Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Edukacija predškolske dece o biljnom i životinjskom svetu - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Edukacija predškolske dece o biljnom i životinjskom svetu (/Thread-edukacija-pred%C5%A1kolske-dece-o-biljnom-i-%C5%BEivotinjskom-svetu)


Edukacija predškolske dece o biljnom i životinjskom svetu - derrick - 22-01-2013 11:33 PM

UVOD

Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja treba da je tako koncipiran da priprema dete za savladavanje nastavnih sadržaja koji su vezani za ekološke probleme. Na samom početku obrazovanja, jedan deo nastavnih aktivnosti treba organizovati kroz igru, kako bi se prevazišao otpor prema učenju novih pojmova. Otpor nije usmeren na nastavne sadržaje, već na načine i oblike njihovog prezentovanja. Imajući u vidu uzrasne karakteristike šestogodišnjaka i sedmogodišnjaka (radoznalost, nedovršena interiorizacija praktičnih radnji, potreba za samostalnošću, izražena emocionalnost ), kao i dečiju potrebu da su stalno u pokretu, aktivna, da ispituju i istražuju, odlučuju i gospodare situacijom, od značaja je razmotriti mogućnost korišćenja igre kao nastavne metode u razvoju ekološke svesti kod dece predšklskog uzrasta. To podrazumeva i sistematsku evaluaciju primene igara u nastavi.

Raznovrsne su mogućnosti primene igara u nastavnim aktivnostima. Organizuju se igre zvucima, gestovima, pokretom, zatim igre dramatizacije i konstruktorske aktivnosti. Naravno, danas se sve više naglašava značaj primene kompjuterskih igara u obrazovnom procesu . Igra, kao stvaralačka aktivnost, pruža deci mogućnosti da slobodno manipulišu predmetima, koristeći pri tome svoja prethodna iskustva. Po prirodi radoznala, deca u igri istražuju okruženje i sopstvene mogućnosti. Različitim didaktičkim materijalima vasptač podstiče decu na aktivnost i usmerava njihovu pažnju.

Sadržaj

UVOD 4
1.1 Edukacija predškolske dece o biljnom i životinjskom svetu 8
1.2 Edukacija predškolske dece o biljnom i životinjskom svetu na praktičnom primeru 10
1.2.1 Plan akcije 11
1.2.2 Evaluacija 12
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15