Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Menadžment ljudskih resursa - projektni rad - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Menadžment ljudskih resursa - projektni rad (/Thread-menad%C5%BEment-ljudskih-resursa-projektni-rad)


Menadžment ljudskih resursa - projektni rad - Maja - 22-03-2012 02:56 PM

Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


UVOD

Upravljanje ljudskim resursima je ne samo nova teorijsko-naučna već, samim tim, i nova nastavna disciplina. Upravljanje ljudskim resursima spada pod upravljačke funkcije preduzeća i formira novu poslovnu filozofiju organizacije. Upravljanje ljudskim resursima se odnosi na politiku i aktivnosti u izvršavanju upravljačkih zadataka sa područja ljudskih resursa, a naročito u pogledu pribavljanja, obuke, procene i kompenzacije u uslovima bezbednog i pravičnog okruženja za zaposlene preduzeća. Značaj upravljanja ljudskim resursima kao upravljačke funkcije se ogleda u ostvarivanju strateške i operativne uloge.

Menadžment ljudskih resursa odnosi se na prakse i politike koje su ptrebne da bi se izvršili menadžerski zadaci u vezi sa personalnim pitanjima, a naročito sa zapošljavanjem, obukom, procenom, i nagrađivanjem zaposlenih u kompanijii obezbeđivanjem bezbednog, etički prihvatljivog i pravednog okruženja za njih.

Prema eminentnim teoretičarima Dessleru i Robbinsu, upravljanje ljudskim resursima je odgovorno za ljusku dimenziju organizacije, odosno za angažovanje kompetentnih osoba, njihovu adekvatnu obuku i takvo radno angažovanje koje obezbeđuje visoke učinke. Osim toga, tim odgovoran za ljudske resurse dužan je da obezbedi funkcionisanje takvih mehanizama koji će obezbediti produktivnu vezu zaposlenih sa organizacijom. Osnovni cilj svakog tima koji u organizaciji upravlja ljudskim resursima je poboljšanje radnog učinka zaposlenih na strateški, etički i društveno odgovoran način. Naravno, ciljevi se mogu i bliže definisati i to kao ostvarivanje organizacione uspešnosti uz pomoć ljudi, nagrađivanje zaposlenih u skladu sa ostvarenim rezultatima, obezbeđivanje dobrih međuljudskih odnosa, povoljne klime za rad, individualne uspešnosti, kvaliteta proizvoda i usluga.

Sadržaj

UVOD 3
1 Ljudski resursi – upravljanje, testiranje i selekcija 5
1.1 Upravljanje ljudskim resursima 5
1.2 Testiranje i selekcija zaposlenih 7
1.2.1 Interni i eksterni izvori kadrova 10
1.2.2 Objavljivanje konkursa 13
1.2.3 Prijava na konkurs 14
1.2.4 Dokumentacija kandidata - prijava na oglas 15
1.2.5 Radna biografija 15
1.2.6 Upitnik 16
1.2.7 Intervju 16
1.2.8 Uključivanje primljenog osoblja u radnu sredinu 20
2 Obuka, praćenje i razvoj zaposlenih 20
2.1 Obuka zaposlenih 20
2.1.1 Uloge i odgovornosti menadžera obuke 23
2.1.2 Metode obuke i razvoja - mentorstvo 24
2.1.3 Metode interne obuke i mentorstva za grupe 26
2.2 Uloga menadžmenta u procesu obuke 27
2.2.1 Koncipiranje efektivne obuke 28
2.2.2 Ocena zaposlenih 32
2.2.3 Efektivnost kurseva obuke unutar i van organizacije 35
ZAKLJUČAK 37
LITERATURA 40