Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Obuka i usavršavanje zaposlenih - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Obuka i usavršavanje zaposlenih (/Thread-obuka-i-usavr%C5%A1avanje-zaposlenih)


Obuka i usavršavanje zaposlenih - derrick - 26-02-2014 12:03 AM

UVOD

2 SADRŽAJ TEME

Tema ovog seminarskog rada je obuka i usavršavanje zaposlenih. U radu će biti reči o razlozima potrebe i samom značaju obrazovanja i obuke zaposlenih u organizaciji. Radi potpunijeg objašnjenja pomenutog segmenta u menadžmentu Ijudskih resursa akcenat rada će biti stavljen na načine planiranja unapređivanja obrazovanja i obuke zaposlenih, te usmeravanju novih kadrova, tehnikama i metodama obuke, kao i tradicionalnom obučavanju i obrazovanju i današnjem, savremenom konceptu obrazovanja u funkciji kvaliteta organizovanja.

3 KLJUČNE REČI

• Obuka i usavršavanje zaposlenih
• Tehnike i metode obuke
• Koncepti obrazovanja

Razumevanje pojave obuke (novo)zaposlenih i razvoj zahteva, pre svega, predstavlja zapravo razumevanje za sve promene koje se dešavaju kao rezutat učenja. Kada govorimo o obuci zaposlenih, onda govorimo ne samo o invidivualnoj obuci već i o grupnoj edukaciji i razvoju koje ima za cilj da koristi kako organizaciji, tako i samim kadrovima u implementiranju određene poslovne misije.
Da bi jedna kompanija sačuvala svoju tržišnu poziciju i povećala konkurentsku prednost, ona mora da bude u stanju da stvori nova znanja, a ne da se samo oslanja na korišćenje postojećih. Stoga, kontinuirana obuka ima značajnu ulogu u razvoju individualnih i organizacionih performansi.

Sadržaj

1 UVOD 3
2 SADRŽAJ TEME 3
3 KLJUČNE REČI 3
4 DEFINICIJA OSNOVNIH POJMOVA 4
5 RAZLOZI POTREBE ZA OBRAZOVANJEM I OBUČAVANJEM 4
6 PLAN UNAPREĐIVANJA OBRAZOVANJA I PLAN OBUČAVANJA 1
6.1 ANALIZA POTREBA ZA OBUKOM I EDUKOVANJEM 1
6.2 ANALIZA ZADATAKA 1
6.3 ANALIZA RADNOG UČINKA 2
6.4 POSTAVLJANJE CILJEVA OBUKE I PROŠIRIVANJE ZNANJA 2
7 SISTEMI PROGRAMA OBUČAVANJA I OBRAZOVANJA U PREDUZEĆU 2
8 USMERAVANJE NOVIH KADROVA 2
9 TEHNIKE I METODE OBUKE 3
9.1 OBUKA NA RADNOM MESTU 3
9.2 OBUKA VAN RADNOG MESTA 3
9.3 KOMBINOVANA OBUKA 3
9.4 NEFORMALNO UČENJE 3
9.5 OBUKA „ŠEGRTA" 3
9.6 SIMULIRANA OBUKA 4
9.7 OBUKA U POSEBNE SVRHE 4
10 TRADICIONALNI PRISTUP OBUČAVANJU I OBRAZOVANJU 4
10.1 TRADICIONALNI ČETVOROSTEPENI MODEL OBUKE OBUHVATA 4
11 SAVREMENI KONCEPTI OBRAZOVANJA U FUNKCIJI KVALITETA 5
12 KARAKTERISTIKE SAVREMENOG KONCEPTA OBRAZOVANJA 5
12.1 KONCEPT OBRAZOVANJA „PO MERI PREDUZEĆA" 5
13 UTVRĐIVANJE POTREBA ZA OBRAZOVANJEM 5
13.1 KONCEPT „ORGANIZACIJE KOJA UČI" (OKU) 6
13.2 NEGATIVNE POSLEDICE LOŠE OBUKE U SAVREMENIM KONCEPTIMA OBRAZOVANJA 7
14 MERENJE USPEHA, NJEGOVA KONTROLA I UPRAVLJANJE 8
14.1 MERE I PROCENE EFEKATA OBRAZOVANJA 8
14.2 INSTRUMENTI I MERE KONTROLE OBRAZOVANJA 8
15 OBUKA MENADŽERA 8
15.1 Metode obuke menadžera 9
16 PRIMERI OBUČAVANJA U VELIKIM SVETSKIM KOMPANIJAMA 10
17 ZAKLJUČAK 11
18 LITERATURA 12
KORIŠĆENI INTERNET SADRŽAJI 12