Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Cena - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Cena (/Thread-cena)


Cena - Autor1 - 12-04-2010 11:34 PM

SADRŽAJ

UVOD 1
1. Cena kao element marketing miksa 1
2. Izbor stratgije cena 1
3. Određivanje cene sa aspekta potrošača i proizvođača 4
4. Proces određivanja cene i faktori koji utiču na određivanje cene 5
5. Određivanje cene u zavisnosti od ciljeva organizacije 5
6. Izbor metoda određivanja cene 6
6.1. Uticaj tražnje na određivanje cene 6
6.2. Uticaj procene troškova na određivanje cene 8
6.3. Uticaj konkurencije na određivanje cene 8
6.4. Metode određivanja cene 9
7. Izbor konačne cene 10
7.1. Psihološko određivanje cene 10
7.2. Uticaj drugih instrumenata marketing miksa 11
7.3. Politika organizacije u određivanju cene i uticaj na druge strane 11
8. Osnove diferenciranja cene 11
9. Iniciranje promena cene 13
9.2. Reakcije na promene cene 14
9.3. Reakcija na promene cena konkurenata 15
10. Razlika između cenovno i necenovno orijentisane strategije 16
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 17UVOD

Cena treba da služi preduzeću da dosegne svoje ciljeve. Kratkoročno gledano, cena ima najveći uticaj na kratkoročnu profitabilnost. Srednjoročno gledano, postoji indirektna veza između cena i ciljeva poduzeća. Cene utiču na cash flow poduzeća, zalihe, kupce, imidž marke, kvalitet proizvoda, konkurentnost na tržištu, verovatnost vladine regulacije i prepoznavanje od strane potrošača.


1. Cena kao element marketing miksa


U politici cena ogleda se ključni deo marketing koncepta. Ona predstavlja sredstvo za ostvarivanje ciljeva, a ne cilj marketing aktivnosti. Ona uz ostale elemente marketing miksa (proizvod/usluga, distribucija i promocija), doprinosi ostvarivanju strateških ciljeva kompanije. Cena ne bi trebala da se tretira izolovano već da se u poslovnoj politici koristi, pre svega, u kombinaciji sa drugim instrumentima marketing miksa. Cilj marketinga nije najviša moguća cena za proizvode i usluge već cena koja će u kombinaciji sa ostalim instrumentima marketing miksa doprineti ostvarivanju ciljeva poslovanja. U poslovnoj politici preduzeća, cena ima dve uloge. Jedna je da se odnosi na definisanje politike cena kao strategijsku determinantu, a druga je donošenje kratkoročnih odluka kojima se prilagođava marketing miks u zavisnosti od situacije na tržištu.


2. Izbor stratgije cena

Osnovni elementi, odnosno faktori za utvrđivanje cene proizvoda/usluga su:
• poslovni i marketinški ciljevi,
• potražnja,
• troškovi,
• konkukrencija,
• ekonomska politika,
• društvena kontrola cena i dr.
Osnovni metodi formulisanja cena su:
• interni metod (zasnovan na troškovima),
• metod zasnovan na konkurenciji,
• metod zasnovan na potrošačkoj vrednosti (tražnji).
Sledeći korak koji je kritičan element za razvoj strategije cena, je analiza konkurencije i verovatne reakcije konkurencije na cenu proizvoda ili usluga. Nakon toga u određivanju uloge cene u marketing strategiji neophodno je proceniti relevantne proizvodne i marketing troškove, jer troškovi predstavljaju donju granicu ispod koje cena ne bi trebalo da ide. Naredna faza je definisanje ciljeva koji se žele postići cenom, i konačno poslednji korak u strategijskom pristupu formiranja cena jeste razvoj strategije cena i određivanje nivoa cena. Kroz proces formiranja cena preduzeće može postaviti četiri cilja :
• opstanak,
• vođstvo u troškovima,
• vođstvo u kvalitetu,
• maksimiziranje profita.
Prema L. J. Eosenbergu koncizan model sa šest faza procesa strategijskog formiranja cena može biti sasvim koristan za donosioce odluka. Tih šest faza u procesu su:
1. Izbor ciljnih tržišta. Ovo je možda najfundamentalnija marketing odluka - koje će vrste potrošača firma da snabdeva sa svojim proizvodom? Firma se može odlučiti za jedan ili više tržišnih segmenata sa obećavajućim potencijalom prodaje.
2. Izučavanje ponašanja potrošača. Istraživanje tržišta treba da prezentira sliku ciljnog tržišta - njegove motive kupovine, lokaciju, osetljivost na cenu, ranije stavove o preduzeću i grani itd.
3. Identifikovanje konkurencije. Firma treba da sprovede ekstenzivno istraživanje među njenim konkurentima u grani (a takođe i među drugim firmama koje mogu da uđu u granu u budućnosti, jer je najopasniji onaj konkurent koji se još nije pojavio). Koje vrste strategija cene, promocije i ostalih instrumenata marketing miksa koriste ove firme?
4. Određivanje uloge cene u marketing miksu. U ovoj fazi firma želi da proceni broj jedinica koji bi mogao da se proda pri različitim nivoima cena. Ove procene će se formirati tek posle nekog razmišljanja o necenovnim strategijama marketinga, jer firma možda želi procenu cene koja odgovara ovim necenovnim elementima. Još jedan zadatak ove faze je da projektuje konkurentske reakcije drugih firmi na svaku od predloženih strategija formiranja cena.