Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Akcionarsko drustvo - bankarstvo - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Bankarstvo (/Forum-bankarstvo)
+---- Tema: Akcionarsko drustvo - bankarstvo (/Thread-akcionarsko-drustvo-bankarstvo)


Akcionarsko drustvo - bankarstvo - mat.dipl5 - 09-09-2010 04:43 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


1. Pojam akcionarskog društva


Akcionarsko drušvo je privredno drušvo, koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica u svojstvu akcionara. Osnovni kapital pribavlja se izdavanjem i prodajom akcija. Akcije imaju određenu nominalnu vrednost. Zbir nominalnih vrednosti svih akcija čini osnovni kapital akcionarskog društva.
Akcionarska društa su se razvila u XIX veku, kada su počela i zakonaski da se uređuju. Prvo su se razvila u Italiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, zatim i drugim zemljama.Za preteču savremenih akcionarskih društva smatra se Banco di S. Giorgio, osnovano u Đenovi 1407. godine. Međutim, prvi početak akcionarskog društva predstavljaju velike prekomorske kolonijalne kompanije, osnovane početkom XVII veka.Prvo akcionarsko društvo u Srbiji osnovano je 1869. godine. To je bila "Prva Srpska Banka". Akcionaraka društva su najvažniji oblik privrednih društva sa stanovišta pribavljanja kapitala. Postoji mogućnost koncentracije kapitala u društvu iz brojnoh manjih izvora, od akcionara.Akcionarsko društvo ima svoju imovinu, koja je odvojena od imovine akcionara. Akcionari kupuju od akcionarskog društva akcije koje je to društvo izdalo, unoseći tako u društvo svoje uloge. Ulozi mogu biti: u novcu, u svarima i pravima izraženim u novčanoj vrednosti, ali ne i u radu i uslugama društvu, bilo da su izvršene ili buduće. Izuzetno, novčani ulog može biti u izvršnom radu i uslugama za društvo, ako je reč o posebnom obliku i to zatvorenom akcionarskom društvu, i ako je određeno osnivčkom aktom.Akcionarsko društvo za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom. Akcionari ne odgovaraju za obaveze akcionarskog društva. Oni su samo dužni da unesu svoj ulog kojim su kupili akcije.U ekonomskom pogledu, akcionarsko društvo je najznačajniji tip trgovačkog društva, koje je po svoj organizaciji i obliku podesno za formiranje i koncentraciju kapitala, pa je po tom osnovu i glavni oblik multinacionalnih kompanija i structure međunarodnih holdinga.

2. Organizacija akcionarskog društva


Akcionarsko društvo ima sledeće organe: skupštinu akcionara, upravni odbor, nadzorni odbor, direktora.Sve glavne odluke donosi skupština akcionara. U njoj su svi akcionari zastupljeni srazmerno broju običnih akcija koji poseduju. Pravilo je da jedna akcija nosi jedan glas u skupštini.
Iz tehničkih razloga, akcionare na sednicama zastupaju njihovi predstavnici u skupštini. Upravni odbor je odgovoran za sprovođenje odluka skupštine. Njega imenuje skupština akcionara.Direktor zastupa društvo u javnosti i odgovoran je akcionarima za stanje njihove imovine. On je glavni izvršni organ koji se svakodnevno stara o ciljevima preduzeća formulisanim na skupštini akcionara.Nadzorni odbor se stara o zakonitosti poslovanja akcionarskog društva. On predstavlja instrument kontrole upravnog odbora i direktora.Značajnu kontrolnu ulogu igra eksterna revizija. Odvajanjem funkcije vlasnika od upravljača pojavila se nesigurnost vlasnika u pogledu poštenog upravljanja njegovom imovinom. Zbog toga se vlasnici koriste eksternom revizijom kao mehanizmom disciplinovanja direktora.
Eksterni revizori su nezavisne firme i pojedinci koji za račun vlasnika vrše verifikaciju poslovnih knjiga i utvrđuju verodostojnost izveštaja kojima direktori polažu račun akcionarima.

Sadržaj:

1.Pojam akcionarskog društva
2.Organizacija akcionarskog društva
3.Nastanak i karaktersistike akcionarskog društva u Jugoslaviji
4.Podela akcinarskih društva
Osnivačka skupšina akcionarskog društva
Delokrug osnivačke skupštine
5. Akcije i druge hartije od vrednosti
5.1 Karakteristike akcija
5.2 Akcijski kapital
5.3 Vrste i klase akcija
5.4 Vrednost akcija
5.4 Pravo akcionara običnih akcija