Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Cena kao instrument trgovinskog marketing miksa - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Marketing (/Forum-marketing)
+---- Tema: Cena kao instrument trgovinskog marketing miksa (/Thread-cena-kao-instrument-trgovinskog-marketing-miksa)


Cena kao instrument trgovinskog marketing miksa - Dzemala - 16-05-2010 07:20 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski i master radovi iz menadžmenta ljudskih resursa.

UVODNA RAZMATRANJA

U ekonomskoj teoriji cena je iznos po kome se robe i usluge mogu razmenjivati jedna za drugu ili za novac. Cena je prema tome trošak za potrošača. Međutim, kada se govori o troškovima potrošača, ne misli se samo na cenu. Pored novčanog izdatka tu su i psihičko i fizičko naprezanje i izgubljeno vreme. Ipak, ono što je najopipljivije i po čemu se direktno porede ponude konkurenata sa ovog aspekta jesu cene.Cena se izražava različitim terminima u razmeni. Za osiguranje automobila ili stana plaća se premija za zaštitu od udesa. Za obrazovne programe plaća se školarina. Za prevoz u saobraćaju plaća se tarifa, kao i za potrošnju električne energije. Za korišćenje autoputa plaća se putarina.

Za intelektualne usluge (lekara, advokata, konsultanta) plaća se honorar, za korišćenje stana plaća se stanarina. Članarina se plaća za članstvo u različitim organizacijama. Kamata se plaća za korišćenje bankarskih kredita i dobija za uloženi novac na štednju. Porezi, doprinosi i carina su načini naplate obaveza prema državnim organima.Cena je instrument marketing miksa o kome menadžment donosi veći broj odluka. Kad god se uvodi nova usluga u asortiman, treba doneti između ostalih i odluku o ceni. Kada se preduzeće javlja na konkurs da obavi neki posao cena je jedan od elemenata ponude. Kada ima više različitih usluga (i proizvoda) u asortimanu neophodno je odrediti odnos između njih.

Usled raznih situacija često je potrebno modifikovanje inicijalno postavljene cene. Treba doneti odluku i o tome kako tretirati pojedine kategorije kupaca i tržišne segmente - svima iste cene ili diferencirane cene prema različitim elasticitetima tražnje. Ukoliko analiza poslovanja ustanovi da neka usluga (proizvod) iz asortimana nema odgovarajuću stopu dobiti postavlja se pitanje da se revidiraju eventualno cene proizvodima i uslugama.

POJAM, NASTANAK I RAZVOJ MARKETINGA

Marketing je kovanica koja u novijoj ekonomskoj terminologiji označava disciplinu i delatnost istraživanja i upoznavanja ponude i tražnje pojedinih roba na tržištu radi poslovne orijentacije preduzeća.Reč marketing anglosaksonskog je porekla i ne može se adekvatno prevesti na naš jezik. Ovaj pojam nastao je od dve engleske reči: market što znači tržište i prefiksa ing, koji se može prevesti na više načina. Marketing upućuje na pojam tržišta, ali je to ipak mnogo širi i kompleksniji fenomen od tržišta.

Takođe, marketing je poslovni proces kojim se nastoji zadovoljiti potreba kupca na najbolji mogući način. Marketing je najbolji način da se ostvari ciljani profit. Marketing ima više značenja: marketing kao ekonomski proces, kao poslovna koncepcija, kao poslovna funkcija, kao naučna disciplina itd. Marketing je veoma širok pojam. Postoje mnogobrojna tumačenja o nastanku marketinga, mada se mnogi slažu da je marketing nastao u Americi početkom dvadesetog veka. Postoje i mišljenja da su koreni marketinga u Japanu, negde oko 1650. godine. Bez obzira na ovakva mišljenja, marketing kao naučna disciplina konstituisan je u Americi pre nego u Evropi.

Evolucija marketinga

Prva predavanja iz oblasti marketinga bila su na temu distribucije robe, što znači da pravo autorstva o marketingu leži u ekonomskoj teoriji. Evolucija marketinga odvijala se u sledećim fazama:

• proizvodna orijentacija,

• prodajna ili komercijalna orijentacija,

• marketing orijentacija i

• kontrola marketinga.

Kod proizvodne orijentacije akcenat je bio na raspoloživosti kvalitetnih sirovina i na blizini izvora energije, a ne na kriterijumu raspoloživih i bliskih, velikih tržišnih područja. Osnovno je bilo što više proizvesti, a o plasmanu se malo razmišljalo.....

SADRŽAJ

1. UVODNA RAZMATRANJA - 2 -
2 POJAM, NASTANAK I RAZVOJ MARKETINGA - 3 -
2.1 Evolucija marketinga - 3 -
2.2 Vrste marketinga - 4 -
2.3 Instrumenti marketing miksa i pristup u njihovom kombinovanju - 5 -
2.4 Prednost marketing koncepcije kao savremene biznis orijentacije - 5 -
2.5 Upotreba (zloupotreba) termina marketing - 6 -
3 CENA - 7 -
3.1 Cena kao instrument marketing miksa - 7 -
4.1 CENA U MARKETING MIKSU - 8 -
4.2 Značaj cene u marketing miksu - 8 -
4.3 Donošenje odluke o cenama - 9 -
4.4 Ciljevi formiranja cena - 10 -
4.5 Faktori koji utiču na odluke o cenama - 11 -
4.5.1 Tražnja kao faktor formiranja cena - 11 -
4.5.2 Troškovi kao faktor formiranja cena - 13 -
4.5.3 Konkurencija kao faktor formiranja cena - 14 -
4.5.4 Ekonomska politika i državna kontrola cena kao faktor politike cena - 16 -
4.6 Uloga grafikona rentabiliteta u procesu donošenja odluka o cenama - 18 -
4.6.5 Promena fiksnih troškova - 18 -
4.6.6 Promena varijabilnih troškova - 19 -
4.6.7 Odnos promene prodajne cene i dobiti - 19 -
4.7 Diferenciranje cene - 19 -
5 TRGOVINSKI MARKETING MIKS - 21 -
5.1 Trgovinski marketing – proces razmene na tržištu trgovinskih posrednika - 21 -
5.2 Asortiman i politika nabavke u trgovinskom marketingu - 21 -
5.3 Politika plasmana i marketing logistika u trgovinskom marketingu - 22 -
5.4 Cena u trgovinskom marketingu - 22 -
5.5 Komuniciranje u trgovinskom marketingu - 23 -
6. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA - 24 -
7. LITERATURA - 25 -
8. Web literatura - 25 -