Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Muzičko pamćenje kod dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta-razvoj - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Muzičko pamćenje kod dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta-razvoj (/Thread-muzi%C4%8Dko-pam%C4%87enje-kod-dece-pred%C5%A1kolskog-i-osnovno%C5%A1kolskog-uzrasta-razvoj)


Muzičko pamćenje kod dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta-razvoj - derrick - 22-01-2013 11:17 PM


УВОД


Музика је део свакодневице савременог човека. Она има важну и незамењиву улогу у нашем животу. У раном детињтву музика може да умири и утеши узнемирено дете. Музика утиче на људе; доприноси развоју емоција, подстиче људску машту. Колико ће музика значити појединцу зависи од тога колико је сшреман да се препусти њеном непосредном деловању и посвети трагању за непознатим у њеном особеном говору. Сигурно је, такође, и то да је зближавање човека и музике искреније и дубље када се први доживљаји и искуства стекну у најранијој младости.

Музика је разноврсна у изразу, њу одликује непосредност и снага деловања. И деца, али и одрасли је радо слушају, радо певуше, радо свирају, ако су у прилици. Основна средства музичког израза су: ритам, мелодија, хармонија, тонске боје, динамика, темпо. Људска машта је, разигравајући се у свакој од наведених оеобеноети појединачно, преплићући их у безброј варијанти, остварила невероватно богат свет музичких боја и облика, отварајући, сваким новим решењем, још неиспитане могућности за даља трагања и стварање.

Основе које подстичу радозналост и љубав према музици стичу се у раном детињтву. Нека истраживања су показала, да деца која дуже бораве у вртићу имају већи ниво музичких способности у каснијем животу. Зато предшколско васпитање и образовање има значајну улогу у васпитавању и образовању детета и развоју свих, па и музичких способнсти. Предшколски период је припрема за што лакше укључивање детета у школски систем, али основа за даљег образовања у различитим подручјима, па тако и музичког образовања.
Рад на музичкој едукацији деце предшколког и основношколског узраста није лак посао. Напротив стицање основних музичких знања и развој музичких способности је сложен посао за сваког музичког педагога. Он се састоји од неколико области које морају бити у складу једна са другом: певање, слушање музике, извођење музике, дечије игре. У свим сегментима рада, од изузетне важности је познавање развоја дечијих чула и развоја мишљења и памћења, како општег тако и ужег – музичког памћења.

С А Д Р Ж А Ј

УВОД 3
1. Музички развој деце од рођења до поласка у школу 4
1.1 Развој перцепције 6
1.1.1 Развој слуха 7
1.1.2 Развој вида 8
1.1.3 Однос између слуха и вида 8
1.2 Развој пажње 9
2. Музичко памћење 10
2.1 Развој памћења код деце 10
2.2 Фактори развоја музичког памћења 12
2.3 Значај музичког памћења 14
2.4 Технике развоја музичког памћења 15
ЗАКЉУЧАК 18
ЛИТЕРАТУРА 19