Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
carinski sistem - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: carinski sistem (/Thread-carinski-sistem)


carinski sistem - alexandra 89 - 12-12-2009 01:38 PM

. POSLOVANJE I KOMUNIKACIJE U CARINSKOM SISTEMU

Poslovanje svake savremene organizacije je danas nerazdvojno povezano sa komunikacijama. Samo svakidašnje funkcionisanje organizacije je bukvalno uslovljeno od strane efikasnog funkcionisanja komunikacionog i informacionog sistema. Carinski, kao i svi ostali sistwmi, naime, mora neprestano da razmenjuje podatke sa okolinom da bi moglo da opstane.
Informacije (podaci) o tržištu, novim proizvodima, ostalim granskim organizacijama i organizacionim jedinicama stižu preko različitih komunikacionih kanala. Obrada tih podataka i priprema esencijalnih, obrađenih podataka u što kraćem vremenskom intervalu za potrebe upravljača je zadatak informacionog sistema. Oblik generisanog izveštaja od strane informacionog sistema mora biti prilagoden grupi korisnika kome je on namenjen. Takav informacioni sistem naziva se upravljački, ili sistem upravljanja. Sistem upravljanja na osnovu obrađenih informacija proizvodi signale upravljanja i preko sistema veza šalje ih sistemu izvršenja ostvarujući na taj način upravljačka dejstva.
SISTEM UPRAVLJANJA
SISTEM VEZA
SISTEM IZVRŠENJA
Rad komunikacionog sistema u celini se ne može zamisliti bez računara, odnosno računarske tehnike. Osnovne funkcije u klasičnoj i bežičnoj telefoniji realizuju računari: uspostavljanje veze, evidencije poziva, obračun telefonskih i raznih ostalih usluga, itd. Funkcionisanjem manjih mreža računara na istoj geografskoj lokaciji (LAN), srednjih mreža računara postavljenih na bliskim geografskim lokacijama (Intranet), kao i velikih mreža računara (WAN) kao što je Inernet upravljaju takođe računari.
Razvoj komunikacija, znači, zavisi i od razvojnog nivoa računarske tehnike. Kao konkretni rezultati čisto komunikacionog razvoja mogu se naznačiti samo sledeća tri: digitalizacija mreža, bežični prenos podataka i prenos podataka pomoću širokog spektra. Prve dve sfere su poznate, a za treću treba samo malo objašnjenja: pomoću širokog spektra se realizuje brži prenos velike količine podataka. Prenos zvuka, slike, animacije i filmova se vrši na ovaj način.
Sve ostalo je zajednički razvoj komunikacije i računarske tehnike: primanje i slanje poruka sa računara, mobilnog računara ili mobilnog telefona (E-mail), EDI – razmena poslovnih informacija direktno između računarskih sistema bez tvrde kopije tj. papira, WWW, Gopher ili WAP aplikacija na mobilnim telefonima, interaktivna razmena podataka: IRC, prenos glasa i slike preko Interneta u okviru telekonferencije, kao i druge mogućnosti kao Telnet, Finger, Ping itd.
Za zadovoljavanje pojedinačnih zahteva korisnika je razvijeno više različitih tipova usluga kao što su teleshopping, teleteaching, teleworking, telecooperation, e-business, e-banking, ehospital itd. Broj razvijenih mrežnih i Internet aplikacija je iz dana u dan veći. Bez ovih vidova prenosa podataka poslovanje je danas nezamislivo.
Aplikacije koje se razvijaju u okviru gore navedenih usluga su delimično specifične, zbog prikaza rezultata obrade na Internetu, a većim delom su klasične, jer obrada je ista bez obzira na način prikazivanja rezultata. Razvoj aplikacije, odnosno informacionog sistema, a narocito onaj deo pre realizacije (programiranja) ne treba da pretrpi nikakve izmene iako se usluga (obrada, informacioni sistem) pripremi kao Web aplikacija.


3. CARINSKI SISTEM
Carinski sistem je deo određenog sistema, podsistem u okviru šireg sistemskog okruženja. Funkcionisanje podsistema kao samostalnog dela je povezano ostvarivanjem ciljeva definisanih ukupnim sistemom, u kome se manifestuju zakonitosti razvoja domaćeg tržišta. Polazeći od toga, carinski sistem predstavlja dijalektičko jedinstvo određenih naučno utvrđenih saznanja o osnovnim delovima i institutima (npr. carinska roba, carinska vrednost, carinsko područje…), i određenog broja instrumenata kojima se konkretno ostvaruju njegovi ciljevi (carina, prelevmani, ramplasman i sl.).
Carinski sistem, kao podsistem šireg sistema međunarodnih ekonomskih odnosa, svoju funkciju ostvaruje u skladu sa interesima i ciljevima šireg sistema određene zemlje. Sistem međunarodnih ekonomskih odnosa ostvaruje definisane ciljeve uzajamno povezanim i međusobno uslovljenim funkcionisanjem, pored carinskog, još i spoljnotrgovinskog, deviznog i kreditno-monetarnog sistema. Posmatrano kompleksnije, ovi sistemi su integralni delovi šireg privrednog sistema, a ovaj kao podsistem ukupnog sistema društveno ekonomskog razvoja jedne zemlje.
Konačno, carinski sistem predstavlja naučnu disciplinu čiji je zadatak da teorijski otkrije i utvrdi, definiše i razradi institute i instumente carinske zaštite nacionalne privrede u robnoj razmeni sa inostranstvom, u uslovima delovanja zakonitosti tržišne privrede. Da bi ostvarilo svoju funkciju, carinski sistem, kao naučna disciplina, koristi saznanja i drugih ekonomskih nauka (npr. teorija međunarodnih ekonomskih odnosa, spoljno-trgovinski sistem, devizni sistem, međunarodne finansije i dr.). Pored toga, carinski sistem koristi i znanja iz drugih oblasti, pre svega iz oblasti pravnih nauka, tehničkih i drugih naučnih disciplina.
Carinski sistem je segment pravnog sistema jedne zemlje. Kao integralni deo privrednog sistema uopšte, on definiše pravila po kojima se moraju vladati domaća pravna i fizička lica koja uspostavljaju ekonomske odnose sa inostranstvom u oblasti carinske zaštite domaće proizvodnje. Carinski sistem, kao integralni deo privrednog sistema jedne zemlje, mora da bude usaglašen sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim sistemskim rešenjima u drugim podsistemima: spoljnotrgovinskom, deviznom, poreskom, monetarnom, sistemu cena i dr.
Carinski sistem se zasniva na carinskom suverenitetu kao neprikosnovenom pravu jedne samostalne, suverene države. Njeno je autonomno pravo da reguliše sistem carinske zaštite domaćeg ekonomskog prostora. Svoj suverenitet država ostvaruje donošenjem određenih zakona i propisa iz oblasti carinskog sistema kao formalno pravne akte koji se moraju sprovoditi po ceni preduzimanja i represivnih mera od strane države.


lektira, studentski, poslovna, megatrend, diplomski radovi , magistarski radovi, maturalni radovi, diplomski rad, eseji, maturski radovi, seminarski radovi, diplomski radovi, master radovi, magistarski radovi, domaci radovi, domaci zadaci, projekti, maturalni, maturalne radnje, seminarski, maturski, diplomski, ekonomija, ekonomski, pravo, prava, menadzment, marketing, instalacija, tutorijal, tutorijali, tutorial, baze, baza, sistemi, informatika, ekonomika preduzeca, analiza, racunovodstvo, bankarstvo, osiguranje, spoljnotrgovinsko poslovanje, poreski sistem, politika, inteligencija, psihologija, sociologija, geografija, etika, kultura, fizika, seminarski rad, maturski rad uticaj religije na kulturu ilijada i odiseja lektira može li malo preduzeće imati monopolni položaj na tržištu ekonomija i pravo novac osnove menadzmenta knjiga srbija upravljanje promotivnim aktivnostima na primeru preduzeća hamlet zakljucak lik sonje iz lektire ujka vanja sonja lik iz ujka vanje nagradna igra