Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Dječiji crtež kao indikator razvoja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Dječiji crtež kao indikator razvoja (/Thread-dje%C4%8Diji-crte%C5%BE-kao-indikator-razvoja)


Dječiji crtež kao indikator razvoja - derrick - 22-01-2013 11:36 PM

РАЗВОЈНА ФУНКЦИЈА ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА

Развојну функцију ликовног стваралаштва потребно је размотрити из аспекта задовољавања многобројних развојних потреба дјетета и унапређивања способности у свим доменима развоја. Таква општа функција ликовног изражавања и стварања произилази из самог карактера ликовних активности које представљају сложен чин који ангажује најразноврсније дјечије способности и обухвата личност дјетета у цјелини.

Руковањем ликовним материјалима у процесу ликовног изражавања дијете активно учествује у низу комплексних активности, које подразумијевају стицање чулног искуства, изражавање и изграђивање емоционалног и интелектуалног става према тако стеченом искуству. Осим тога, оно природним путем, на њему примјерен начин, развија и усавршава мишићну спретност и стиче вјештину у руковању прибором, материјалима и алатима за рад. Према томе, у процесу ликовног изражавања ангажују се различите дјечије способности које се самим тим развијају, као што су запажања, уочавања, одабирања и задржавања података у свијести, способности визуелног памћења, поређење и прерађивање чулних утисака, њиховог комбиновања у нове цјелине.

САДРЖАЈ

РАЗВОЈНА ФУНКЦИЈА ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА.............3
Стицање чулног искуства и развој опажања..........4
Развој моторике...............................6
Развој интелектуалних фукција и стваралачких способности.........7
Социјални и емоционали развој и његовање смисла за лијепо........9
ДЈЕЧИЈИ ЦРТЕЖ.............................11
ЕМПИРИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА ДЈЕЧИЈЕГ ЦРТЕЖА..........13
СТУПЊЕВИ РАЗВОЈА ДЈЕЧИЈЕГ ЦРТАЊА....................17
Ступањ шкрабања (шарања)................................18
Ступањ симболичког цртања (схематски цртеж)..........19
Реалистичко изражавање.......................22
СПЕЦИФИЧНОСТ ДЈЕЧИЈЕГ ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА.... 24
ТЕМАТИКА ДЈЕЧИЈЕГ ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА............26
ИНДИВИДУАЛНИ И ЛОГИЧНИ СТИЛ.............28
ТАЛЕНТОВАНА ДЈЕЦА......................29
ПРЕЦРТАВАЊЕ........................................30
УЛОГА ОДРАСЛИХ У ПОДСТИЦАЊУ ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА..................................31.
ЗАКЉУЧАК......................................34
ЛИТЕРАТУРА........................35