Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Megatrend puškice (/Forum-megatrend-pu%C5%A1kice)
+---- Forum: Kancelarijsko poslovanje (/Forum-kancelarijsko-poslovanje)
+---- Tema: АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ (/Thread-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5)


АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ - derrick - 27-10-2009 11:04 PM

За списе и радње у управним стварима, као и за друге списе и радње код институција, државних органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе у вршењу поверених послова и организација које врше јавна овлашћења плаћају се таксе по одредбама Закона о републичким административним таксама, у износима прописаним Тарифом републичких административних такси, која је саставни део закона.
Ако Тарифом није друкчије прописано, таксена обавеза настаје: за поднеске – у тренутку када се предају, а за захтеве дате на записник када се записник састави; за решења, дозволе и друге исправе – у тренутку подношења захтева за њихово издавање; за управне радње – у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи.
Такса се плаћа, по правилу, у тренутку настанка обавезе. Обавезник таксе је подносилац захтева, односно поднеска којим се поступак покреће, односно врши радња прописана Тарифом. Ако за прописану таксу постоји више обвезника, њихова обавеза је солидарна. Такса се плаћа, по правилу, пре уручења решења или исправе, односно пре саопштења обвезнику о извршењу радње по поднетом захтеву, односно поднеску.
Такса се плаћа у административним таксеним маркама или у готовом новцу.
У пракси износ таксе прописане тарифом најчешће се плаћа у новцу на прописаној чековној уплатници код поште или овлашћених банака а обвезник прилаже уплатницу о извршеној уплати из које се види износ таксе, прималац и сврха уплате.
У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, означава се да је такса плаћена, износ таксе који је плаћен и тарифни број по којем је такса плаћена.
Ослобађају се плаћања таксе: институције Републике Србије; органи и организације Републике, аутономне покрајине и локалне самоуправе; организације обавезног социјалног осигурања; Црвени крст Србије; Дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности и др.
Не плаћа се такса за: списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности; списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода; списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, других исправама и службеним евиденцијама; пријаве за уписе у матичне књиге; списе и радње за остваривање права из социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата; списе и радње у вези са школовањем ученика и студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом; списе и радње у вези са регулисањем војне обавезе; списе и радње у поступку за сахрањивање и др.

22. КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У СУДОВИМА

Канцеларијске послове у судовима обавља судска управа. Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда. Пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником. Пословима судске управе руководи председник суда.
Административни и технички послови у суду обављају се у судској писарници. У судовима са већим обимом послова могу се образовати посебне организационе јединице за рад на предметима појединих одељења (одсек за кривичне, парничне, ванпарничне, извршне и друге предмете), као и организационе јединице као што су пријемна канцеларија, експедиција поште и друге. Радом судске писарнице руководи управитељ писарнице који истовремено може да води и послове појединих одсека писарнице. Писарница констатује правоснажност и извршност судске одлуке, оверава потписе, рукописе и преписе, даје обавештења на основу података из уписника и обавља друге административне и техничке послове.
Судска писарница у раду и поступању са писменима упућеним суду, примењује општа правила канцеларијског пословања са незнатним специфичностима које се односе на вршење судске власти.
Судови као основну евиденцију предмета воде уписнике и помоћне књиге. Уписници се састоје из потребног броја табака прописаног обрасца који су повезани у књигу са тврдим корицама. На корицама се ставља ознака уписника и година на коју се уписник односи (на пример „Су 2007.“, „П. 2007.“) На исти начин оснивају се именици и друге помоћне књиге. Уписник и помоћне књиге води писарница. Уписници се воде одвојено за поједине врсте предмета. Уписник се води тако да се увек може из њих утврдити у коме је стадијуму поступак по одређеном предмету и где се предмет налази. Писмена се у уписнике заводе хронолошким редом на исти начин се воде и помоћне књиге. Сваки предмет у уписнику води се до окончања поступка под истим редним бројем, осим у случају раздвајања предмета. Уписници се воде хемијском оловком, привремене забелешке обичном оловком док црвеном оловком стављају с забелешке које су предвиђене Судским пословником. Уписници се могу водити на картицама и рачунарима али морају имати исте рубрике као и уписници. У уписницима се евидентира на прописан начин спајање и раздвајање предмета. Предмет заведен у уписник уводи се одмах у одговарајући именик. Уколико се уписник води на рачунару, не води се именик. Сви судови воде уписнике и то: Уписник судске управе“Су“ и Поверљиви и Строго поверљиви уписник судске управе „Стр.пов.Су“.
Општински судови воде уписнике за: кривичне предмете са одговарајућим скраћеницама „Ки“, “К“, „Кр“, „Кри“ и др. и грађанске предмете са одговарајућим скраћеницама „П“, “Пл“, „О“, „Ив“ и др. Ознаке уписника других судова прилагођене су врсти предмета у којима суд поступа.
Помоћне књиге које воде у суду су: књига условних осуда, књига условних отпуста, књига одузетих предмета и др.
У поступку пред судовима у Републици Србији плаћају се судске таксе по одредбама Закона о судским таксама и таксене тарифе који је саставни део закона. Законом о судским таксама регулисан је начин утврђивања вредности спора ради наплате судске таксе, ослобађање од судских такси, поступак за наплату судских такси, повраћај судских такси и др.


lektira, studentski, poslovna, megatrend, diplomski radovi , magistarski radovi, maturalni radovi, diplomski rad, eseji, maturski radovi, seminarski radovi, diplomski radovi, master radovi, magistarski radovi, domaci radovi, domaci zadaci, projekti, maturalni, maturalne radnje, seminarski, maturski, diplomski, ekonomija, ekonomski, pravo, prava, menadzment, marketing, instalacija, tutorijal, tutorijali, tutorial, baze, baza, sistemi, informatika, ekonomika preduzeca, analiza, racunovodstvo, bankarstvo, osiguranje, spoljnotrgovinsko poslovanje, poreski sistem, politika, inteligencija, psihologija, sociologija, geografija, etika, kultura, fizika, seminarski rad, maturski rad