Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Poboljšanje poslovnih procesa primenom savremenih tehnika - sistema kvaliteta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


POBOLJŠAVANJE POSLOVNIH PROCESA PREMENOM SAVREMENIH TEHNIKA

Rezime: U ovom radu biće prikazane četiri tehnike za unapređenje kvaliteta (samoocenjivanje, benčmarking, reinženjering i timski rad) i način njihovog korišćenja u kontekstu poboljšanja procesa. Unapređenje kvaliteta je posebno važno za farmaceutsku delatnost jer njeni proizvodi i usluge utiču na sigurnost i bezbednost zdravlja Ijudi. Zato je neophodno da organizacije koje se bave proizvodnjom, kontrolom i distribucijom lekova poštuju propise dobre proizvođačke, dobre laboratorijske i dobre kliničke prakse, da imaju implementiran sistem kvaliteta (prema standardima ISO 9001 i ISO/IEC 17025) i da primenjuju savremene tehnike za poboljšavanje poslovnih procesa, obezbeđujući tako da finalni proizvod - lek, kada se pojavi na tržištu, bude kvalitetan, efikasan i bezbedan....

Prihvatanje principa stalnog poboljšavanja, kao jednog od osnovnih principa upravljanja kvalitetom, pred svaku organizaciju postavlja zadatak da uporedo sa poboljšanjem kvaliteta proizvoda i usluga radi na poboljšanju kvaliteta procesa u kojima proizvod i usluga nastaju. Za uspešno sprovođenje procesa poboljšavanja neophodno je da organizacija:
• poseduje ljudske resurse i da permanentno usavršava znanja i veštine
zaposlenih, kako bi se lakše uključili u aktivnosti poboljšavanja;
• stvori ambijent za poboljšanje kvaliteta (stimuliše otvorenu
komunikaciju i timski rad; izgrađuje odnos međusobnog poverenja kod svih
zaposlenih; razvija osećanje pripadnosti organizaciji);
• sagleda pozicioniranost i kulturološke osobenosti organizacije;
• ima podršku menadžmenta;
• planira poboljšanja;
• ima definisane procese i određene vlasnike procesa;
• razvije i disciplinovano primenjuje metodologiju za poboljšavanje
kvaliteta (različite metode i tehnike).
U organizacijama u kojima se procesima poboljšanja kvaliteta upravlja i koje vode brigu o motivaciji zaposlenih, projekti i aktivnosti za poboljšanje kvaliteta postaće uobičajen deo svačijeg posla i preduzimaće ih svi članovi i nivoi organizacije...

SADRŽAJ:

1. Poboljšavanje poslovnih procesa....................................... 3
2. Uvod............................................................................. 4
3. Metodologija za poboljšavanje procesa........................... 5
4. Koncepti za poboljšavanje kvaliteta - integrisani pristup........5
5. Savremene tehnike za poboljšanje procesa................ 5
6. Postupak za poboljšanje procesa................................. 6
7. Verifikacija postupka.................................................... 9
8. Zaključak............................................................................... 9
9. Literatura............................................................................... 10
Referentni URL