Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Radna snaga - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Radna snaga (/Thread-radna-snaga)


Radna snaga - derrick - 24-02-2014 04:21 PM

UVOD

Obezbeđivanje kvaliteta je prva faza u procesu razvijanja totalnog upravljanja kvalitetom, pod kojim se podrazumeva upravljanje svim direktnim i indirektnim činiocima koji deluju na izlazne elemente poslovnog sistema: proizvode i usluge. Koncept totalnog upravljanja kvalitetom u preduzeću podrazumeva stvaranje sistema kvaliteta, kao jednog od podsistema poslovnog sistema, u okviru koga se upravlja kvalitetom proizvoda i usluga, i to od ideje do korišćenja, odnosno trošenja ili realizacije, zavisno od toga da li je u pitanju proizvod ili usluga.

Sistem kvaliteta čine organizaciona struktura nadležnosti, odgovornosti, postupci, procesi i sredstva za sprovođenje upravljanja kvalitetom. Isti termin se upotrebljava i za skup ulazno-izlaznih veličina koje se posmatraju preko kvaliteta kao njihovih atributa i koje se preko kvaliteta procesa rada transformišu u željene izlaze, odnosno kvalitet proizvoda i kvalitet usluga.

Sadržaj :

UVOD 1
1.1 Radna snaga 2
ZAKLJUČAK 5
LITERATURA 6