње организационе јединице, ознака послова, време пријема странака и име радника који раде у радној просторији.
На улазу у чекаоницу или на другим погодним местима треба поставити огласну таблу за истицање разних упутстава и објашњења неопходних странкама за обављање најчешћих сложених послова (шта треба претходно урадити, које документе и од кога прибавити и сл.), како би се избегло дуже задржавање радника при давању усмених обавештења странкама.


lektira, studentski, poslovna, megatrend, diplomski radovi , magistarski radovi, maturalni radovi, diplomski rad, eseji, maturski radovi, seminarski radovi, diplomski radovi, master radovi, magistarski radovi, domaci radovi, domaci zadaci, projekti, maturalni, maturalne radnje, seminarski, maturski, diplomski, ekonomija, ekonomski, pravo, prava, menadzment, marketing, instalacija, tutorijal, tutorijali, tutorial, baze, baza, sistemi, informatika, ekonomika preduzeca, analiza, racunovodstvo, bankarstvo, osiguranje, spoljnotrgovinsko poslovanje, poreski sistem, politika, inteligencija, psihologija, sociologija, geografija, etika, kultura, fizika, seminarski rad, maturski rad


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
11:03 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Skoči na forum: