Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Vanredna pravna sredstva u upravnom postupku
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Pravne norme

Pravna norma je pravilo o ponašanju ljudi koje sadrži i propis o primeni sankcije u slučaju njegovog prekršaja.

Društvo nužno stvara društvena pravila ponašanja ljudi. Nema društva bez svesnog, slobodnog i celishodnog ponašanja čoveka, nema ni društva bez normi.

Norme su pravila ponašanja koje se obraćaju na čovekovu svest. Svaka pravna norma poseduje dva dela: dispoziciju i sankciju. Dispozicija predstavlja pravila ponašanja. Međutim, ne primenjuju se oba elementa pravne norme zajedno. Oni su alternativno postavljeni elementi. Primena jednog isključuje drugo. Nije moguće da se primenjuju u konkretnom slučaju oba.

Prekršaj pravne norme povlači za sobom primenu sankcije. Postoje dve vrste sredstava koje poseduje sankcija. To su pozitivna i negativna sredstva. Najčešće se koriste negativna sredstva. Ona su u obliku pretnje nanošenjem zla i veoma su efikasno sredstvo da se čovek natera da poštuje pravila ponašanja (norme)

Oba elementa iz kojih se sastoji svaka pravna norma mogu biti primenjena samo kada su se stekli uslovi za njihovu primenu. Ti uslovi su takođe propisani pravnim normama. Deo pravne norme koji opisuje upotrebu pravne norme naziva se pretpostavka. Otuda se može govoriti i o dodatna dva elementa pravne norme, a to su pretpostavka dispozicije i pretpostavka sankcije. Društvo stvara različite vrste normi radi ostvarenja različitih ciljeva....

SARDŽAJ

SARDŽAJ 1
1 UVOD 2
1.1 Vrste i pokretanje 3
1.2 Pravne norme 3
1.3 Načela upravnog postupka 4
1.4 Faze upravnog postupka 4
1.5 Žalba i drugostepeni postupak 5
2 Važenje zakona 5
2.1 Pokretanje postupka i odluke 5
3 VANREDNA PRAVNA SREDSTVA 6
3.1 Značenje pojedinih termina 7
3.2 Izvršenje 8
3.3 Upravni spor 8
3.4 Učesnici, odluke i pravni lekovi 9
3.5 Vanredno ukidanje 9
4 ZAKLJUČAK 10
5 LITERATURA 11
Referentni URL