Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ekonomija - finansijska i devizna trzista u svetu i Srbiji
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Finansijsko tržište i njegova morfologija

Tržište je institucionalno uređen ambijent u kome se odvija proces razmene dobara i usluga. Institucionalna uređenost znači da su na njemu definisana pravila igre po kojima se odvijaju procesi razmene. Tržišta kao mehanizma koordinacije ekonomske aktivnosti ima sledeće osnovne funkcije: informativnu, alokativnu, distributivnu i selektivnu.

Finansijsko tržište se posmatra kao organizovani prostor sa svim elementima neophodnim za njegovo funkcionisanje , tačno određeno vreme, pravila i uzanse kupoprodaje na kome se organizovano susreću ponuda i tražnja finansijskih sredstava i na kome se u zavisnosti od ponude i tražnje organizovano formira njihova cena.

Vrste finansijskog tržišta

Prema predmetu poslovanja finansijska tržišta dele se na:

1. Novčana tržišta
2. Investiciono tržište ili tržište kapitala
3. Devizno tržište

Novčano tržište je kupoprodaja finansijskih sredstava na kratak rok . Na njemu se pojavljuju dva instrumenta: 1. kupovina i prodaja hartija od vrednosti od ovlašćenih državnih ili bonitetno sposobnih organizacija

Kupoprodaja novca ili uzimanje kratkoročnih kredita.


Osnovni kriterijum je mogučnost brze zamene određenog instrumenta za novac.
Novčano tržište može biti: kreditno, eskontno, lombardno, devizno, žiralno i tržište hartija od vrednosti.

Investiciono tržište ili tržište kapitala je kupoprodaja finansijskih sredstava na dugi rok (trgovina dugoročnih hartijama od vrednosti i drugim vrednosnim papirima). Onaj koje su potrebna finansijska sredstava može se odlućiti da do investicionog kapitala dođe emitovanjem akcija, obveznica deonica, i drugih dugoročnih hartija od vrednosti. Razvijeno investiciono tržište omogućava da preduzeća brzo menjaju hartije od vrednosti i tim putem dolaze do finansijske strukture koja im najviše odgovara. Osnovni kriterijum finansijskih transakcija je profitabilnost.

Devizno tržište je kupoprodaja stranih sredstava plaćanja. Predmet poslovanja deviznog tržišta je kupovina i prodaja deviza koje su od znaćaja za likvidnost privrede u medjunarodnim plaćanjima. Kupovina i prodaja deviza na deviznom tržištu može se vršiti promptno i terminski. Za prvo važi da se kupoprodaja vrši slobodno, dok se kod drugog kupoprodaja može obavljati samo za konkretan spoljnotrgovinski posao. Subjekti na deviznpm tržištu su poslovne banke koje imaju ovlašćenje za obavljanje devizno-valutnih poslova i poslova platnog prometa sa inostranstvom. Da bi postojalo devizno tržište mora postojati medjunarodni platni promet.

FINANSIJSKA I DEVIZNA TRŽIŠTA U SVETU I JUGOSLAVIJI

Finansijska tržišta su ujedno i jedan od faktora proizvodnje. Tržište kapitala, novčano i devizno pored toga što prvenstveno vrše svoju funkciju o kojoj je bilo reči u uvodu, imaju i znaćajnu ulogu u povezivanju svih tržišta , robno novčanih i faktorskih , u jednoj zemlji i u medjunarodnim okvirima. Finansijska tržišta daju tržišni karakter privredi jedne zemlje a za to je pre svega potrebno da postoji tržišni metod alokacije resursa. Pod tim se podrazumeva stanje čiste konkurencije, stanje u kome niko od učesnika privrednih aktivnosti nema mogućnosti da utiče na cenu. Ona se formira na osnovu ponude i tražnje, formira se na tržištu. Osnovni resursi su rad, kapital i devize. Za formiranje njihovih ravnotežnih cena potrebno je finansijsko tržište...

Referentni URL