Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Zapremina Poliedera
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


POLIEDRI

Pojam poliedara

Reč “poliedar” je grčkog porekla (poly=više; edron=baza, sedište, lice). Poliedar je trodimenzionalni geometrijski blik koji je ograničen ravnim površima koje se seku po pravim ivicama. Počeli su da ga izučavaju još stari Grci.

Da bi definisali poliedar krenućemo od proste poliedarske površi. Konačan, povezan skup zatvorenih poligonskih površi nazivamo poliedraskom površi ako su zadovoljeni sledeći uslovi:
– Površi zadatog skupa koje imaju jedno teme zajedničko pripadaju stranama jedne rogljaste površi ...


SADRŽAJ:

1. POLIEDAR
1.1 Pojam poliedra.................................... ...3
1.2 Poliedarska površ ................................ ..4
1.3 Pravilni poliedri .................................... 6
1.4 Imena poliedra .......................................7
2. ZAPREMINA NEKIH POLIEDARA
2.1 Zapremina kvadra...................................8
2.2 Zapremina prizme ................................. 9
2.3 Kavalijerijev princip..............................13
2.4 Zapremina piramide............... ..............15
2.5 Zapremina zarubljene piramide.. .........20
3. PRIMERI...............................................................21
4. ZAKLjUČAK........................................................23
5. LITERATURA.......... ............................. ...........24
Referentni URL