Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Aristotelov i Platonov pogled na obrazovanje - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (http://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Filozofija (/Forum-filozofija)
+---- Tema: Aristotelov i Platonov pogled na obrazovanje (/Thread-aristotelov-i-platonov-pogled-na-obrazovanje)


Aristotelov i Platonov pogled na obrazovanje - Maja - 01-03-2012 05:31 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD – obrazovanje, vaspitanje i grčka škola

Poseban značaj u razmatranju teorije i prakse obrazovanja ima filozofski pristup obrazovanju (i vaspitanju), koji odnos izmenu filozofije i obrazovanja posmatra iz aspekta celine istorijskog razvoja. Reč je, u stvari, o sagledavanju procesa promena sa aspekta ideje obrazovanja, a samim tim i o nužnoj orijentaciji o postojećem stanju obrazovanja u istorijskom kontekstu. Promišljanjem uzajamne uslovljenosti između teorije i prakse obrazovanja (i vaspitanja) bave se filozofija obrazovanja (i vaspitanja) i filozofija nastave.

Pedagoški aspekt u određivanju pojma obrazovanja upućuje na praksu vaspitnog delovanja, koja je posredovana sadržajima obrazovanja. Pedagogija se najčešće definiše kao nauka o vaspitanju, što govori u prilog filozofske zasnovanosti i društvene uslovljenosti problema vaspitanja. Kao najširi pedagoški proces i pojam, vaspitanje se odnosi na sve što ljudi svesno, namerno, sistematski i organizovano preduzimaju na planu formiranja ličnosti, kako ono što organizuje društvo u odnosu na vaspitanika, tako i ono što preduzima sama ličnost koja se razvija i formira u okolnostima jednog konkretnog društva. Obrazovanje se u ovom kontekstu određuje kao uži proces i pojam, kao jezgro celokupnog procesa vaspitanja koji čini temelj i osnovu vaspitanja ličnosti.


Sadržaj

UVOD – obrazovanje, vaspitanje i grčka škola 3
1 Platon – instrumentalizacija vaspitanja i obrazovanja 6
2 Aristotel – obrazovanje između teorije i prakse 13
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 21