Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Upravljanje inovacijom kao faktorom za sticanje konkurentske prednosti - diplomski - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Upravljanje inovacijom kao faktorom za sticanje konkurentske prednosti - diplomski (/Thread-upravljanje-inovacijom-kao-faktorom-za-sticanje-konkurentske-prednosti-diplomski--8669)


Upravljanje inovacijom kao faktorom za sticanje konkurentske prednosti - diplomski - Dzemala - 07-07-2010 09:18 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Savremeno turbulentno poslovno okruženje sa konkurencijom na globalnom nivou od poslovnih subjekata traži nove odgovore. Razvoj preduzeća u ovakvim uslovima ne može se zamisliti bez istraživačkog i inovativnog rada.

Razvoj ljudskog društva uvek ima tendenciju modifikacije, usavršavanja i prevazilaženja početnih uslova, neprekidno transforimišući materijalno i nematerijalno okruženje i unapređujući svest čoveka o samom sebi ambijentu u kojem živi.

U tom okruženju čovek se javlja kao generator promena koje su pokretač i manifestacija samog razvoja. On je «inovator» - kreira nove načine i rešenja, trudeći se da na taj način pojednostavi svoju stvarnost.

U ekonomskom smislu, inovacije su kreativni proces u kome se dve ili više postojećih činjenica kombinuju na novi način sa ciljem da se proizvedu nove vrednosti. Tako shvaćene inovacije, pored ostalog, uključuju proces najširih društvenih promena koje se javljaju kao odgovor na upotrebu nove tehnologije i moguće ih je primeniti na predmete, pojave i procese.

Inoviranje je uvek bilo važan zadatak menadžera, ali poslednjih godina dobija sve veći značaj. Inovacije predstavljaju izvor konkurentnosti poslovnog subjekta i jedan od ključnih faktora uspeha, ali istovremeno i glavni nosilac neizvesnosti i promena u okruženju, što zahteva njihovo pažljivo praćenje i analizu.

Razumljivo, zbog značaja koje imaju u privredi i društvu neophodno je i upravljati ovim promenama. Budući da pojam promena označava odstupanje (pozitivno ili negativno, napredno ili regresivno) od nekog postojećeg stanja može se zaključiti da inovacija predstavlja posebnu i naročitu vrstu promene koja podrazumeva primenu nove ideje kako da se unapredi nek postojeće
znanje....

S A D R Ž A J

UVOD 4
1 POJAM INOVACIJA 5
1.1 Definisanje inovacija 5
1.2 Kategorizacija inovacija 6
1.3 Ko su inovatori? 7
1.4 Inovativne mogućnosti 8
1.5 Inovacioni modeli 11
2 INOVACIJE I PREDUZETNIŠTVO 14
2.1 Značaj preduzetništva u inovativnom procesu 14
2.2 Inovacije zasnovane na znanju 14
2.3 Kreativnost i inovacije 15
3 INOVACIJA KAO SREDSTVO ZA JAČANJE KONKURENTNOSTI PREDUZEĆA 17
3.1 Ulaganja u nove tehnologije 17
3.2 Uloga kupca u procesu inovacije 18
3.3 Inovacija kao sredstvo konkurentnosti 19
4 INOVATIVNI MENADŽMENT 21
4.1 Inovativni menadžment u preduzećima visokih tehnologija 21
4.2 Inovativna organizaciona struktura 21
4.3 Inovativne barijere 22
5 MARKETING I INOVACIJA 23
5.1 Uloga marketinga u kreiranju inovacija 23
5.2 Savremene tendencije u razvoju marketinga 24
6 INOVACIONE STRATEGIJE U PREDUZEĆU 26
6.1 Strategija preduzeća 26
6.2 Strategija i inovacija 26
6.3 Inovativne strategije 27
6.3.1 Strategija lanca vrednosti 27
6.3.2 SWOT analiza 28
6.3.3 Porterov model „pet sila“ 29
6.3.4 Strategija balansirane liste merila 30
6.3.5 BCG matrica – osnove strategije proizvodnog portfolija 31
6.3.6 7 S model 32
7 UPRAVLJANJE INOVATIVNIM I STRATEGIJSKIM PROMENAMA 34
7.1 Specifičnost upravljanja inovativnim promenama 34
7.1.1 Identifikacija potreba za inovativnim promenama 34
7.1.2 Implementacija inovativnih promena 35
7.2 Upravljanje strategijskim promenama 36
7.2.1 Identifikacija potreba za strategijskim promenama 36
7.2.2 Implementacija strategijskih promena 38
ZAKLJUČAK 40
LITERATURA 41RE: Upravljanje inovacijom kao faktorom za sticanje konkurentske prednosti - diplomski - aldoriell - 09-09-2010 01:55 PM

kako mogu da preuzmem rad?