Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Funkcija evaluativnih istrazivanja u reformi obrazovanja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Upravljanje znanjem (/Forum-upravljanje-znanjem)
+---- Tema: Funkcija evaluativnih istrazivanja u reformi obrazovanja (/Thread-funkcija-evaluativnih-istrazivanja-u-reformi-obrazovanja)


Funkcija evaluativnih istrazivanja u reformi obrazovanja - Dzemala - 20-07-2010 10:57 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Rezime

Svaka reforma obrazovanja prizvodi odre ene efekte koji imaju svoj kvalitet
koji se može vrednovati. U tom pogledu prate se i prou avaju tok i ishodi reforme,
u emu evaluativna istraživanja, dobijaju svoje mesto i ulogu i postaju forma
vrednovanja kvaliteta obrazovanja. Evaluativna istraživanja imaju teorijsko upo-
rište u postupku evaluacije obrazovanja, i metodološku aparaturu (cilj, zadatke,
tok, metode, postupke i instrumente) koja ima sve karakteristike empirijskih istra-
živanja. Da bi ispunila svoju ulogu potrebno je da su: validna, pouzdana i objekti-
vna. U istraživa ka polja evaluativnih istraživanja u reformi obrazovanja ulaze
konstituente obrazovnog sistema: nastava, u enje, u enici, nastavnici, nastavni
programi, udžbenici i sl. U evaluaciji dosadašnjih reformi obrazovanja nisu isko-
riš ene sve mogu nosti koje pružaju evaluativna istraživanja.
Klju ne re i: evaluacija, reforma obrazovanja, efekti reforme, proces
reforme, evaluativna istraživanja, metodološka aparatura.

Reforma obrazovanja je složen i kompleksan društveni proces, koji podrazu-
meva radikalnu izmenu postoje eg stanja u odre enim segmentima. Kvalitetno obrazo-
vanje zahteva pra enje, evaluaciju i prou avanje toka sadržinskih i organizacionih kon-
cepata promena. U tom smislu postoji potreba da se sakupe iskustva, prou i proces, sa-
gledaju efekti, otklone dileme i unesu izmene u reformi obrazovanja. Konceptualizacija
reformskih zahvata, spada u kompetenciju najviših prosvetnih organa države, realizaci-
ja pripada svim subjektima zahva enih reformom, dok je prou avanje toka i ishoda u
kompetenciji najviših nau nih institucija, instituta i fakulteta.
Vo enje i podrška reformi ne mogu se smišljeno i celovito organizovati bez
poznavanja njenih efekata u svim fazama sprovo enja. Uz sve specifi nosti koje su
ugra ene u proces reforme, u nastojanjima da se do e do validnih ocena kvaliteta refor-
me obrazovanja, postoji potreba za što egzaktnijom evaluacijom toka i efekata u svim
segmentima. Od kreatora reforme dolaze zahtevi za pouzdanim informacijama o efekti-
ma i kvalitetu reforme obrazovanja, prou avanjem i evaluacijom. Nije redak slu aj, da
se planirane promene u obrazovanju nedovoljno i svestrano prou avaju i prate
...