Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Etički pogled na eutanaziju - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Etika (/Forum-etika)
+---- Tema: Etički pogled na eutanaziju (/Thread-eti%C4%8Dki-pogled-na-eutanaziju)


Etički pogled na eutanaziju - derrick - 30-08-2013 09:34 PM

Uvod

Eutanazija potiče od grčke reči euthnasija i znači lako i brzo umiranje, gašenje života bez samrtnih bolova, ublažavanje smrti time što se bolesniku daju narkotična sredstva koja lekar sme da ponudi samo da bi ublažio umiranje a nikako da bi ga ubrzao.

Međutim, ova definicija ne odgovara današnjem tumačenju pojma eutanazija, koji se u pravu i zakonodavstvu upotrebljava. Danas ona označava namerno prekidanje života, smrt iz samilosti da se odstrane poslednje patnje. Ublažavanje patnje sve do časa prirodne smrti, koliko god se daleko išlo, ne naziva se eutanazijom. Kod eutanazije reč je o namernom prekidanju, skraćivanju života da bi se bolesniku odstranile patnje.

Po drugom, analognom tumačenju, "ubistvo po pristanku, poznatije pod imenom eutanazija, predstavlja veštačko izazivanje blage smrti kod neizlečivih bolesnika, odnosno namerno skraćenje života da bi se bolesniku skratile patnje. Kao takvo, ovo tzv. ubistvo iz sažaljenja, predstavlja istovremeno psihološki, pravni, etički i filozofski problem".

Sadržaj

Apstrakt 2
Ključne reči 2
Uvod 2
Diskusija 3
Rezultati 4
Zaključak 5
Literatura 6