Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
ЗДРУЖИВАЊЕ АКАТА - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Megatrend puškice (/Forum-megatrend-pu%C5%A1kice)
+---- Forum: Kancelarijsko poslovanje (/Forum-kancelarijsko-poslovanje)
+---- Tema: ЗДРУЖИВАЊЕ АКАТА (/Thread-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0)


ЗДРУЖИВАЊЕ АКАТА - derrick - 27-10-2009 11:02 PM

10. ЗДРУЖИВАЊЕ АКАТА

Пре достављања аката у рад органу државне управе, радник писарнице је дужан да провери да ли примљени акт припада предмету који је већ заведен у основну евиденцију. Уколико се утврди да се по том акту већ води поступак, пре достављања акта у рад, писарница је дужна да изврши здруживање новопримљеног акта са предметом у вези са којим је примљен.
Здруживање аката врши се на тај начин што се на основу података из основне евиденције предмета и аката утврђује где се налази предмет. Ако се предмет, коме треба придружити нови акт, налази у раду код органа државне управе поред пријемног штамбиља ставља се и датум који показује од када се предмет тамо налази. Новопримљени акт се заводи под истим бројем под којим је заведен предмет коме се акт здружује.
Новопримљени акт доставља се у рад органу државне управе код кога се налази предмет путем интерне доставне књиге.
Ако је у питању архивирани предмет, здруживање се врши на тај начин што се архивирани предмет узима из архиве и здружује са актом којим се поново покреће, односно наставља поступак. Архивирана картица такође се узима из пасивне и враћа у активну картотеку.
Акт којим се поново покреће поступак, ако је поднет у истој години када је предмет завршен, евидентира се под бројем под којим је завршен предмет са којим се здружује, а ако је поднет касније евидентира се под одговарајућим бројем из године у којој је поднет.

11. ОМОТ СПИСА

Сваки акт којим почиње нови предмет или досије треба по евидентирању у основној евиденцији уложити у посебан омот списа. На омот списа у горњем левом углу одговорни радник писарнице ставља отисак пријемног штамбиља и уписује ознаку органа државне управе и његове унутрашње организационе јединице, класификациони знак, број, година, а испод тога назив подносиоца и кратак садржај предмета, односно досијеа, као и списак прилога. Омоти списа за предмете у управном поступку, испод кратке садржине предмета, имају одговарајуће бројеве.


ОМОТ СПИСА (прва страна)
(формат А-3)
ОБРАЗАЦ БРОЈ 13
(грб РС) (прва страна)
(пријемни штамбиљ)
ПИСАРНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
СМЕДЕРЕВО

Примљено: 03.04.2007.
Орган Орг. ј. Број Прилог Вредност
I 02 351-40//07 I

Акт – предмет одложити а.а
Класиф. Знак __351__________

ПРЕДМЕТ: ___________Јанковић Јанко_______________________________________________________
_________________Смедерево, грађевинска дозвола_____________________________________________
_______________________________________________________________
Рок чувања: ______трајно _____________________________________

Број из инт. дост. књиге
________329_________________________
_________________________________
За евиденцију по ЗУП-у
РОК: НЕ – ДА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

____Смедерево 2007. г.___ ОБРАДИО
(место) Марко Марковић

За вануправне предмете користе се омоти беле боје. За управне предмете користе се омоти беле боје са одговарајућом бојом горњег руба, као боје на картицама одговарајуће врсте.
Акт истог предмета треба улагати у омот списа по датумима пријема, односно решавања тако да се акти са новијим датумом налазе на врху.
Радник писарнице је дужан да уложи списе са старим омотом у нови омот списа са рубом одговарајуће боје сваки пут кад је органу предмет враћан на поновни поступак због тога што је управни акт поништен поводом жалбе или ванредног правног средства.

12. ДОСТАВЉАЊЕ АКАТА У РАД

Акти и предмети достављају се у рад преко интерне доставне књиге.
Пре него што се доставе у рад организационим јединицама предмети се морају ставити у омот списа. Акти који стигну после формирања предмета који се већ налази у унутрашњој организационој јединици, достављају се без омота списа. Ове акте улаже у омот списа одговарајућег предмета радник који обрађује предмет, одмах по пријему аката.
На почетку године функционер органа државне управе у чијем саставу се налази писарница, на предлог функционера органа државне управе у коме се предмети обрађују, одређује за које ће се организационе јединице водити интерне доставне књиге.
Достављање рачуна у рад рачуноводственој служби врши се преко књиге рачуна. Пријем рачуна потврђује својим потписом рачунополагач одговарајућег органа државне управе.
Достављање поште упућене на личност врши се преко књиге примљене поште на личност.
Службени листови, часописи и друге публикације достављају се преко картона за доставну службених листова и часописа.

13. РОКОВНИК

Предмети у којима поступак није окончан (нису завршени) држе се у роковнику писарнице кад се по њима ништа не ради.
Функционер органа државне управе у чијем је саставу писарница може, уз сагласност са старешином органа у коме се врши стручна обрада предмета, одредити колико дана радник који врши стручну обраду предмета сме држати код себе предмет у коме поступак није окончан, односно после колико дана га може предати у роковник писарнице.
Предмет се у роковнику држи до дана који је на омоту списа означио радник који врши стручну обраду предмета нпр. Рок - 18.04. Ако за предмет који се држи у роковнику пре истека означеног рока (18.04.)приспе нови акт, тај акт се здружује са предметом и предмет се одмах доставља у рад без обзира на одређени рок.
Функционер органа државне управе у чијем је саставу писарница, уз сагласност са функционером органа у коме се врши стручна обрада предмета, може одредити да се предмети у којима се очекују одговори од више органа или лица не достављају у рад одмах по пријему новог акта, већ да писарница приспеле одговоре улаже у омот списа и предмет држи у роковнику до приспећа свих тражених одговора. Ако сви тражени одговори не стигну до рока означеног на спољној страни омота списа, по истеку овог рока предмет се одмах доставља у рад.
Ако је одређена обавеза писарнице да предмете држи у роковнику до приспећа свих одговора, радник који врши стручну обраду предмета дужан је да на то упозори писарницу стављањем забелешке на унутрашњој страни омота списа у рубрици „упутство писарници“.
Ако дан истека рока означеног на спољној страни омота списа пада у недељу или државни празник, предмет треба доставити у рад један радни дан раније.
Роковник се састоји од фасцикла (преграда и сл.) у које се стављају предмети према датуму рока из текућег месеца, сложени по класификационим знаковима и бројевима из основне евиденције предмета.

14. РАЗВОЂЕЊЕ АКАТА

Развођење аката и предмета у основној евиденцији - картотеци односно скраћеном деловоднику врши се у складу са упутством обрађивача предмета.
У картотеци или скраћеном деловоднику акти и предмети се разводе на следећи начин:
1) „а/а“ – са ознаком рока чувања предмета, ако је рад на предмету потпуно завршен и треба га ставити у архиву (на пример: „а/а – трајно“). Предмети о којима се решава у управном поступку могу се ставити у архиву ако у списима постоје докази о уредно урученом управном акту (закључак, решење);
2) „Р“ –значи рок и датум до када се очекује да се по тражењу поступи или кад предмет треба поново узети у рад (на пример: Р- 15.7.2008. године);
3) ако се акт уступа унутрашњој организационој јединици истог дана, треба означити унутрашњу организациону јединицу којој се акт уступа;
4) ако се врши развођење акта који је изворно решен треба ставити ознаку „Изв“, а затим датум, тачан назив и седиште органа државне управе које је предмет отпремљен.
Ако се ради о развођењу предмета првостепеног управног поступка покренутог по захтеву странке, на картици се, поред последње колоне са десне стране, заокружују одговарајући бројеви, и то:
1) ако је захтев решен у року од месец дана – ознака 1;
2) ако је захтев решен у року од два месеца – ознака 2;
3) ако је захтев решен по истеку два месеца – ознака 3;
4) ако је захтев одбачен – ознака 4;
5) ако је захтев одбијен – ознака 5;
6) ако је захтев усвојен – ознака 6;
7) ако је поступак обустављен – ознака 7;
8) ако је жалба одбачена – ознака 8;
9) ако је првостепена одлука замењена – ознака 9;
10) ако је донет закључак о дозволи извршења – ознака 10;
11) ако је извршено решење – ознака 11;
12) ако је извршење спроведен принудним путем – ознака 12.

lektira, studentski, poslovna, megatrend, diplomski radovi , magistarski radovi, maturalni radovi, diplomski rad, eseji, maturski radovi, seminarski radovi, diplomski radovi, master radovi, magistarski radovi, domaci radovi, domaci zadaci, projekti, maturalni, maturalne radnje, seminarski, maturski, diplomski, ekonomija, ekonomski, pravo, prava, menadzment, marketing, instalacija, tutorijal, tutorijali, tutorial, baze, baza, sistemi, informatika, ekonomika preduzeca, analiza, racunovodstvo, bankarstvo, osiguranje, spoljnotrgovinsko poslovanje, poreski sistem, politika, inteligencija, psihologija, sociologija, geografija, etika, kultura, fizika, seminarski rad, maturski rad