Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Vrste i uloga strategijskih i operativnih performansi u savremenom preduzeću - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Vrste i uloga strategijskih i operativnih performansi u savremenom preduzeću (/Thread-vrste-i-uloga-strategijskih-i-operativnih-performansi-u-savremenom-preduze%C4%87u)


Vrste i uloga strategijskih i operativnih performansi u savremenom preduzeću - derrick - 24-02-2014 03:58 PM

UVOD

Da bi jedno preduzece uspešno poslovalo u današnjim uslovima neophodno je da kvalitetno implementira (primeni) strategiju. U tu svrhu planiranje delimo na : Strategiski menadžment i Operativni menadžment. Dok se strategiski menadžment bavi kreiranjem strategiske pozicije koja obezbeduje budući životni vek preduzeća, uspostavljanjem odnosa organizacije i njeno okruženje, operativni menadžment se bavi iskorišcavanjem trenutne strategiske pozicije za ostvarenje operativnih ciljeva preduzeća.

U poslovnim preduzećima strategiski menadžer se kontinuirano brine kako o profitnim potencijalima , a operativni menadžer se brine kako da pretvori potencijal u stvarni profit. Pristupanje planiranju ima za pretpostavku postojanje odgovarajućeg cilja. Delatnosti menadžera na duži rok i operativno, gube svaki smisao ako nisu jasni ciljevi koje treba ostvariti. Isto tako bez adekvatnog planiranja aktivnosti koje treba obaviti, radi ostvarenja ciljeva, delatnosti menadžera predstavlja skup improvizacija koje mogu, ali malo verovatno, da dovedu do postizanja cilja.

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 STRATEGIJSKE PERFOMANSE - 3 -
2.1 Vizija preduzeća - 3 -
2.2 Misija preduzeća - 3 -
2.3 Strateški ciljevi preduzeća - 5 -
3 OPERATIVNE PEREFOMANSE - 6 -
3.1 Operacionalizacija strategije - 6 -
3.1.1 Priroda operativnog planiranja - 7 -
3.1.2 Kratkoročno i srednjoročno planiranje - 7 -
4 ZAKLJUČAK - 9 -
5 LITERATURA - 10 -
6 WEB LITERATURA - 10 -