Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Osnovna kriminalistička načela - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Osnovna kriminalistička načela (/Thread-osnovna-kriminalisti%C4%8Dka-na%C4%8Dela)


Osnovna kriminalistička načela - derrick - 08-03-2014 12:41 AM

Uvod

Kriminalistika izgrađuje osnovne postavke i opšta pravila postupanja, koja bi trebala da posluže za usmeravanje rada subjekata antikriminalne prakse. U drugom procesu praktične primene kriminalistika je izgradila svoja osnovna načela koja služe za usmeravanje rada u svim kriminalističko taktičkim situacijama u postupku otkrivanja i dokazivanja krivičnog dela, kako prilikom primene kriminalističko – taktičkih, kriminalističko – tehničkih, krinialističko – operativnih radnji i mera i radnji i mera kriminalističke metodike, koja sintetizuje i konkretizuje znanja navedenih disciplina u odnosu na razjašnjavanje i dokazivanje pojedinog krivičnog dela, tako i prilikom primene istražnih radnji.

Kao osnovna načela kriminalističkog rada mogu se istaći sledeca načela:
- načelo zakonitosti
- načelo objektivnosti
- načelo brzine i operativnosti
- načelo metodičnosti i planiranja
- načelo kritičnosti i samokritičnosti
- načelo temeljitosti i upornosti
- načelo jedinstvenog rukovođenja
- načelo koordinacije i saradnje
- načelo čuvanja sližbene tajne
- načelo međunarodne saradnje
- načelo humanosti

SADRŽAJ

1. Uvod ........................ 3
2. Načelo zakonitosti ............. 4
3. Načelo objektivnosti ....................... 4
4. Načelo brzine i operativnosti .................. 4
5. Načelo metodičnosti i planiranja ............. 5
6. Načelo kritičnosti i samokritičnosti .......... 5
7. Načelo temeljitiosti i upornosti ...........6
8. Načelo koordinacije i saradnje .............. 6
9. Načelo jedinstvenog rukovođenja ........7
10. Načelo čuvanja službene tajne ............ 7
11. Načelo preventivnog postupanja ....... 7
12. Načelo stručnosti i specijalizacije ..........8
13. Načelo međunarodne saradnje ............. 8
14. Načelo humanosti ......................... 9
15. Zaključak ............................ 10
16. Literatura ..................... 11