Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uopšte o menadžmentu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz menadžmenta.

Sa razvojem organizacija, njihovog obima i kompleksnosti, sve više raste potreba ѕa profesionalnim menadžmentom, ѕa obrazovanim i veštim menadžerima, odnosno menadžerima višeg nivoa. To je slučaj sa svim organizacijama, državom, armijom, privatnim i javnim preduzećima. Uprkos tome, sve do današnjeg dana nije postignuta saglasnost o tome šta je menadžment.

Za menadžment se može reći da se odnosi na metode stvari kao što je na primjer, menadžment preduzeća, upravljanje troškovima, upravljanje vrijemenom itd.

Teorija menadžmenta je počela prvo da se implementira u proizvodnji (upravljanje proizvodnjom), a kasnije se primjena manadžmenta proširila i na druga značajna područja na rukovodstvo, na poslove finansija, kadrove, marketing, istraživanje i itd.

Menadžment je neophodan u svim preduzećima.(privrednim i vanprivrednim).

Menadžment predstavlja naučni metod. Kao teorija, metodološki je uopšten u praksi provjeren, a verifikacioni proces upravljanja ide po fazama i po odriedjenoj metodologiji. Koriste se odrijeđene metode upravljanja i najnovija tehnička srijedstva.

Da bi se primjenio menadžment u smislu upravljanja nekim procesom mora da se raspolaže velikim fondom znanja - u procesu upravljanja moraju se prijeduzimati tehničke metode.

Neki autori daju menadžmentu i dimenzije umetnosti što se može više odnositi na dio kreativnosti. Iako je menadžment pojmovno dosta teško objašnjiv njegova nužnost, značaj i prisutnost u svim oblastima čovjekovog rada i života je evidentna. Kako svaka definicija menadžmenta polazi od činjenice da je menadžment aktivnost pojedinca ili grupe ljudi koja je usmjerena na realizaciju unaprijed postavljenih ciljeva, nije moguće dovesti u sumnju potrebu tj. nužnost i značaj postojanja menadžmenta uopšte. Svi se sa pravom divimo uspješnosti i sposobnosti civilizacije koje su nam ostavile u nasleđe velelepne spomenike poput piramida, sfinga, kineskog zida i drugih. Ovi spomenici su još samo jedan u nizu dokaza da je menadžment prisutan u svim oblastima i periodima čovjekovog postojanja. Takođe, građevine su nastale kao rezultat postojanja izuzetnog menadžmenta i menadžera koji su bili sposobni da zamisle i realizuju navedene poduhvate.

Velike pobijede i strategija koja je omogućila vojskovođama da ostanu upamćeni kroz istoriju od Aleksandra Makedonskog, preko Napoleona, Admirala Nelsona, pa do Karađorđa, Vojvode Stepe Stepanovića, Vojvode Živojina Mišića i drugih nema sumnje plod su izuzetnog menadžmeta i sposobnosti navedenih vojskovođa koji su se ustvari dokazali kao izuzetni menadžeri u oblasti vojne i ratne doktrine. Uspjesi u švedskim i evropskim kupovima, na Olimpijskim igrama i mnogim drugim takmičenjima i medalje koje se tom prilikom osvajaju u sebi sadrže neizbrisan trag menadžmenta i menadžera.

Pojam menadžmenta

U prijedhodnih nekoliko decenija menadžment je doživeo ogromnu ekspanziju, prisutan je u svim oblastima čovjekovog stvaralaštva. Bez menadžmenta i menadžera danas ne možemo zamisliti nijednu oblast niti bilo kakav poduhvat. Pa ipak još uvijek kao pojam menadžment stvara nedoumicu većini teoretičara. Za jedne menadžment je posao koji menadžer obavlja u okviru nekog poslovnog sistema, za druge to je zanimanje, treći ga tretiraju kao naučnu disciplinu koja ima za cilj da sistematizuje potrebna znanja iz menadžmenta i da zainteresovane potencijalne menadžere pripreme za izazove menadžerskog posla.

•Nema opšte prihvaćene definicije menadžmenta.
•Definicija Fayola - osnova i putokaz mnogim teoretičarima menadžmenta glasi:
“proces predviđanja, organizovanja, komandovanja, koordinacije i kontrole...”
•Proces ili funkcija najznačajnija za svako preduzeće, a obuhvata poslove upravljanja preduzećem;
•Ova definicija posmatra menadžment kao proces koji omogućava organizacijama da dostignu svoje ciljeve planiranjem, organizovanjem i kontrolisanjem sopstvenih resursa.

Definicije menadžmenta


Menadžment potiče od engleske reči to ménage što znači upravljati, organizovati, rukovoditi...

U 1980. godini, tadašnji prijesednik Američkog Udruženja Menadžera ( AMA) upotrebio je sljedeću definiciju menadžmenta : “Menadžment je završavanje poslova preko drugih ljudi“.

Vremenom ova definicija se mijenjala i danas glasi : “menadžment je rad sa drugim ljudima i postizanje cilja organizacije i njenih članova pomoću drugih ljudi. “ Između ove dve definicija postoji razlika jer skorija definicija:
•Naglašava ljudski faktor u organizaciji,
•Fokusira pažnju na rezultate koje treba ostvariti, na krajnji cilj, prije nego na stvari ili aktivnosti,
•Uvodi koncept da ispunjenje ličnih potreba članova kolektiva treba da bude integrisano sa ispunjenjem cilja organizacije.
Referentni URL