Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Osobenosti kancelarijskog poslovanja u sudovima
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Propis koji reguliše unutrašnje poslovanje sudova
sudski poslovnik
sprovođenje i pravilna primena sudskog postupka
zakon o sudskim taksama

Značaj i uloga kancelarijskog poslovanja
uloga kancelarijskog poslovanja
zakon o elektronskom potpisu
uvođenje elektronske uprave
primena ITOrganizacija i rad sudske pisarnice
obavljanje administrativnih i tehničkih poslova u sudu obavlja se u sudskoj pisarnici
upisnici i spisi
samostalno obavljanje poslova i
radnji u pisarnici
raspodela i kontrola predmeta u sudu
pravilno i uredno poslovanje u pisarnici
vraćene i uručene dostavnice i povratnice
postupak pre arhiviranja
arhiviranje i čuvanje pravosnažno
rešenih predmeta
smeštanje predmeta
sređivanje završnih predmeta
predmeti koji se čuvanju u arhivi i ne izdvajaju radi predaje

Pružanje pravne pomoći
 pravna pomoć koju sudovi pružaju građanima
 sadržaj zamolnice za pravnu pomoć

Postupak sa pismenima uručenim sudu i postupak u sudskoj pisarnici
primanje pismena u sudu
rad sa primljenim pismenima
otvaranje primljene pošte
nedostaci i nepravilnosti utvrđeni prilikom otvaranja pošiljke
pravljenje zabeleške o prijemu
zapisnik o prijemu usmenih podnesaka
sređivanje i predaja primljenih pismena
raspoređivanje i zavođenje primljenih pismena
uvođenje pismena i označavanje listova u popisu spisa
obaveza sudija i zaposlenih u čuvanju predmeta
predaja predmeta nadležnom veću, sudiji ili službama

Rad pisarnice posle donetih sudskih odluka
 razvođenje predmeta kroz upisnik i sprovođenje radnji na osnovu odluke
 pisanje zamolnica, naloga i drugih dopisa
 izrada prepisa i sravnjivanje sa izvornikom

Dostavljanje sudskih odluka i drugih pismena
• dostavljanje odluka
• otprema odluka i drugih pismena
• dostavljanje pismena advokatima i drugim licima

Poslovanje po predmetima vezanim za rok i rokovnik
• predmeti vezani za rok
• rokovnik predmeta
Predevidencija i evidencija
 stavljanje predmeta u predevidenciju i evidencija
 određivanje roka predevidencije i evidencije

Spajanje i razdvajanje predmeta
 spajanje predmeta radi zajedničkog raspravljanja
 omot predmeta
 razdvajanje predmeta pre dovršenja radi odvojenog postupka

Vođenje upisnika i pomoćnih knjiga
 označavanje upisnika
 vođenje upisnika i pomoćnih knjiga na karticama
 odvojeno vođenje upisnika za pojedine vrste predmeta
 zabrana brisanja i poništavanja upisa

Označavanje završenih predmeta
 uslovi za označavanje završenih predmeta
 označavanje predmeta znakom konačnog rešenja

Spajanje i razdvajanje predmeta u upisnicima
 postupak spajanja upisnika
 prilaganje predmeta radi uvida
 postupak razdvajanja upisnika
 rubrika za primedbe

Zaključivanje upisnika i pomoćnih knjiga
 podaci potrebni za zaključenje upisnika
 potpisivanje upisnika

Prenošenje i prevođenje starih predmeta
 postupak zavođenje predmeta rešenih u tekućoj godini
 prenošenje predmeta koji nisu konačno rešeni u godini zavođenja

Uvođenje predmeta u imenik
 zavođenje predmeta u imenik pomoću znakova
 pregledavanje upisnika

Vrsta upisnika
 upisnik sudske uprave
 poverljivi i strogo poverljivi upisnik sudske uprave

Vrste imenika i drugih pomoćnih knjiga
 razlog vođenja imenika
 način vođenja imenika


Knjiga oduzetih predmeta
 vrsta predmeta koji se zavodi
 upoređivanje stvarnog stanja sa stanjem po knjizi oduzetih predmeta

Knjiga uslovnih otpusta
 zavođenje predmeta u knjigu uslovnih otpusta

Kontrolnik novčanih kazni paušala troškova krivičnog postupka i oduzimanja imovinske koristi
 način zavođenja zaduženja u kontrolnik
 upoređenje kontrolnika sa dnevnikom

Knjiga lica pozvanih na izdržavanje kazne
 podaci koji se upisuju u knjigu za izdržavanje kazne

Nadzor nad primenom zakona o kancelarijskom poslovanju
 nadzor upravne inspekcije nad primenom zakona i drugh propisa
 poslovi upravne inspekcije
 utvrđivanje nepravilnosti prilikom vršenja nadzora

Predlog evidencije i pristupa sudskim spisima
 kompjuterska evidencija spisa, standardizacija i mrežno povezivanje sudskih organa
 izrada jedinstvenog programa sudske evidencije za sve zainteresovane subjekte
 stepenovanje poverljivosti podataka i obezbeđenje transparentnosti po nivoima

- Особености канцеларијског пословања у јавном тужилаштву -

Организација и рад писарнице у јавном тужилаштву
• пријем подесака, списа, новчаних писама, телеграма, пакета и других пошиљки за јавна тужилаштва врши се у писарници.
• јавна тужилаштва су дужна да организају свој рад тако да грађани могу на ефикасан начин остварити своја права и законом заштићене интересе из надлежности јавног тужилаштва.
• разматрање и преписавање списа врши се под надзором радника писарница.

Поступак са писменима упућеним тужилаштву
• преузимање писмена упућених преко поште, као и подизање писмена из поштанског прегратка, врши лице које одреди јавни тужилац.
• пријем писмена од суда, других органа и организација потврђује се стављањем штамбиља и датума пријема и потписа у доставној књизи.
• поверљиву и строго поверљиву пошту, отвара јавни тужилац или лице које он одреди.
• у попис списа на унутрашњим странама омота уписују се и предузете радње – прикупљање потребних обавештења, стављање захтева за спровођење истраге, учешће у истрази, учешће на претресу, изјављивање жалбе и др.
Руковање предметима, помоћним књигама и роковницима
• садржина расписа, поверљивих и строго поверљивих списа, упутстава виших јавних тужилаштава и сличних аката може се саопштавати само лицима која назначи јавни тужилац.
• јавно тужилаштво, коме је у поступку поводом правног лека достављен на разматрање судски спис дужно је што хитније проучити спис и вратити га суду. приликом проучавања списа у јавном тужилаштву обрађивач предмета дужан је да сачини реферат са битним подацима из списа и са предлогом који ће се ставити суду. реферат је саставни део списа јавног тужилаштва.
• приликом завршетка рада на предмету, или достављања предмета суду или другом органу, обрађивач предмета дужан је да га среди тако да поједине акте у њима сврста хронолошким редом и листове списа, уколико то није учињено у писарници тужилаштва, означи текућим бројем црвеном оловком у горњем десном углу од броја 1 и да издвоји део предмета који остаје у јавном тужилаштву од дела који се доставља и да забележи шта је коме достављено.
• роковник предмета састоји се из фасцикли у коју се предмети стављају према последњем дану рока и редном броју.

Уписници, помоћне књиге и друге евиденције
• подаци који су од значаја за рад јавног тужилаштва уписују се у уписнике, помоћне књиге и друге евиденције ако постоје технички и други услови, ти подаци евидентирају се истовремено и електронским средствима.
• врсту предмета и за сваку календарску годину
• кад је предмет коначно решен у тужилаштву, редни број тог предмета заокружују се у уписнику црвеном оловком. предмет који је делимично решен у тужилаштву означава се тако што се испод редног броја уписника ставља црвена водоравна црта. Ако су сви предмети уписани на једној страни уписника означени као коначно решени у тужилаштву, у доњем левом углу те странице ставља се знак квадрата. Знаком квадрата уоквириће се и редни број предмета који се ставља у архиву. У архиву се могу стављати само правоснажно свршени предмети.

Рад писарнице после довршавања рада по предметима
• у мањим тужилаштвима, предмети се могу предавати у рад на основу белешке на омоту списа коју уписује водилац уписника на основу годишњег распореда послова тужилаштва или на основу поверавања предмета обрађивачу од стране јавног тужиоца односно руководиоца одељења.
• акти, које јавно тужилаштво упућује другим органима, правним лицима или појединцима, треба да садрже у горњем левом углу република србија, назив јавног тужилаштва, ознаку предмета, датум и седиште јавног тужилаштва.
• лице одређено за отпремање пошиљке дужно је приликом отпреме проверити да ли је у сваком предмету обрађеном за отпрему поступљено по доставној наредби, да ли су пошиљке правилно адресоване, снадбевене доставницама и потребним прилозима, да ли су примерци отправка уредни и читки.Руковање стварима од вредности
Са привремено одузетим предметима, сумњивим стварима и стварима од вредности које јавна тужилаштва примају у вези са кривичним и другим поступком, јавна тужилаштва ће поступати на следећи начин:
▬ одговорни радник тужилаштва, дужан је проверити да ли се јавном тужилаштву предају све ствари наведене у пријави или другом акту, да ли оне одговарају њиховом опису, а по потреби и на други начин (вештачењем или на други сличан начин).
▬ ствари за које је несумњиво да припадају оштећеном, а које није потребно да се задрже као доказ у кривичном или другом поступку вратиће се оштећеном уз потврду о повраћају.
▬ када се поднесе захтев за спровођење истраге или се подиже оптужба, а привремено одузете ствари се не налазе код суда, већ код других органа, јавно тужилаштво дужно је да обавести орган код кога се ствари налазе да те ствари достави суду коме захтев за истрагу или оптужба предати;
▬ привремено одузети предмети могу до одлуке по пријави остати код органа који је ове предмете привремено одузео, у ком случају ово мора бити посебно означено у пријави или другом акту који се доставља јавном тужиоцу.

Стављање предмета у архиву и чување архивског материјала
 архивирани предмети, уписници, именици и друге помоћне књиге, исправе о финансијском-материјалном пословању као и други списи чувају се у јавном тужилаштву одређено време прописано правилником.
 време прописано правилником износи: 30, 10, 5, 2 године.
 трајно се чувају у тужилаштву, а не издвајају ради предаје надлежном архиву:
кривични предмети по којима је јавно тужилаштво водило истрагу или извиђај у време док је за то било надлежно;
програми рада, годишњи извештаји о раду и статистички извештаји, анализе и информације у вези са радом и пословањем тужилаштва, правилници и други општи акти;
персонала документа;
сви уписници и именици;
Картони зарада, главне књиге, платни спискови и књиге инветара и опреме, годишњи обрачун.


lektira, studentski, poslovna, megatrend, diplomski radovi , magistarski radovi, maturalni radovi, diplomski rad, eseji, maturski radovi, seminarski radovi, diplomski radovi, master radovi, magistarski radovi, domaci radovi, domaci zadaci, projekti, maturalni, maturalne radnje, seminarski, maturski, diplomski, ekonomija, ekonomski, pravo, prava, menadzment, marketing, instalacija, tutorijal, tutorijali, tutorial, baze, baza, sistemi, informatika, ekonomika preduzeca, analiza, racunovodstvo, bankarstvo, osiguranje, spoljnotrgovinsko poslovanje, poreski sistem, politika, inteligencija, psihologija, sociologija, geografija, etika, kultura, fizika, seminarski rad, maturski rad
Referentni URL