Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Значај и улога канцеларијског пословања - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Megatrend puškice (/Forum-megatrend-pu%C5%A1kice)
+---- Forum: Kancelarijsko poslovanje (/Forum-kancelarijsko-poslovanje)
+---- Tema: Значај и улога канцеларијског пословања (/Thread-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%98-%D0%B8-%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0)


Значај и улога канцеларијског пословања - derrick - 27-10-2009 10:58 PM

Значај и улога канцеларијског пословања
Канцеларијско пословање органа државне управе уређује Влада Републике Србије и то у складу са одредбама закона који доноси Народна скупштина Републике Србије, којима је прецизирано да канцеларијско пословање обухвата: евидентирање, чување, класификовање и архивирање материјала примљеног и насталог у раду органа државне управе.

Прописи којима је регулисано канцеларијско пословање органа управе
Влада Републике Србије, у складу са чланом 78. Закона о државној управи, 1992. године донела је уредбу о канцеларијском пословању органа државне управе.
Народна скупштина Републике Србије 1991. године донела је Закон о печату државних и других органа и Закон о евидентирању потписа, рукописа и прописа.
2002. године Закон о републичким админстративним таксама.

Основни појмови канцеларијског пословања:
поднесак
акт
прилог
предмет
досије
фасцикла
роковник
регистратурски материјал
архивска грађа
пријемна кацеларија
писарница
архива
архивски депо

- Примање поште -
потврда о пријему поште и обавештавање странке о роковима решавања управних аката
посебни поступци код пријема поште (оштећене пошиљке, пошиљке у вези са лицитацијом, конкурсима и др.)
поступак са актима одређеним као државна, војна или службена тајна
распоређивање поште
поступак са актима који подлежу таксирању

- Системи завођења аката -
скраћени деловодник
картотека
аутоматска обрада података
попис аката


Начин евидентирања аката
основна евиденција о актима и предметима, води се у посебној организационој јединици органа државне управе – писарници.
примљени и распоређени акти евидентирају се у основне евиденције истог дана и под истим датумом под којим су примљени.
предмет (кратка садржина акта) уписује се у евиденцију тако да из наведеног буде јасно на које се питање или материју предмет односи.
акти и предмети који су прописом одређени као државна војна и службена тајна евидентирају се у посебне евиденције.

Јединствени класификациони знаци
основна евиденција о актима и предметима по основу јединствених класификационих знакова води се по систему картотеке, скраћеног деловодника или путем аутоматске обраде података.
ова евиденција као минимум података садржи: класификациони знак из јединствене класификације аката и предмета по материји, основне податке о пошиљаоцу и примаоцу и податке из којих може да се утврди где се предмет односно акт налази у току његове обраде до архивирања.

Евидентирање аката путем скраћеног деловодника
евиденција аката путем скраћеног деловодника води се на обрасцу вертикалног формата А-4, у коме се акти формирају по хронолошком реду.
појединачни уписи у скраћени деловодник врше се тако што се:
 у прву колону уписује изнад црте редни број предмета, а испод црте класификациони знак предмета по материји;
 у другу колону уписује се кратка садржина предмета;
 у трећу колону у простор изнад црте уписују подаци о месту, а у простор испод црте уписује датум достављања предмета у рад, датум стављања предмета у рок или архиву;
 у четврту колону (примедбе) уписују подаци који ближе објашњавају уписе из 2 и 3 колоне, као и за повезивање уписа.

Евидентирање аката путем картотеке
Картотека се састоји од:
 преградних картона
 бројчаних картона
 картица

Евидентирање аката путем аутоматске обраде података
у оквиру формирања и одржавања датотека неопходно је формирање помоћних датотека информационог подсистем следеће садржине: органи; класе; предмети; историјат; жалбе.
рад са странкама
израда дневних извештаја
периодични извештаји
динамика примљених и архивираних предмета
статистичка обрада података

Евидентирање аката који су одређени као државна, војна или службена тајна
евидентирају се у посебне евиденције
за сваку врсту тајне устројава се посебан скраћени деловодник
у скраћене деловодник у које се евидентирају акти који су одређени као државна, војна или службена тајна уписује се сваки акт који је примљен као државна, војна или службена тајна са посебним назначењем: строго поверљиво, поверљиво или интерно

Попис аката
попис аката служи за евидентирање аката исте врсте или оних који се масовно примају, води се на обрасцу формата А4 у облику табака или књиге.
на одговарајућој картици, односно код редног броја у деловоднику ставља се преко водоравних црта крупнијим словима попис аката и наводи се кратка садржина предмета.
за које ће се врсте предмета водити попис аката одређује функционер који руководи државним органом управе.

Вођење евиденција по досијеима
евиденција по досијеима води се у писарници
у досије се обавезно улажу акта којима је предмет завршен, као и друга значајна документација
списак досијеа садржи редни број, назив, односно лично име лица и рубрику за примедбе
када се досије изда на реверс, копију дописа којим је досије послат треба држати на месту на коме се налазио тај досије, а у матичној евиденцији односно у списку досијеа у рубрици ‘’Примедба’’ уписати одговарајућу забелешку

Поступак са нерешеним предметима истеком године
сви нерешени предмети истеком године достављају се писарници ради евидентирања у наредној години
сваки радник је дужан да уз све нерешене предмете састави образложење о разлозима који су довели да поједини предмети не буду решени
разлоге оправданим цени функционер који руководи органом државне управе

Здруживање аката
пре достављања аката у рад органу државне управе, радник писарнице је дужан да провери да ли примљени акт припада предмету који је већ заведен у основну евиденцију.
здруживање аката врши се на тај начин што се на основу предмета из картотеке, утврђује где се налази предмет.
ако се предмет коме треба придружити нови акт налази у раду код органа државне управе, поред пријемног штамбиља треба ставити датум који показује од када се предмет тамо налази.

Омот списа
на омот списа уписује се број, година, ознака органа државне управе, а испод тога кратак садржај предмета, као и попис прилога
акте истог предмета треба улагати у омоту по датумима пријема тако да се акти са новијим датумом налазе на врху

Достављања аката у рад
акти и предмети достављају се у рад преко интерне доставне књиге по посебно прописаном обрасцу
ове акте радник који обрађује предмет ставља у омот одговарајућег предмета, одмах по пријему аката

Враћање решених предмета писарници
сви решени предмети које треба отпремити, враћају се писарници преко интерне доставне књиге
обрађивач предмета је дужан да акта која остају у предмету поређа хронолошки и попуни списак аката у предмету
код решених предмета обавезно се ставља рок чувања предмета утврђеним листом категорија регистратурског материјала
кад је донето заједничко решење за више предмета, обрађивач предмета је дужан да на одрђеном месту упише све бројеве заједно решених предметаРоковник
роковник се састоји од фасцикли, у које се стављају предмети према датуму рока из текућег месеца, сложен по класификационим знаковима и бројевима са бројчаног картона
у роковнику писарнице се држе они предмети у којима поступак није окончан а по њима се тренутно ништа не ради

Развођење аката
У картотеци или скраћеном деловоднику акти и предмети се разводе на следећи начин:
 ‘’а’’- са ознаком рока чувања предмета ако је рад по предмету потпуно завршен и треба га ставити у архиву (нпр. ‘’а/а -10 год.’’, ‘’а/а – трајно’’);
 ‘’Р’’- што значи рок и датум до када се очекује да се по тражењу поступи или када треба предмет опет узети у рад (нпр: Р – 15.01.1999);
 ако се акт уступа унутрашњој организационој јединици истог дана, треба означити унутрашњу организациону јединицу којој се акт уступа;
 ако се врши развођења акта који је изворно решен треба ставити ознаку ‘’Изв’’, а затим датум, тачан назив и седиште органа државне управе коме је предмет отпремљен.

Отпремање поште
врши се преко поштанске службе или достављача
сви предмети преузети у току радног дана до 12 часова морају се отпремити истог дана
сва пошта која се отпрема преко поштанске службе разврстава се у две групе:
I – обичне пошиљке
II – препоручене пошиљке

Саставни делови службеног акта
акт службене преписке садржи заглавље које се састоји из назива државе, назива и седишта органа, класификационог знака, броја и датума акта, затим назив и седиште примаоца, текс акта, број прилога уз акт, отисак службеног печата и ознаку функције и потпис овлашћеног лица.
акт службене преписке ради лакшег и бржег руковања садржи и др. податке: везу бројева, констатацију коме је све акт достављен и сл.

Извештај о стању на решавању управних ствари
радници органа државне управе који воде управни поступак дужни су да воде евиденцију о праћењу решавања управних предмета на прописаном обрасцу у облику свеске и да за свако тромесечје састављају извештаје о стању на решавању управних ствари на посебно прописаним обрасцима, који се достављају Министарству за државну управу и локалну самоуправу.
о прикљупеним подацима тромесечно се информише Влада Републке Србије.


lektira, studentski, poslovna, megatrend, diplomski radovi , magistarski radovi, maturalni radovi, diplomski rad, eseji, maturski radovi, seminarski radovi, diplomski radovi, master radovi, magistarski radovi, domaci radovi, domaci zadaci, projekti, maturalni, maturalne radnje, seminarski, maturski, diplomski, ekonomija, ekonomski, pravo, prava, menadzment, marketing, instalacija, tutorijal, tutorijali, tutorial, baze, baza, sistemi, informatika, ekonomika preduzeca, analiza, racunovodstvo, bankarstvo, osiguranje, spoljnotrgovinsko poslovanje, poreski sistem, politika, inteligencija, psihologija, sociologija, geografija, etika, kultura, fizika, seminarski rad, maturski rad