Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Apsolutni pokazatelji dinamike proizvodnje - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Apsolutni pokazatelji dinamike proizvodnje (/Thread-apsolutni-pokazatelji-dinamike-proizvodnje)


Apsolutni pokazatelji dinamike proizvodnje - VS1 - 01-06-2010 04:16 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Finansijski menadžment se može posmatrati dvojako - kao naučna disciplina i kao funkcija preduzeća. Finansijski menadžment kao naučna disciplina razvio se iz nauke o finansijama. On proučava upravljanje finansijama u preduzeću. Finansijski menadžment je tesno povezan sa drugim naučnim disciplinama, a naročito sa računovodstvom i ekonomijom. Finansijski menadžment predstavlja specijalizovani vid menadžmenta. On odražava fundamentalne osnove menadžmenta.

Finansijski menadžment kao funkcija preduzeća obuhvata aktivnosti preduzeća koje se odnose na sticanje, finansiranje i upravljanje imovinom, imajući u vidu osnovni cilj poslovanja. Upravljanje finansijama vrši se preko upravljanja novčanim tokovima preduzeća. Upravljanje finansijskom delatnošću ostvaruje se na osnovu poznavanja ekonomije, finansijskog prava, informatike, knjigovodsta, matematičkih i statističkih metoda, teorija prognoziranja i planiranja i dr. Finansijski menadžment obuhvata planiranje, organizaciju, motivaciju, kontrolu i dr. Određivanje pojma finansijskog menadžmenta usko je povezano sa određivanjem pojma finansijskih odnosa. Prema širem shvatanju, finansijski odnosi obuhvataju proces reprodukcije u celini. U tom smislu i finansijski menadžment u širem smislu se može definisati kao komponenta finansijske politike koja obuhvata delatnost usmerenu na postizanje postavljenih ciljeva uz korišćenje odabranih instrumenata. Ovakav pristup je fiziokratski. Pristalice ovog pravca za glavni izvor bogatstva smatrale su proizvodnju. Prema užem shvatanju, finansijski odnosi ne obuhvataju ceo proces reprodukcije, već samo stadijum raspodele. U tom smislu finansijski menadžment može da se definiše kao celokupnost metoda najbolje preraspodele prihoda radi očuvanja i uvećanja privremeno slobodnih novčanih sredstava

Finansijski menadžment ima posebno mesto u sistemu menadžmenta. Ovo zbog toga što postoje tesne veze finansija sa upravljanjem, tehnologijom, resursima, kadrovima i sl. Često se izvori finansijskih problema nalaze u tim oblastima. Sa druge strane, greške u finansijskom menadžmentu mogu da dovedu do negativnih posledica u oblasti upravljanja tehnologijama, resursima, kadrovima i sl. U opštem menadžmentu uočava se da su problemi u oblasti finansija često vezani sa fluktuacijom kadrova, zastarelim tehnologijama i sl.

U našoj zemlji, kao i u drugim zemljama koje prolaze kroz period tranzicije vlasništva i upravljanja, finansijski menadžment tek dobija pravi značaj. U ovim zemljama, pored preduzeća koja su bila u društvenoj ili državnoj svojini, skoro i da nije bilo drugih privrednih subjekata. Pored toga, makroekonomska politika i privredni sistem tih zemalja, umanjivali su značaj novca, pa su i aktivnosti koje obuhvata finansijski menadžment imale manji značaj.

Apsolutni pokazatelji dinamike proizvodnje
Dinamika ukupnih troškova


Ukupni troškovi su zbir svih troškova nastalih u jednom obračunskom periodu u preduzeću. Dakle, ukupne troškove UT možemo predstaviti kao zbir fiksnih FT i ukupnih varijabilnih troškova VT.

UT = FT + VT

Prosečni troškovi predstavljaju cenu koštanja proizvoda, a izračunavamo ih tako što ukupne troškove podelimo odgovarajućim obimom proizvodnje Q.

PT = UT / Q

Pri promeni obima proizvodnje ukupni troškovi se menjaju, ali intenzitet tih promena zavisi od kvantitativnog učešća pojedinih vrsta troškova u ukupnim troškovima. Fiksni troškovi su uslovljeni kapacitetom preduzeća i neotklonjivi su čak i u slučaju kada se kapaciteti uopšte ne koriste. Iz ovoga zaključujemo da ukupni troškovi nikada nisu jednaki nuli, čak i kad je obim proizvodnje jednak nuli.


Sa svakom novom jedinicom proizvoda ukupni troškovi će rasti, ali sporije od porasta proizvodnje, jer taj porast izaziva samo nove varijabilne troškove, dok fiksni troškovi ostaju na istom nivou. Ovu pojavu nazivamo degresijom ukupnih troškova, što znači da porast ukupnih troškova zaostaje za porastom obima proizvodnje. Troškovi po jedinici proizvoda u ovom slučaju takodje opadaju. Degresivno ponašanje ukupnih troškova nestaje tek na nivou optimalnog korišćenja kapaciteta.