Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Analiza finansijske situacije i uspesnosti poslovanja preduzeca - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Analiza finansijske situacije i uspesnosti poslovanja preduzeca (/Thread-analiza-finansijske-situacije-i-uspesnosti-poslovanja-preduzeca)


Analiza finansijske situacije i uspesnosti poslovanja preduzeca - Vesnica - 05-05-2010 07:52 PM

Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.

Predmet posmatranja analize je poslovanje privrednih preduzeća. Poslovanje privrednih preduzeća se posmatra sa stanovišta sredstava – kao uslova rada i dobitka – kao rezultata rada i poslovanja, sa osnovnom reprodukcionim procesima, poslovnim funkcijama. Sa stanovišta angažovanja sredstava analizira se: obim i struktura sredstava, finansijska situacija, likvidnost poslovanja, finansijski rezultat i rentabilnost, sa finansijskom analizom sa stanovišta određenih korisnika i obrtanje obrtnih sredstava. To je, u stvari, sadržina finansijske analize. Sa stanovišta svrsishodnog trošenja rada i sredstava analizira se: proizvodnja sa osnovnim uticajnim faktorima – rad, sredstva za rad, i predmeti rada, nabavka, prodaja, troškovi i ekonomičnost poslovanja. To je, u stvari, suština analize osnovnih poslovnih funkcija. Prema tome, osnovni problemi kroz koje se iscrpljuje primenjena analiza poslovanja su: finansijska analiza i analiza osnovnih poslovnih funkcija.

Za ostvarivanje analize poslovanja služe već usvojene metode. Na prvom mestu metoda upoređivanja, raščlanjavanja, uzročnosti i eliminisanja. Tome se dodaju i metode, kao konkretni oblici primene metode upoređivanja, a to su: metoda poslovno-analitičkih pokazatelja, metoda odstupanja i upoređivanja sukcesivnih bilansa stanja i metoda presecanja bilansa stanja.

Cilj finansijske analize usmeren je na saznanje o efikasnosti i uspešnosti rada finansijske funkcije. Finansijska funkcija je, inače, jedna od osnovnih poslovnih funkcija koja prožima sve osnovne poslovne funkcije: kadrovsku, nabavnu, proizvodnu, prodajnu i investicionu. Drugim rečima, cilj finansijske analize je ispitivanje i ocena finansijske ravnoteže preduzeća, kratkoročne i dugoročne, i donošenja zaključaka o finansijskoj situaciji preduzeća, zajedno s likvidnošću i rentabilnošću poslovanja. Otuda je zadatak finansijske funkcije, da pribavlja i angažuje novčana sredstva za potrebe svih faza poslovanja, uz svrsishodno upravljanje njima i težnju vraćanja uvećanih sredstava, ostvarivanjem pozitivnog finansijskog rezultata – dobitka.
Finansijska analiza, kao i analiza poslovanja (po nekima ekonomska analiza, kompleksna analiza) je dinamički proces. To znači, da primat treba da pripada tekućim, operativnim a ne periodičnim analizama. Dinamičke tekuće analize su adekvatniji i bolji osnov poslovnih informacija za ostvarenje uspešnijeg upravljanja i odlučivanja o finansijama preduzeća. Ovo stoga što se te analize čine u toku samih finansijskih procesa, a ne nakon proteklog perioda.

U razmatranju predmeta finansijske analize, preovladava mišljenje da se ona suštinski svodi na analizu finansijske situacije, likvidnosti i finansijskog rezultata, odnosno rentabilnosti poslovanja. Međutim, njena sadržina se razlikuje s obzirom na prilagođavanje zahtevima i potrebama odgovarajućih korisnika, tj. na to da li se radi o finansijskoj analizi za potrebe akcionara, bankara, zaposlenih radnika i drugih. Drugim rečima, to je u stvari, analiza bilansa stanja, bilansa novčanih tokova i bilansa uspeha razmatranjem ostvarenih i projektovanih bilansa.

Pretpostavke finansijske analize

Da bi se analiza bilansa uspešno obavila, potrebno je da se ispune odgovarujuće
a) materijalne i
b) formalne pretpostavke.

a) Materijalne pretpostavke analize bilansa odnose se na obezbeđenje istinitih i objektivnih bilansnih podataka, što se ostvaruje:
1) respektovanjem principa uzročnosti (tolerancije i sigurnosti prilikom bilansiranja i utvrđivanja periodičnih rezultata,
2) eliminisanjem uticaja monetarnih poremećaja (stalnog porasta cena – inflacije i stalnog pada cena – deflacije) na bilans i periodične rezultate i
3) konsolidovanjem bilansa složenih preduzeća (konstituisanih iz dva ili više individualnih preduzeća).

Princip uzročnosti ili korelacije označava težnju da se na svaki obračunski period (npr., na jednu poslovnu godinu) analizira ili raspodeli pripadajući iznos prihoda i rashoda. Princip sigurnosti predstavlja zahtev da se spreči proizvoljnost prilikom bilansiranja i utvrđivanja periodičnog rezultata i sprovodi se opreznim bilansiranjem.

Za potrebe analize bilansa potrebno je iz bilansa stanja i bilansa uspeha eliminisati uticaj inflacije. U tom smislu treba izvršiti homogenizaciju (u smislu konvertovanja u novčane jedinice iste kupovne moći) svih pozicija bilansa stanja i bilansa uspeha. Posle toga podaci iz bilansa bi bili uporedivi i pogodni za finansijsku analizu.

Konsolidovanje bilansa se javlja u slučajevima postojanja tzv. složenih preduzeća. Kod složenih preduzeća bilans stanja i bilans uspeha dobijen sabiranjem pojedinačnih bilansa stanja i bilansa uspeha njegovih udruženih članica (tzv. zbirni bilans stanja i bilans uspeha) je nerealan (uvećan) i neupotrebljiv za finansijsku analizu ako između udruženih članica složenog preduzeća postoje ekonomski odnosi (plasiranje slobodnih novčanih sredstava, međufinasiranje, itd.). Zato je pri sastavljanju bilansa stanja i bilansa uspeha složenog preduzeća, za potrebe finansijske analize, potrebno izvršiti konsolidovanje (prebijanje ili eliminisanje) svih bilansnih pozicija koje su posledica međusobnih ekonomskih odnosa članica složenog preduzeća kao zajedničkog interesa. Prema tome, konsolidovani bilans stanja i bilans uspeha dobijaju se na osnovu zbirnih bilansa stanja i bilansa uspeha složenog preduzeća.

b) Da bi finansijska analiza bila uspešna, svrsishodna i korektna, potrebno je da se ispune i određeni zahtevi formalne prirode. Formalne pretpostavke analize bilansa se odnose na pravilnu klasifikaciju pozicija aktive i pasive u bilansu stanja i pozicija prihoda i rashoda u bilansu uspeha. Pozicije aktive se grupišu prema principu rastuće ili opadajuće likvidnosti (brzina pretvorljivosti u gotovinu). Pozicije pasive se grupišu prema principu (opadajuće ili rastuće) dospelosti (brzina dospelosti obaveze za plaćanje). Korektno pripremljen bilans stanja za finansijsku analizu podrazumeva: 1) suprotstavljanje aktive bilansa grupisane prema principu rastuće likvidnosti pasivi bilansa grupisanoj prema principu opadajuće dospelosti, ili 2) sučeljavanje aktive bilasna grupisane prema principu opadajuće likvidnosti pasivi bilansa grupisanoj prema principu rastuće dospelosti.