Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Diskriminacija Roma - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Etika (/Forum-etika)
+---- Tema: Diskriminacija Roma (/Thread-diskriminacija-roma)


Diskriminacija Roma - Dzemala - 31-05-2010 12:05 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Sam termin Diskriminacija potiče od lat. termina Discriminare i označava odvajanje, pravljenje razlike po socijalnim, rasnim, etničnim, verskim, individualnim, polnim, jezičkim, starosnim ili drugim osobinama. Diskriminacija ograničava ili onemogućuje primenu ljudskih prava i nažalost i dan danas je veoma često prisutna u raznim društvenim slojevima.
Ponekad prikrivene, a ponekad brutalno otvorene, predrasude su takođe opšteprisutna društvena pojava. Tokom života, svako od nas bio je ili će biti u kontaktu s predrasudama, bilo kroz vlastita predrasudna verovanja ili bilo kao meta nepravednog ponašanja drugih. Iako postoje brojna određenja predrasuda, socijalni psiholozi ih najčešće definišu kao neprijateljski ili negativni stav prema članovima prepoznatljive grupe zasnovan isključivo na njihovom članstvu u grupi . Direktna posledica predrasudnih stavova uočljiva u ponašanju jeste diskriminacija. Diskriminacija može poprimiti vrlo široke i nadasve opasne razmere, uključujući verbalno i fizičko nasilje, koje u ekstremnim slučajevima može rezultovati genocidom ili progonom. Omalovažavajuća ponašanja od strane okoline deluju nepovoljno na veliki broj aspekata psihološke dobrobiti, u prvom redu na samopoštovanje. Tako se, na primer, pokazalo da su afroamerička deca, neka već u razdoblju od tri godine, bila uverena da nije naročito poželjno biti crne rase...

ZAKON PROTIV DISKRIMINACIJE

Ovim zakonom uređuju se zaštita načela jednakosti svih, zabrana diskriminacije, i utvrđuju se oblici posebne zaštite od diskriminacije lica određenih ovim zakonom. Zakon je u Srbiji donesen u julu 2003.g. Sadrži 34 člana koji se sprovode pod nadzorom ministarstva za pravosuđe.
U nastavku ćemo navesti član 2. Zakona o diskriminaciji pošto se u njemu najasnije daje osnova i značenje pojma diskriminacija.

Član 2. Zakona o diskriminaciji određuje da:

• izrazi “diskriminacija” i “diskriminatorsko postupanje” označavaju svako pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva) u odnosu na lica ili grupe, kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koje se zasniva na rasi, boji kože, precima, nacionalnom ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, polnoj opredeljenosti, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom stanju i drugim ličnim svojstvima (dalje: “lična svojstva”);
• izrazi “lice” ili “svako” označavaju onog ko boravi na teritoriji Republike Srbije ili na teritoriji pod njenom jurisdikcijom, bez obzira na to da li je državljanin Republike Srbije, neke druge države ili je lice bez državljanstva;
• izraz “građanin” označava lice koje je državljanin Republike Srbije;
• izraz “državni organi” označava organ zakonodavne, izvršne i sudske vlasti; organ teritorijalne autonomije i lokalne samouprave; organ upravljanja javnih ustanova, zadužbina i drugih tela čiji je osnivač Republika, teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava, kao i organ upravljanja javnih preduzeća ili preduzeća čiji je većinski vlasnik Republika, teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava.
• izraz “međunarodni sporazum” označava međunarodni ugovor i svaki drugi međunarodni akt koji obavezuje Republiku Srbiju.
• Izraz “dobrovoljni ispitivač diskriminacije” označava lice koje samostalno ili zajedno sa drugim licima svesno pristupa ličnoj i neposrednoj proveri primene pravila o zabrani diskriminacije u konkretnim slučajevima, javljanjem na objavljeni oglas, odlaskom na mesta na kojima se pružaju javne usluge ili na drugi način...

Sadržaj

1 UVOD 3
2 ZAKON PROTIV DISKRIMINACIJE 4
3 ISTORIJA DISKRIMINACIJE ROMA 5
3.1 Romi u Srbiji 6
4 DISKRIMINACIJA I PROBLEMI ROMA U OBRAZOVANJU 8
4.1 Indikatori diskriminacije i oblici koje bi ona mogla da poprimi 10
5 ZAKLJUČAK 11
6 LITERATURA 12