Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Utvrđivanje strateške vizije, poslovne misije i ciljeva - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Utvrđivanje strateške vizije, poslovne misije i ciljeva (/Thread-utvr%C4%91ivanje-strate%C5%A1ke-vizije-poslovne-misije-i-ciljeva)


Utvrđivanje strateške vizije, poslovne misije i ciljeva - derrick - 24-02-2014 04:00 PM

Uvod

Pojam strategija pozajmljen je iz vojne nauke i veštine, koreni reči su u grčkom jeziku: strategos znači general, stratos armija, agein znači voditi. Koreni taktike: taktikos znači spremnost za postrojavanje, takto naređivanja. Tako u vojnom značenju strategija odlučuje šta treba da se uradi, a taktika govori o pojedinačnim ciljevima koji treba da se ostvare. Strategija je primena odabranih načina ostvarenja ciljeva u okolnostima koje se menjaju. Taktika treba da obezbedi uspeh u datim konkretnim okolnostima.

Strategija je racionalno reagovanje preduzeća na događaje u sredini u kojoj radi. Polazeći od ciljeva ona omogućava da se izaberu najbolji mogući načini reagovanja u datoj situaciji, na osnovu ocene dosadašnjeg razvoja i predviđanja budućeg toka događaja. Strategija je potrebna kada preduzeće ima nameru da nešto menja u svojoj aktivnosti, ili način na koji obavlja svoju aktivnost. Strategije se formulišu prema potrebi za ostvarenje određenog cilja.

Sadržaj:

Uvod..........................3
1. Pojam i značaj vizije preduzeća 4
1.1. Utvrđivanje vizije preduzeća 5
2. Pojam i značaj misije preduzeća 7
2.1. Misija određenog posla i kompanije 8
2.2. 7 razloga zašto misija služi kompaniji 9
3. Pojam i značaj ciljeva 10
3.1. Formulisani ciljevi i proces izbora cilja 11
3.2. Izbor dugoročnih ciljeva i glavnih strategija 11
3.3. Redosled odabira ciljeva i strategije 12
Zaključak ...........................13
Literatura...............14