Анализа на статистички податоци за вработените во млин Стојчев

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
VS1 Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 5,343
Pridružen: Aug 2009
Poruka: #1
Анализа на статистички податоци за вработените во млин Стојчев
ВОВЕД

ПРЕДМЕТ на оваа семинарска работа по предметот Ста¬тистика за економисти Ће биди разработка на определени аспекти од работењето на ДОО” Млин Стојчев "- Битола при Што Ће се користат статистички податоци од работењето на горенаведеното претпријатие во последните неколку години.
ДОО"Млин Стојчев" Битола со седиШте на ул."Едвард Кардељ "бр.10 е друШтво со ограничена одговорност. ДруШтвото е основано пред повеЋе од 10години.
Основен предмет на работа т.е. претежна дејност е производство на мелнички производи.
ЦЕЛ на оваа семинарска работа е обработка и анализа на определен дел статистички податоци на ова претпријатие, како и донесување на определени заклучоци со кои Ће можи да се согледа успеШноста во работењето на претпријатието. При тоа се користени податоци за бројот на вработени, нивната квалификација, висината на платите, основни производи добиени со мелење на пченица итн, продажба на производи по години и квартали, висината на троШоците за производство на пченица итн.
Влезните податоци се обработени во ЊОРД, ЕЏЦЕЛ и ЦБС. Поставена е нулта хипотеза, утврдена е статистичка контрола на квалитетот, определување на показатели на централна тенденција и варијабилитет, определени аспекти од теоријата на извадоци како и проверка на нормална дистрибуција при Што податоците се презенти¬рани и преку графички приказ.

Вработени-број и квалификациона структура

[Slika: 77643620.jpg]
1.Состојба на ден 31.12.2005 година- вкупно вработени 528

Квалификација Број Процент %
ВСС-ВИИ1 40 7.57575758
ВшС-ВИ1 28 5.3030303
ССС-ИВ 200 37.8787879
ВКВ-В 29 5.49242424
КВ-ИИИ 15 2.84090909
ПКВ-ИИ 187 35.4166667
НСС-И 29 5.49242424
Вкупно 528 100

Графички приказ на табелата за вработените според квалификација во 2005


2.Состојба на 30.06.2005 година-вкупно вработени 529

Квалификација Број Процент %
ВСС-ВИИ1 39 7.37240076
ВшС-ВИ1 27 5.10396975
ССС-ИВ 206 38.9413989
ВКВ-В 27 5.10396975
КВ-ИИИ 15 2.83553875
ПКВ-ИИ 186 35.1606805
НСС-И 29 5.48204159
Вкупно 529 100


Графички приказ на табелата за вработени според квалификација во 2005
[Slika: 22927745.jpg]


Врз основа на приложените податоци кои се прикажани во табелите и графиконите за бројот и структурата на вработените според квалификации во 2004 и 2005 година можеме да заклучиме дека состо¬јбата на вработените драстично не се изменила. Од табелите согледу¬ваме дека бројот на работници со средна стручна спрема во 2005 година се зголемил во однос на 2004 од 200 на 206. Исто така од табелите е видливо дека бројот на работници со ниска стручна спрема и КВ останал ист, а додека бројот на работници со ВСС, ВшС, ВКВ и ПКВ се намалил. Но, во вкупен износ бројот на работници во 2005 година во однос на 2004 година се зголемил само за 1 работник.


ОСНОВНИ ПРОИЗВОДИ

Структурата на производи при мелење на пченица е следна:
• Гриз -0.2%
• БраШно тип 400 -13%
• БраШно тип 500-57.2%
• БраШно тип 850-0.3%
• Интегрално браШно-0.3%
• Сточно браШно-31.5%

• Гризот од 0.2-90% во погоните за п-во на тестении, а 10% за продажба.
• БраШното тип 400-13% погоните на ДруШтвото користат 1.9%, а другата количина оди за продажба како ситно и крупно паку¬вање од 25кг.
• БраШното тип 500 од 57.2% пекарата и надвореШните погони користат 15%, а другата количина оди за продажба преку ко¬мерција.
• БраШното тип 850 0.3% се користи за производство на црн леб.
• Интегрално браШно 0.3% целокупната количина се користи за производство на интегрален леб.
• Сточното браШно 31.5% оди целото за продажба.

Во структурата на производи при мелење на пченица браШното Т-500 учествува со следните количини изразени во тони:

Година Количина(тони)
1998 4950
1999 4735
2000 5515
2001 5720
2002 6030
2003 5920
Вкупно 32870

Во ЦБС по претпоставка дека учеството на браШно Т-500 во струк¬турата на производи добиени при мелење на пченица е нормално распределено ние ке ги пресметаме следните барања:
• Просечното годиШно учество на браШното Т-500 во структурата на производи при мелење на пченица.
• Стандардна девијација
• Процентот на учество на браШното во структурата при мелење на пченица од 5000-6000.
• Веројатноста дека браШното ке учествува од 5700-6100 тони во структурата на производи добиени при мелење на пченица.
По изврШените пресметки во ЦБС добиени се следните резултати:


Меан------------------------------------------------------------------------5,478.3335

Медиан----------------------------------------------------------------------5,617.5000

Мода---------------------------------------------------------------------------ноне

Ранге------------------------------------------------------------------------------1,295

Варианце(п) -------------------------------------------------------------231,805.5620

Стандард девиацион----------------------------------------------------------481.4619

Цоефициент оф Скењнесс--------------------------------------------------------0.4331

Цоефициент оф Куртосис---------------------------------------------------------1.6045

Од овие резултати ке ги искористиме вредностите за арит¬метичката средина и стандардната девијација за пресметка на другите две барања.Со внесување на овие вредности и долната и горната граница(5000 и 6000) добиваме П(5000 <= Џ <= 6000): 0.7006 ,Што значи веројатноста браШното да учествува во структурата на готови производи во границита помеЂу 5000 и 6000 тони е 0.7006 или изразено во проценти 70.06%. Истиот овој податок е потврден на крајот на семинарската работа со прилогот за нормална дис¬трибуција. А додека пак веројатноста браШното да учествува во структурата на производи во интервалот 5700-6100 е 0.2241 или П(5700 <= Џ <= 6100):0.2241.


СодрЖина


Предмет на работа на Доо Млин СтојЧев 3
(главна дејност)

Состојба на вработените во горенаведениот млин 4


Основни производи на Млин СтојЧев 5


ГрафиЧки приказ на бројот на вработените 7


Коментари во врска со работата на ова ДОО 10


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
03:28 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  ГРАНИЧНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ВО ГЛОБАЛНИОТ СВЕТ(Гледано од Балканот / Македонска перспектива bor4ebt 0 2,467 30-05-2012 08:30 PM
zadnja poruka: bor4ebt
  Менаџмент на човечки ресурси Dzemala 0 6,649 28-01-2011 11:01 PM
zadnja poruka: Dzemala
  Теорија на непосредно гаѓање Dzemala 0 2,899 28-11-2010 05:08 AM
zadnja poruka: Dzemala
  МЕТОДИ НА ДЕЛОВНОТО ПЛАНИРАЊЕ VS1 0 3,170 28-03-2010 12:26 PM
zadnja poruka: VS1
  СЕМИНАРСКА РАБОТА МЕТОДИ НА ДЕЛОВНОТО ПЛАНИРАЊЕ derrick 0 6,751 17-01-2010 06:13 PM
zadnja poruka: derrick

Skoči na forum: