Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Menadžment i osnovne aktivnosti menadžmenta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz menadžmenta.

Mi kao grupa mladih i odlučnih ljudi učimo kako da ostvrimo svoje ciljeve, bez obzira da li su oni poslovne, emotivne ili neke druge prirode, kako međusobno da komuniciramo na pravi način, motivišemo se međusobno i samostalno, da sve prepreke rešavamo zajedno, kao pravi tim i kao pravi ljudi. Organizovani na pravi način, uskladićemo se prema svojim sposobnostima, predlažući svoje inovativne ideje i vođeni sopstvenim aspiracijama da između ostalog, i ovaj zadatak rašimo sa punom posvećenošću i ozbiljnošću, kako bi se pripremili na neke, sutra, mnogo važnije zadatke koje nam život već uveliko priprema.

MENADZMENT I OSNOVNE AKTIVNOSTI MENADZMENTA

Menadžment predstavlja proces planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole koji uz odgovarajuća sredstva, kadrove i ostale elemente pravilnog funkcionisanja organiacije idu ka ostvarivanju postavljenih ciljeva.
Planiranje: menadžeri razmišljaju o ciljevima i aktivnostima, koje će doprineti njihovoj realizaciji, unapred.
Organizovanje: menadžeri koordiniraju ljudske i materijalne resurse organizacije kako bi mogli ostvaariti ciljeve.
Vođenje: način na koji menadžeri usmeravaju i utiču na podređene članove organizacije, obezbeđujući obavljanje bitnih aktivnosti. To je komuniciranje i uspostavljanje odgovarajuće atmosfere.
Kontrola: indetifikuje i koriguje devijacije od planiranih ciljeva.
Nosilac aktivnosti menadzmenta je lider. Lider se opisuje kao čovek koji ima ideju i snagu da, bez prisile, utiče na druge da ostvaruju ciljeve preduzeća. On veruje u promene i inovacije i shvata značaj izazova i pretnji za funkcionisanje preduzeća. Za razliku od menadžera koji je oriijentisan na: znati kako (efikasnost), lider je orijentisan na: znati zašto i zašto ne (efektivnost). Dok menadžer prihvata i održava, lider dovodi u pitanje i razvija. Menadžer rešava problem, a lider identifikuje problem koji treba rešiti.
Takođe, za pokretanje i realizaciju aktivnosti peduzeća je osim lidera potrebno definisati i viziju preduzeća koja je početni input u strategijskom odlučivanju i koja insistira na prethodnom viđenju i zauzimanju stava prema budućnosti kao i njegovog artikulisanja za mobilisanje napora za izvesnije poslovanje preduzeća.
Viziju treba transformisati u misiju, na osnovu koje se određuju ciljevi, politika i strategije.
Misija mora biti kompatabilna sa okruženjem i aspiracijama glavnih stakeholdera (kupci, dobavljači, kreditori…), zatim mora biti realistična,distinktivna, da inspiriše i apeluje i da je podobna za formulisanje ciljeva i strategije.
Vizija i misija moraju svoju prvu konkretizaciju da doživljavaju u formulisanju ciljeva preduzeća, koje će preduzeće ostvariti svojom poslovnom aktivnošću. Ciljevi moraju da imaju motivacionu snagu, da služe kao prava osnova za racionalno usmeravanje aktivnosti, da budu realni, da korenspodiraju tj.da su kompatabilni sa sistemom vrednosti društva u kojem preduzeće ostvaruje svoju misiju.
Bitna je i politika preduzeća koja predstavlja plansku odluku kojom se precziraju stavovi načela principi ili kriterijumi kojima se usmeravaju odlučivanje i akcije u poslovanju preduzeća.
Strategija je izbor pravaca, metoda i instrumenata za realizaciju misije i ciljeva preduzeća u datom privrednom ambijentu kako bi se kroz adekvatno uspostavljen odnos između okruženja i resursnih mogućnosti preduzeća, smanjio ili eliminisao gep između potencijalnih i faktičkih performansi u poslovanju preduzeća.
Posle svega dolaze još i taktički planovi i na kraju sama akcija koja direkno vodi ostvarenju ciljeva preduzeća.

VOĐENJE PREDUZEĆA

Menadzment se definiše kao veština vođenja poslova s ljudima i uz pomoć ljudi radi ostvarivanja cijeva organizacije. Iz toga proističe zaključak da je funkcija vođenja usmerena na sledeće elemente:
Ciljeve organizacije
Menadzere
Radnike
Poslove
Svi navedeni elementi funkcije vođenja obuhvataju ljudsku stranu organizacije. To podrazumeva ponašanje, komunikaciju, motiivaciju i vođstvo. Ciljeve organizacije utvrđuju menadzeri, a ostvaruju ih radnici, obavljajući odgovarajuće poslove na osnovu podele rada i uspostavljanje organizacione strukture preduzeća. Ovakvo kombinovanje elemenata vođenja omogućuje donošenje planova u kojima se utvrđuju ciljevi organizacije. Podsticanje radnika na zalaganje da se ostvare planirani zadaci, odnosno ciljevi organizacije obezbeđuje se autoritetom menadzera. To pdrazumeva iniciranje, koordinaciju i kontrolu obavljanja poslova, kao i motivisanje odgovarajućeg ponašanja radnika. Funkcija vođenja definiše se kao aktivnist menadzera usmerena na efikasno ostvarivanje ciljeva organizacije kroz međusobnu saradnju, komunikaciju, motivaciju i vođstvo radnika u obavljanju planiranih zadataka. Prema tome, funkcija vođenja, zbog načina na koji se ispoljava u procesu menadzmenta, često se u literaturi i u praksi, naziva ‘uticanje’. Vodeći preduzeće, menadzeri utiču na radnike da efikasnije rade i da što više doprinose uspehu organizacije kao celine. Iz ovako definisane funkcije vođenja, mogu se uočiti elementi ove aktivnosti, i to:
Ponašanje pojedinaca i grupa (saradnja)
Komuniciranje između učesnika u poslovanju
Motivacija radnika na zalaganje na poslu
Vođstvo (autoritet i stil menadzera)
Vođenje nije ništa drugo nego motivisanje. Vodjenje je sposobnost uticanja, podsticanja i usmeravanja drugih da bi postigli postavljene ciljeve. Psnpvni elementi vođenja obuhvataju vodju, članove, odnosno privrženike i situaciju. Vođenje se pojavljuje onog trenutka kada neko
Referentni URL