Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Osnovni procesi i podprocesi u transportu robe i posiljki
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz menadžmenta.

Kako se iz blok-dijagrama vidi osnovni podprocesi u realizaciji transporta robe su:
1.MARKETING
2.PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE TRANSPORTNOG PROCESA
3.PROCES TRANSPORTA
4.KONTROLA KVALITETA OD STRANE PREVOZNIKA
5.PRIKUPLJANJE,MEMORISANJE I OBRADA INFORMACIJA

MARKETING

Marketing obuhvata tri podprocesa:
-istrazivanje i definisanje transportnih zahteva
-istrazivanje karakteristika najznacajnijih konkurenata na trzistu usluga
-promociju i reklame transportnih usluga

Kod definisanja kvalitativnih pokazatelja transportnih zahteva,potrebno je definisati zahteve u pogledu kvaliteta usluga i rangirati ih po znacajnosti sa aspekta korisnika.
Do definisanja zahteva dolazi sa istrazivanjem trzista i po mogucnosti stvaranjem dugorocnih odnosa korisnika i prevoznika u kojima ce biti precizirani svi elementi usluge u duzem vremenskom periodu.
Obaveza isporucioca usluge,prema standardima kvaliteta je i da vodi evidenciju i da analizira zalbe klijenata po zavrsenim uslugama.

Istrazivanje kriterijuma najznacajnijih konkurenata na trzistu usluga

ova aktivnost podrazumeva blize definisanje performansi glavnih konkurenata kako u pogledu ponudjenih kapaciteta,cena i sl.
Izlazni rezultati iz ove faze u organizaciji transportnog procesa su transportni zahtevi merodavni za proracun potrebnih kapaciteta(vozila,ljudi)za izvrsenje procesa.

PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE TRANSPORTNOG SISTEMA

U okviru ovog podprocesa vrsi se planiranje i projektovanje usluge:
-izbor optimalnog sistema kretanja vozila
-rezim rada vozila i vozaca
-sistem tarifa
-plan rada tehnickog opsluzivanja
Sistemi kretanja vozila u toku rada
Organizacija kretanja vozila u toku rada treba da obezbedi najveci ucinak-proizvedenost uz najmanji utrosak resursa(vozila,energije).
Pod itinererom se podrazumeva kretanje vozila u toku jednog ciklusa transportnog procesa od pocetne tacke puta do ponovnog povratka u istu tacku puta.
Obrt vozila se sastoji od vise voznji,koje mogu biti sa teretom ili bez njega.

Pokazatelji rada vozila u toku jednog obrta vozila
Osnovni pokazatelji rada jednog vozila u toku jednog obrta su:
-duzina itinerera-puta transporta,koja predstavlja rastojanje koje vozilo predje u toku jednog ciklusa kretanja.
-vreme obrta(t)koje predstavlja vreme trajanja ciklusa u okviru koga se obave sve operacije u toku jednog itinerera
-broj obrta u toku rada(Ho),koji predstavlja broj ponovljenih ciklusa u toku rada vozila I dobija se iz odnosa vremena vozila na radu I vremena obrta.

TIPOVI ITINERERA

Postoje vise tipova itinerera vozila medju kojima su najznacajniji:
-ponavljajuci itinerer vozila
-prstenasti itinerer vozila
-radijalni itinerer vozila
Referentni URL