Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Preuzimanje robe - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Preuzimanje robe (/Thread-preuzimanje-robe)


Preuzimanje robe - derrick - 06-03-2014 01:40 AM

UVOD

Na strani prodavca je obaveza da prodatu stvar preda kupcu tako da ovaj stekne pravo raspolaganja odnosno pravo svojine, kao i da mu garantuje da stvar ima odogovarajuća materijalna i pravna svojstva. To su:
1. obaveza predaje stvari,
2. obaveza zaštite u slučaju materijalnih i pravnih nedostataka.

Osnovna obaveza prodavca, koja proizilazi već iz samog pojma kupoprodaje, je da izvrši predaju prodate stvari, ali tak da kupac stekne pravo raspolaganja, odnosno pravo svojine. Međutim, pored prava raspolaganja i prava svojine, kupoprodajom se može steći i neko drugo pravo (npr. tražbeno), u kom slučaju se prodavac obavezuje da kupcu pribavi prodato pravo, a kad vršenje toga prava zahteva držanje stvari, da mu i preda stvar.

SADRŽAJ:

1 Uvod - 2 -
1.1 Pojam predaje robe - 3 -
1.2 Način predaje robe - 3 -
1.3 Vreme i mesto predaje - 4 -
1.4 Rizik slučajne propasti stvari - 6 -
1.5 Obaveze kupca - 6 -
1.6 Obaveza preuzimanja stvari - 8 -
1.7 Posebne vrste kupoprodaje - 8 -
1.8 Isporuka robe - 12 -
1.9 Preuzimanje robe - 13 -
1.9.1 Robna dokumentacija u vezi sa preuzimanjem robe - 13 -
1.9.2 Plaćanje robe - 16 -
1.9.3 Mesto plaćanje - 16 -
1.9.4 Rok plaćanja - 17 -
1.9.5 Način plaćanja - 17 -
ZAKLJUČAK - 18 -
LITERATURA - 19 -