Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Metodike vaspitno-obrazovnog rada-stilovi vaspitanja u porodici i intelektualni razvo
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Život deteta započinje u porodici, gde već postoje odredjeni odnosi koje su izgradil roditelji preuzimajući na sebe ulogu vaspitača. Na funkcije, medjusobne odnose i stilove vaspitanja u porodici utiču društveno ekonomski odnosi u kojima ona nastaje i razvija se.
Stilovi vaspitanja dece i medjusobni odnosi u porodicama mogu biti demokratski, autoritarni i stihijski. U današnje vreme je jako teško naći porodice koje decu vaspitavaju isključivo demokratski, isključivo autoritarno ili stihijski. Svaki od njih ima pozitivne i negativne uticaje na detetov rast i razvoj o čemu će u daljem tekstu biti reči.
Smatram da nijedan roditelj nije u mogućnosti da svoje dete vaspitava samo jednim od pomenutih stilova. U praksi je to obično mešavina sva tri stila u zavisnosti od konkretne situacije i drugih okolnosti. Uglavnom se jedan roditelj drži demokratskog a drugi nekog drugog stila vaspitanja. Što je posebno zanimljivo, nijedan roditelj na pitanje vaspitača kojim stilom vaspitava dete, neće reći ni jedan drugi sem demokratskog.
Upravo tu, u porodici se postavljaju temelji razvoja ličnosti. Od kvaliteta odnosa u njoj zavisiće u velikoj meri intelektualni, socijalni,fizički, emocionalni, moralni i estetski razvoj deteta. Neposredna okolina pruža obilje materijala za raznovrsne dečje aktivnosti, a aktivnost dece zajedno sa njihovim položajem u porodici, predstavljaju ključne faktore za razvoj celovite ličnosti.
Intelektualni razvoj deteta ima udela u svim ostalim aspektima razvoja ličnosti. Socijalizacija je proces socijalnog učenja putem kojeg individua stiče socijalno relavantne oblike ponašanja i formira se kao ličnost. Dete oblike ponašanja prihvata najpre imitacijom, zatim sugestijom i identifikacijom. Osnova fizičkog razvoja deteta je pokret koji predstavlja način komunikacije deteta sa okolinom. Sposobnost komuniciranja, izražavanja sopstvenih misli i osećanja ...

SADRŽAJ:

Strane: 1, 2 - Uvod
Strane: 2, 3 - Pojam porodice
Strane: 3, 4 - Vaspitanje u porodici
Strane: 5, 6, 7 - Pojam intelektualnog vaspitanja
Strane: 7, 8 - Metode i sredstva socijalizacije deteta u porodici
Strane: 8, 9 - Principi porodičnog vaspitanja
Strane: 9, 10, 11, 12 - Pogledi i shvatanja o porodici i njenoj ulozi u razvoju ličnosti
Strane: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 - Stilovi porodičnog vaspitanja i saglasno njima Intelektualni razvoj deteta
Strane: 20, 21, 22, 23 - Kako roditeljsko ponašanje utiče na razvoj inteligencije?
Strane: 23, 24 - Socioekonomski status porodice i razvoj inteligencije
Strane: 25, 26, 27, 28, 29, 30 - Dodatak diplomskom radu
Strane: 31, 32 - Zaključak
Strane: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 - Prilog uz dodatak diplomskom radu
Strane: 40 - Literatura
Referentni URL