Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Događaji posle hladnog rata u Srbiji i put Srbije ka Evropskoj Uniji - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Istorija (/Forum-istorija)
+---- Tema: Događaji posle hladnog rata u Srbiji i put Srbije ka Evropskoj Uniji (/Thread-doga%C4%91aji-posle-hladnog-rata-u-srbiji-i-put-srbije-ka-evropskoj-uniji)


Događaji posle hladnog rata u Srbiji i put Srbije ka Evropskoj Uniji - derrick - 09-02-2014 01:03 AM

UVOD

Rušenje Berlinskog zida pokrenulo je lavinu promena koje su drastično promenile sliku savremenog sveta. Pad „gvozdene zavese“ vodio je ne samo ponovnom ujedinjenju Nemačke, već i konačnom krahu komunizma, završetku Hladnog rata i jačanju novih evroatlantskih integracija. Na zgarištu bivšeg Sovjetskog Saveza, Čehoslovačke i SFR Jugoslavije formirane su nove države na tlu Srednje i Istočne Evrope koje su, zbacivši sa sebe tešku odoru komunizma, krenule putem političko-ekonomske tranzicije ka demokratiji.

Međutim, dvadesetogodišnje iskustvo demokratizacije pokazuje da odbacivanje isključive ideologije, autoritativne države i autoritarnog političkog režima, odnosno pokušaji uspostavljanja demokratskih vrednosti, nisu označili nužno kraj autoritarnosti i autoritarnih odnosa u većini bivših komunističkih društava. Sama priroda tranzicije kao spone između starog i novog poretka uslovila je da, paralelno sa procesima demokratizacije, opstaju neki elementi nekadašnje autoritarnosti. Međutim, pokazuje se da tranzicija traži i nove, prelazne oblike autoritarnih odnosa, kao i da „demokratske revolucije“ imaju svoja sopstvena ishodišta autoritarne društvene svesti. Na prostoru raspadajuće jugoslovenske države društveno-političke promene 1990-ih godina poprimile su protivrečan karakter paralelnih procesa uspostavljenja osnovnih normativnih i institucionalnih elemenata zapadne demokratije i nasilne etnizacije.

Sadržaj:

1 UVOD 3
2 Srbija nakon Hladnog rata 4
3 Transformacija kapitala - privatizacija i korupcija 9
4 Izazovi u evropskim integracijama – problem Kosova 10
5 ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 14