Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Gestikulacija u komuniciranju - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (http://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Psihologija (/Forum-psihologija)
+---- Tema: Gestikulacija u komuniciranju (/Thread-gestikulacija-u-komuniciranju)


Gestikulacija u komuniciranju - Maja - 23-03-2012 04:36 PM

Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: [email protected]


UVOD

Komunikacija je stalni proces razmjene poruka, uvijek sadrži više od jedne poruke, koje su zavisne od koda, konteksta i načina na koji se saopštavaju. Savrijemene teorije definišu komunikaciju kao simbolički proces u kojem se ljudski svijet stvara, održava, popravlja i transformiše. Komunikacija je način razmene ideja, stavova, vrijednosti, mišljenja i činjenica, kroz proces koji zahtijeva pošiljaoca, koji inicira proces i primaoca, koji kompletira komunikacionu vezu. Komunikacija nikako ne teče jednostavno, bilo da se odvija u procesu rada, ili u nekoj od drugih oblasti života. U komunikacionim tokovima mogu da nastanu problemi zbog nesposobnosti komunikatora da uspješno ostvare komunikacioni kontakt. Sposobnost komunikacije je vještina koju nije lako dostići i koju treba usavršavati. Sve više se nameće potreba analiziranja i predviđanja, odnosno propisivanja načina komuniciranja u radnim procesima.

Organizaciona komunikacija predstavlja proces kreiranja i razmenjivanja poruka unutar mreže organizaciono povezanih ljudi, kako bi se pronašao najbolji način komuniciranja unutar jednog organizacionog konteksta. Organizacija u osnovi može da raspolaže sa kvalitetnim ljudskim resursima u odnosu na njihovo opšte i stručno znanje, a da ne postoji odgovarajući nivo uspješnosti ostvarivanja strateških poslovnih ciljeva. Jedan od uzroka može da bude nedovoljan komunikacioni potencijal zaposlenih. Komunikacija podrazumijeva uključivanje ljudi u komunikacijski proces. Emocionalna inteligencija je sposobnost da se drugi ubede u nešto ili motivišu da urade nešto, sposobnost da se izgradi odnos prijateljstva, da se obuzdaju sopstvene i tuđe emocije, da se „feedback“ prima iskreno i otvoreno, da se stvaraju koalicije, da se posmatra i analizira i sopstveno i tuđe ponašanje i da se poznaje poslovna politika. Mnogo riječi i još više zahtijeva koji se postavljaju pred komunikatora. Uostalom, zato se učesnici komunikacije dijele na dobre i loše komunikatore. Kod ljudi koji nemaju komunikacione sposobnosti često dolazi do barijera u komunikaciji koje su izazvane različitim faktorima.

Sadržaj

UVOD
1.1 Gestikulacija u procesu poslovnog komuniciranja 2
1.2 Uloga i funkcija gestikulacije 4
1.3 Forme gestikulacije 7
1.4 Greške u čitanju gestikulacije 10
1.4.1 Gestikulacija u poslovnoj komunikaciji 12
1.5 Gestikulacija u komunikaciji 13
1.6 Faktori koji utiču na poslovno komuniciranje 16
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 20