Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kriptografski algoritmi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Kriptografski algoritmi
kriptografski algoritmi zasnovani su na matematičkoj funkciji koja se koristi za šifrovanje i dešifrovanje.
razlikuju se dve vrste algoritama:
 ograničeni algoritmi: bezbednost se zasniva na tajnosti algoritma (istorijski interesantni).
 algoritmi zasnovani na ključu: bezbednost se zasniva na ključevima, a ne na detaljima algoritma koji se može publikovati i analizirati (algoritam je javno poznat, a ključ se čuva tajnim).

Šifrovanje
šifrovanje je, pojednostavljeno, matematičkom funkcijom čiji izlaz zavisi od dva ulazna parametra:
- originalna poruka koja se šifrira,
- ključ.
Rezultat je niz naizgled nepovezanih brojeva koji se mogu, bez straha od mogućnosti da poruka dođe u neželjene ruke, prenositi do osobe kojoj je namenjena.

Dešifrovanje
da bi šifrovanu poruku druga osoba mogla da koristi potrebno je sprovesti obrnuti postupak od šifrovanja, dešifrovanje.
dešifrovanje je, pojednostavljeno, matematičkom funkcijom čiji izlaz zavisi od dva ulazna parametra:
šifrovana poruka,
ključ K-I,
kao rezultat funkcije dobija se originalna poruka.

Ključevi K i K-I
minimalna i potrebna informacija koju dve osobe moraju da dele, ako žele da razmenjuju podatke na siguran način, skup ključeva (K, K-I).
prema odnosu ključeva K i K-I kriptografske sisteme delimo na:
simetrične i
asimetrične.

Sigurnost kriptovanog algoritma
vreme potrebno za “razbijanje” algoritma mora da bude duže od vremena u kome podaci moraju da ostanu tajni.
takođe, potrebno je da bude zadovoljen i uslov da broj podataka šifrovanih jednim ključem bude manji od broja potrebnih podataka da se dati algoritam “razbije”.

Simetrično šifrovanje
simetrično šifrovanje je šifrovanje tajnim ključem, pri čemu je ključ za šifrovanje identičan ključu za dešifrovanje:
K = K-I
u slučaju simetričnog šifrovanja pošiljalac i primalac poruke koriste isti tajni ključ.
ključ mora da se drži u tajnosti, što znači da pošiljalac i primalac poruke moraju pre slanja poruke da se dogovore o ključu ili da postoji centar za distribuciju ključeva koji ih distribuira korisnicima šifarskog sistema putem sigurnog kanala.

Poznati simetrični algoritmi
DES (Data Encryption Standard) – ključ je dužine 56 bita.
Triple DES, DESX, GDES, RDES – ključ je dužine 168 bita.
(Rivest) RC2, RC4, RC5, RC6 – promenljiva dužina ključa do 2048 bita.
IDEA – osnovni algoritam za PGP – ključ je dužine 128 bita.
Blowfish – promenljiva dužina ključa do 448 bita.
AES (Advanced Encryption Standard) - radi sa blokovima od po 128 bita i koristi ključeve dužine 128, 192 i 256 bita.

DES
DES je simetričan algoritam koji je IBM predstavio 1975.
razvijan je od strane brojnih organizacija za kriptovanje poruka i podataka pa je postao najrasprostranjeniji komercijalni algoritam.
DES je blok šifra što znaći da algoritam kriptuje podatke u 64-bitna bloka i koristi 64-bitni ključ.
u realnosti, samo 56 bitova se koristi za kriptovanje/dekriptovanje podataka gde preostalih 8 bitova rade kao analogni.
upotreba 56 bita omogućava veliki prostor za ključ.
256 potencijalnih mogućnosti za ključ, čine razbijanje ovog koda teškim kada su u pitanju brutalni napadi.

Triple DES algoritam
u poslednjih nekoliko godina zabeležen je veliki broj probijanja DES algoritma razbijanjem ključa za kriptovanje. Vlada SAD ne priznaje više DES kao standard, pa su mnoge organizacije prešle na Triple DES algoritam.
Tripl DES koristi tri ključa za kriptovanje podataka, što povećava veličinu ključa na 168 bita. Postoji više metoda Triple DES algoritma:
prvi metod: podaci se kriptuju tri puta sa tri odvojena ključa.
drugi metod: podaci se kriptuju sa prvim ključem, dekriptuju sa drugim, i ponovo se kriptuje trećim ključem.
treći metod: sličan je sa prethodna dva, sa tim što se isti ključ koristi u prvoj i trećoj operaciji.
Vlada SAD razvija različite algoritme koji će postati AES (Advanced Encryption Standard) standardi.


lektira, studentski, poslovna, megatrend, diplomski radovi , magistarski radovi, maturalni radovi, diplomski rad, eseji, maturski radovi, seminarski radovi, diplomski radovi, master radovi, magistarski radovi, domaci radovi, domaci zadaci, projekti, maturalni, maturalne radnje, seminarski, maturski, diplomski, ekonomija, ekonomski, pravo, prava, menadzment, marketing, instalacija, tutorijal, tutorijali, tutorial, baze, baza, sistemi, informatika, ekonomika preduzeca, analiza, racunovodstvo, bankarstvo, osiguranje, spoljnotrgovinsko poslovanje, poreski sistem, politika, inteligencija, psihologija, sociologija, geografija, etika, kultura, fizika, seminarski rad, maturski rad
Referentni URL