Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Carinski postupak i incoterms - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Carinski postupak i incoterms (/Thread-carinski-postupak-i-incoterms)


Carinski postupak i incoterms - VS1 - 07-05-2010 08:30 PM

Carinski postupak je skup pravnih normi kojima se određuju radnje i njihovi oblici, a preduzimaju ih određena lica pravni organi u cilju primene
materijalno pravnih pravila kojima je regulisan pravni sistem jedne zemlje. Carinski organi obavljaju nadležne aktivnosti u carinskom postupku koje su u vezi sa prometom robe preko carinske linije.To su mere carinskog nadzora,carinjenje robe i utvrđivanje carinskih delikata i njihovih izvršilaca.

Carinski postupak obuhvata skup pravila kojima se reguliše rad carinskih organa u obavljanju radnji iz njihove nadležnosti i drugih lica u ostvarivanju prava i obaveza.Carinski postupak možemo podeliti na carinski upravni i carinski prekršajni postupak.

Carinski upravni postupak je poseban postupak koji se odnosi na carinsku materiju.Carinskim prekršajnim postupkom se reguliše procedura po kojoj se utvrđuje postojanje carinskih prekršaja,njihovih izvršilaca i njihove odgovornosti.Carinski prekršajni postupak se sprovodi sa ciljem da se primene sankcije protiv izvršilaca carinskih prekršaja.

Incoterms – Pravila tumačenja trgovinskih termina Međunarodne trgovinske komore omogućavaju i olakšavaju razmenu dobara između prodavaca i kupaca, regulisajući ekonomsko-pravne. Najnovija varijanta Incotermsa 2000 prilagođena je savremenoj trgovinskoj praksi, a njihovom se primenom uklanjaju nejasnoće i nesporazumi u međunarodnoj praksi.

U radu se analiziraju pojam, svrha i ciljevi Incotermsa, struktura Incotermsa,
obrazlažu se svi termini i ukazuje na temeljne zaključke na koje izvoznici i uvoznici trebaju obratiti pažnju.

Ovih godina 1953., 1967., 1976., 1980. i 1990. doneseni su najnoviji Incoterms-termini - Incoterms 2000. Stupili su na snagu od 1. januara godine 2000-te. Sadrže 13 klauzula koje su grupisane u četiri osnovne grupe E, F, C i D. Ugovaranjem adekvatnih termina učesnik spoljnotrgovinskoga sastava mogu ubrzati odvijanje procesa razmene u međunarodnj trgovini i tako ostvariti brojne pozitivne koristi.

CARINSKI POSTUPAK U MEĐUNARODNOM ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

Prevoz robe železnicom realizuje se na temelju ugovora koji zaključuju železnica i pošiljalac robe. U cilju sprovođenja mera carinskog nadzora, vozovi po prelasku carinske linije se zaustavljaju na graničnoj železničkoj stanici, na carinskim kolosecima koje određuje železnička stanica u sporazumu sa carinarnicom.
Uredbom o carinskom postupku u železničkom i drumskom saobraćaju, saobraćaju vodenim putevima,vazdusnom i poštanskom saobraćaju i putničkom prometu u delu carinskog postupka i carinskog nadzora u železničkom saobraćaju, istaknuto je da se na pruzi između carinske linije i granične železničke stanice ne smeju zaustavljati vozovi, sem ako je iz bezbednosnih razloga to neophodno učiniti ili pak u slučaju više sile. Ako se voz kojim slučajem zaustavi između carinske linije i granične železničke stanice, ova je dužna da o tome odmah obavesti carinarnicu
Carinski pregled robe i ličnog prtljaga koji putnici sa sobom nose obavlja se kolima u kojima se putnici nalaze. Ako se carinski postupak sa putnicima ne može završiti za vreme redovnog zadržavanja voza u graničnoj železničkoj stanici, carinski postupak se može sprovesti za vreme kretanja voza. Naime,carinarnica utvrđuje brojno stanje kola u sastavu teretnog voza, vrši pregled lokomotive,službenih kola i voznog osoblja. Brojno stanje kola u sastavu teretnog voza granična carinarnica sravnjuje sa spiskom prelaza strane železnice ili sa prevoznim ispravama koje prate robu (tovarni list, ekspresni list, prtljažnica, železnička propratnica i dr.), koje joj predaje granična železnička stanica.
Obaveza granične železničke stanice je da izveštava graničnu železničku carinarnicu o:

- uvođenju vanrednih vozova u međunarodnom saobraćaju, uz naznačenje tačnog vremena njihovog polaska u inostranstvo, odnosno dolaska iz inostranstva. najkasnije 24 sata pre dolaska voza;
- svakom otkazivanju ili kašnjenju redovnih ili vanrednih vozova u međunarodnom saobraćaju dužem od 30 minuta;
- svakom prelasku granice lokomotiva,motormih kola i dresina;
- svakom povećanju broja kola u vozovima u međunarodnom saobraćaju za prevoz putnika preko uobičajenog broja.

Granična železnička stanica je dužna da odmah po dolasku voza iz inostranstva usmeno prijavi voz graničnoj carinarnici. Ona je takođe dužna da graničnoj carinarnici podnese i pismenu ispravu za voz i robu najkasnije za pet časova od dolaska voza. Roba prispela jednim vozom prijavljuje se graničnoj carinarnici jednom ispravom za uvoz i prevoz robe.
Ne može se nastaviti putovanje dok granična carinarnica ne izvrši sve radnje predviđene propisima donesenim na osnovu Carinskog zakona, izuzev ako se carinski postupak sa putnicima ne može obaviti za vreme redovnog zadržavanja u graničnoj železničkoj stanici, dok je železnička stanica dužna da obezbedi prostorije za kontrolu putničkog prometa i sprovođenje drugih mera carinskog nadzora carinarnici.

CARINSKI POSTUPAK U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Roba koja se uvozi drumskim prevoznim sredstvima prijavljuje se graničnoj carinarnici podnošenjem carinske deklaracije za obračun i naplatu obezbeđenja na ime carine i drugih uvoznih dažbina.
Ako se roba upućuje prijemnoj carinarnici drumskim prevoznim sredstvima domaćih preduzeća, na koja se mogu stavljati carinska obeležja, tako da se roba ne može iz njih vaditi ili u njih stavljati bez potvrde tih obeležja, ne podnosi se carinska deklaracija. Na takva vozila carinarnica stavlja carinska obeležja i robu upućuje prijemnoj carinarnici. Ako se usled tehničke neispravnosti vozila ili nekih drugih opravdanih razloga, roba upućena prijemnoj carinarnici u toku puta mora pretovariti, vozač je dužan o tome obavestiti carinarnicu.
Ako je drumsko vozilo, odnosno prenosno sredstvo sa redovnom stranom registracijom kojim na privremeni boravak u Srbiji dolaze srpski i strani državljani,ostavljeno na mestu ili pod okolnostima koje navode na zaključak da je napušteno, carinarnica na čijem je području vozilo nađeno dužna je da o tome obavesti nadležni organ unutrašnjih poslova. Ako je