Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Upravljanje ljudskim resursima - kadrovanje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz menadžmenta.

Istorija menadžmenta potiče od davna, još 5000 godina prije hrista kada su Sumeri izmislili slova i počeli da čuvaju zapise.Zahtjevi koji su imali u početku su bili predusređeni na to da se organizuju u grupe i da čuvaju grupu od protivničkih grupa.Neminovnost je bila ta da su se na površinu pojavili članovi grupa ili plemena koji su bili dominantniji i predodređeni da vode ostale

Upravljanje i razvoj ljudskih potencijala postaje sve značajnije zbog novog mjesta i uloge čovjeka u svim društvenim procesima kao i u njihovom upravljanju. Motivacija i zadovoljstvo zaposlenih postaju temelji zanimanja savremenog managementa ljudskih potencijala jer jedino se izgradnjom kvalitetnog motivacijskog sistema može pomoći organizaciji da poveća svoju konkurentsku sposobnost i vrijednost

Zadatak dobrog menadžera svake organizacije jeste da na pravi način doprinese maksimalnom iskorištavanju resursa u cilju ostvarivanja interesa i ciljeva organizacije.

Najvažniji resurs je čovjek. Ipak, upravljanju najvažnijeg resursa se dosad u praksi pridavalo najmanje pažnje. Naš zadatak je da to stanje promijenimo i da, što detaljnijim proučavanjem materije upravljanja ljudskim resursima, doprinesemo što boljem statusu radnika u organizacijama a time i boljem statusu radnika u društvu u cjelini.

Upravljanje ljudskim resursima (Human Resources Management ) je faza operativnog menadžmenta putem koje menadžment firme stvara cjelovite pretpostavke za visok stepen zadovoljstva angažovanih resursa.

Zadatak (obaveza) je menedžera da shvate ljudsku složenost i osobnost, motivacione teorije te da u zavisnosti od specifičnih okolnosti u kojima preduzeće posluje izaberu i primjenjuju materijalne i nematerijalne motivacijske tehnike. Premda u nauci postoje različiti teoretičari motivacije koji su izradili različite podjele motiva, kod menedžera najpopularnija je teorija Abrahama Maslowa (1943)

U poslednje vrijeme svjedoci smo burnih i korijenitih promjena u obliku ekonomskih odnosa privreživanja kako na domaćem tako i na inostranom planu. Prestrukturiranje naše privrede i reformisanje preduzeća po zapadnim modelima postavlja nove zahtjeve u načinu upravljanja preduzećem.

HRM

Definicija HRM


Menadžment ljudskim potencijalima (Human Resources Management) je funkcija koja pomaže organizaciji u ostvarivanju ciljeva postizanjem i održavanjem efektivnosti zaposlenih. Pored termina HRM, u upotrebi su i personalni menadžment, personalna administracija , personalne i industrijske relacije.
HRM je strateška menadžerska funkcija u okviru koje organizacijski top menadžeri stvaraju cjelovite menadžerske pretpostavke za visok stepen zadovoljstva angažovanih ljudskih resursa.

Danas, sam pojam HRM-a ima 4 značenja:
1.Naučna disciplina
2.Menadžerska funkcija
3.Posebna poslovna funkcija u organizaciji
4.Specifična filozofija menadžmenta

Aspekti HRM-a

HRM obuhvata sljedeće skupine aktivnosti koje utiču na prirodu odnosa između zaposlenih i organizacije:
-Uticaj zaposlenih su zapravo svi načini uključenosti u procesu poslovnog odlučivanja. Postoji pet načina uticaja zaposlenih:
1.shop-flow percepcija
2.radnički konzilij
3.zakon o kodeterminaciji
4.financijska participacija
5.kolektivno pregovaranje
-Tok ljudskih resursa su sve odluke koje se odnose na zaposlene prilikom njihovog ulaska, boravka i izlaska iz organizacije
-Sistemi nagrađivanja koji se odnose na sisteme materijalnih i nematerijalnih nagrađivanja
-Sistemi rada su uslovi rada i način organizacije rada na nivou radnog mjesta
-Usaglašenost sva četiri aspekta u sprovođenju HRM-a
Referentni URL